Sabado, Mayo 1, 2021

May 1, 2021

PANALANGIN NG BAYAN

Mayo 1
San Jose Manggagawa

Manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon.

Ang Simbahan nawa’y magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista nawa’y magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga negosyante nawa’y gamitin ang kanilang mga pangkabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga dukha at mga walang hanapbuhay nawa’y makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay pa rito sa lupa nawa’y makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama ng aming Manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste April 1, 2021 at 6:19 am

Salamat sa Diyos.

Reply

Reynald Perez April 22, 2021 at 7:40 pm

PAGNINILAY: Ang pagsisimula sa Buwan ng Mayo ay isang espesyal na araw na dedikado sa mga manggagawa. Itong pagdiriwang na ito’y nagsimula noong taong 1889 sa hudyat ng Rebolusyong Industriyal upang bigyang karangalan at pahalagahan ang dignidad ng trabaho at ang mga karapatan at tungkulin ng mga manggagawa. Taong 1955 nang itatag ni Papa Pio XII ang pagdiriwang kay San Jose Manggagawa dahil si San Jose ay itinuring na Patron ng mga Manggagawa.

Makikita natin dito sa ating Ebanghelyo ngayon (Mateo 13:54-58). Si Hesus ay bumalik sa kanyang tinirahang bayan, ang Nazaret, upang mangaral ng Mabuting Balita, at nagturo siya sa isang sinagoga sa mismong Araw ng Pagmamahinga (Sabbath). Marami sa kanyang taongbayan ang namangha at nabigla, pero marami sa kanila’y nagtaka kung itong si Hesus ay talaga bang propeta sapagkat siya’y isang anak ng isang karpintero mula sa Galilea, si San Jose. Kaya sinabi ni Hesus ang malungkot na damdaming hindi siya’y tinatanggap ng kanyang mga kababayan. Ang mismong pagtatanggi sa Panginoong Hesukristo sa kanyang sariling bayan ay isang napalungkot na pangyayari, pero mas higit pa dun ang pagkukutyang dinanas niya no’ng siya’y nagpakasakit at naipako sa Krus. Subalit ang tinuturo niya sa atin ay pakikisa sa plano sa Diyos, kaya inihandog niya ang kanyang buhay upang tayo’y mailigtas at makibahagi sa hatid nitong mabuting balita. At nang ginagawa niya ang kanyang Ministeryong Pampubliko, siya’y nangaral at gumawa ng mga kababalaghan.

Sa kabila ng mga pag-asa siya’y isang dakilang mandirigmang magpapatalsik sa mga Romano, ang kanyang misyon bilang Mesiyas ay nakapababa ngunit nakatanyag, at hindi nasusukat sa pinagaasahan sa kanya ng karamihan. Ito’y namana niya sa pagtuturo ni San Jose sa simpleng pag-aanluwagi. Higit pa dun, naman niya ito mismong sa kanyang Ama, ang Panginoong Diyos, dahil nga narinig natin sa Unang Pagbasa ang Paglilikha sa Sangkatauhan at kung paanong nakita ng Diyos na mabuti ang kanyang nilalang. At ito’y isang hamon sa atin bilang mga manggagawa sa ubasan ng Panginoon.

Ang pagtratrabaho ay hindi lang nasasakop dito ang kompanya, opisina, gusali, gobyerno, ahensiya, kundi pati na rin ang ating munting pagtratrabaho sa pamilya, komunidad, paaralan, simbahan, atbp. Nawa’y tularan natin si San Jose na nagsaloob na gawin at sundin ang dakilang plano ng Diyos. At nawa’y tularan natin din ang Panginoong Hesukristo na gumawa nang mabuti upang ang ating pagtratrabaho ay isang pagbabahagi sa kanyang ginawang pagliligtas sa ating lahat.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: