Linggo, Mayo 2, 2021

May 2, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (B)
Patnubay sa Misa

Hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pananalig sa muling pagkabuhay ni Kristo at manatiling kaugnay niya bawat araw ng ating buhay. Ang ating sasambitin ay:

Amang nag-uugnay sa amin kay Kristo, dinggin Mo kami!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang manatili silang laging kaugnay ni Hesus at nang mapadaloy nila sa kanilang kawan ang biyayang dulot ng Muling Pagkabuhay ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng ating mga kababayan, upang sa taong ito ng pagdiriwang ng ika-500 taon ng pagdating ng pananam- palatayang Kristiyano sa ating bansa ay maging masigasig ang ating pagpapatotoo kay Kristong Muling Nabuhay sa bahaging ito ng daigdig, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang maunawaan nila ang katungkulang ipinatong sa kanilang mga balikat ng Diyos at nang mapagaan nila ang hirap na pinagdaraanan ng ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga taong napahiwalay kay Kristong tunay na Puno ng Ubas, upang manumbalik ang kanilang pagtitiwala sa Poong Maykapal at mapasakanila ang masaganang biyayang-kaligtasang handog ni Hesus, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang lumakas ang ating pakikipag-ugnayan kay Kristong Muling Nabuhay at sumagana ang ating pagdadamayan sa panahong ito ng hirap at pagsubok, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil saglit.)
Manalangin tayo!

Ama naming muling bumuhay kay Hesukristo mula sa kamatayan, isugo Mo sa amin ang Espiritu Santo upang lalong sumagana ang aming pakikipag-ugnayan sa tunay na Puno ng Ubas, ang Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 1, 2021 at 6:20 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Reynald Perez April 22, 2021 at 7:44 pm

PAGNINILAY: Ang Ikalimang Linggo ng Pagkabuhay ni Hesus ay tanda na malapit na sa ating Liturhiya ang pagdiriwang ng Kapistahan ng Pag-akyat ni Hesus sa langit. Kaya sa mga darating na Ebanghelyo mula kay San Juan, matutunghayan natin ang mga diskurso ng ating Panginoong Hesukristo sa gabi ng Huling Hapunan. Ito’y paalala sa panahong ito na patuloy na nabubuhay ang Panginoon sa ating mga piling, at nalalasa natin ang kanyang panibagong buhay at tagumpay.

Kaya ngayon, ipinaalala ni Hesus sa Ebanghelyo na siya ang tunay na puno ng ubas, ang ama ay ang tagapangalaga, at tayo ang mga sanga nito. Sa kasaysayan ng Israel, ang ubasan ay itinanim ng Diyos sa kanyang piniling bayan bilang pagtupad sa tipang kanyang bayan ay inangkin, at siya ang Panginoon nila. Subalit hindi naging matapat ang Israel sa mga utos at pangako niya dahil sa kanilang mga katigasan ng puso. Kaya sa takdang panahon ay isinugo ng Ama ang kanyang Anak na si Hesukristo. At si Kristo ang nagtupad sa planong pangkaligtasan sa pamamagitan ng Misteryong Paskwal, ang kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Bago nangyari ito, nagpatotoo siya na tayo’y magkaroon ng koneksyon sa ating Panginoon. Sa bawat pagkakataon at sitwasyon ay kailangan ating kumapit at manatili sa kanya, ang Salita ng Diyos, upang mamunga tayo ng masaganang ani ng kabutihan.

Kaya sa karasanan ni San Pablo sa Unang Pagbasa, siya’y naengayong mapabilang sa mga tagasunod at mananampalataya ni Kristo, nang siya’y pinakilala ni San Bernabe sa mga Apostol sa Jerusalem. Mula sa pagiging dating tagapag-usig ng Simbahan hanggang sa kanyang pagtutuos sa Muling Nabuhay sa Panginoon sa daang papuntang Damasco, siya’y naging isang Apostol na ipinahayag ang Mabuting Balita hindi lang sa mga Hudyo, kundi pati na rin sa mga Hentil.

At itong pananatili sa Panginoon ay kailangang mamunga sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa. Ito ang paanayaya ni Apostol San Juan na ang sting pagkakilanlan bilang mga Kristiyano ay dahil sa pag-ibig. Hinihikayat tayo na magmahal hindi lang sa salita at pagsasalaysay ng bibig at kaisipan, kundi mula sa pagpapanig sa katotohanang hatid ni Kristo at paggawa ng kabutihan. Ang ganitong ekspresyon ng pagmamahal ay nagpapatunay na nanatili ang Panginoon sa atin, at ang Espiritu Santo ang gumagabay at patuloy na gagabay sa atin na gawin at sundin ang kanyang kalooban.

Kaya nawa’y maging matatag ang ating pananamapalataya sa pananatili sa Panginoon at pagmamalas ng kanyang pag-ibig sa ating kapwa at sa ibang tao.

Reply

Liberty C.Baligod May 2, 2021 at 4:52 am

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Sherwin D. Yanoria May 2, 2021 at 5:43 am

Bali wala ang salita kung kulang sa gawa. Masarap pakinggan ngunit maging sila ay di kayang gawin ang sinasabi. Magaling magpayo sa iba ngunit ang buhay niya ay mas masahol pa sa kanyang pinapayuhan. Ang salita ng Diyos ay iba. Ito ay makapangyarihan at buhay. Kailangan nating manampalataya sa Diyos at isabuhay ang Kanyang utos. Maging ito man ang maging kapalit ng ating buhay. Mananatili tayo sa kanya kung ito ang ating gagawin. Ang nagmamahal sa Kanyang salita, nagpapahalaga at nagsasabuhay ay anak ng Diyos.

Reply

Daisy Esplana May 2, 2021 at 6:44 am

Pinupuri ka namin Panginoon Hesukristo ?

Reply

Francisco Azupardo May 2, 2021 at 9:06 am

Salamat sa Diyos. Amen Aleluya

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 2, 2021 at 10:50 am

Tanggalin mo ang isda sa tubig at ito ay mamamatay, bunutin mo ang isang halaman mula sa lupa at ito ay mamamatay, putulin mo ang sanga sa isang puno at ito ay mawawalan ng buhay, ang sanga ay matutuyo, maagnas o masusunog kapag iginatong. Ganun din tayo mga kapatid, kapag ang sarili natin ay ihiniwalay natin sa Diyos mawawalan tayo ng direksyon sa buhay. Kailangan natin magkaroon ng koneksyon o relasyon sa Diyos upang patuloy mabuhay ang ating pisikal at espiritwal at hindi tuluyang masunog sa impyerno. Kaya’t lahat ng iisipin, sasalitain at gagawin ay dapat na naaayon sa kalooban ng Diyos upang tayong mga sanga ay hindi mapahiwalay sa puno, si Hesus.

Reply

aileen marcelo May 2, 2021 at 11:44 am

salamat Panginoon sa lahat lahat…manatili nawa kami sa iyong mga salita na siyang tunay na nagbibigay buhay sa amin.

Reply

Dong May 2, 2021 at 12:11 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesus nazareno kaawaan mo kami at iligtas lahat uri ng sakit AMEN

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: