Sabado, Mayo 1, 2021

May 1, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikaapat na Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay
Sabado

Manalangin tayo sa ating Ama na ipakita sa atin ang daan patungo kay Kristo na siyang Daan, Katotohanan, at Buhay.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, loobin mong manatili kami sa iyong kaluwalhatian.

Atin nawang madama ang presensya ni Jesus na siyang ating Katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapatotoo at mga halimbawa ng ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga naglilingkod sa bayan nawa’y akayin ang mga mamamayan sa tamang landas ng katarungan, kapayapaan, at pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa mga maliliit ng ating lipunan nawa’y maibalik ang dangal at pag-asa sa kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga biktima ng pang-aapi at kahalayan nawa’y magtamo ng katarungan, kalayaan, at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y makarating sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos na aming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong Anak, at loobin mong siya ang aming maging Daan, ang aming Katotohanan, at ang aming Buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez May 9, 2020 at 2:04 am

Pagninilay: Ang ating Ebanghelyo ay dumudugtong sa ating Ebanghelyo kahapon. Matapos idineklara ni Hesus ang kanyang sarili bilang Daan, Katotohanan, at Buhay, ipinahayag ni Hesus ang pagkikilala sa kanya ay pagkikilala sa Diyos Ama. Maraming beses binanggit ni Hesus ayon sa Ebanghelyo ni San Juan ang kahalagahan ng pagsunod sa dakilang kalooban ng Ama. At ang pokus ng panunulat ng Ebanghelista ay upang ipakilala sa atin si Kristo hindi lang isang tunay na Taong nagkakaisa sa ating kalagayan, kundi isang Diyos na kapiling natin. Subalit hindi ito naunawaan noon ni Felipe, kaya hiniling niya kay Hesus na ipakita sa kanila ang Ama, upang sila’y maging masaya. Ngunit sinabi ni Hesus na ang sinumang nakakakita sa kanya ay nakakakita na sa Diyos. Si Hesus na nagmula sa langit ay ang hayag ng mukha ng Diyos Ama. Kaya ito’y isang paanyaya sa isang mas malalim na pagkikilala sa kanya. Ito yung pahayag ni San Pablo sa mga Hudyong hindi naniniwala si Hesus bilang Mesiyas. Ngunit hindi ito matanggap ng mga Hudyo, lalung-lalo ang pagpapangaral na ito ng Apostol sa mga Hentil. Kaya pinag-uusig nila sina San Pablo at San Bernabe. Ngunit ang 2 ay nanatiling tapat sa pagpapangaral ng Mabuting Balita sa mga tumatanggap sa mensaheng ito. At tayong sumasampalataya kay Hesus ay naniniwalang makakayanan natin ang buhay na ito. Kung tayo ay magiging masunurin sa kalooban ng Ama sa pagtularan natin sa buhay ng kanyang Anak, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Reply

Sherwin D. Yanoria May 1, 2021 at 5:56 am

Ang Diyos pagnagsalita ay katotohanan. Madami sa mga tao, ay matamis magsalita. Ang sarap nilang pakinggan ngunit hindi naman nakikita sa gawa. Ang ating Panginoon, si Hesus pag nagsalita, ito ay laging totoo, makabuluhan at makapangyarihan. Walang sinuman ang kayang pabulaanan ang kanyang salita. Ito ay nananatiling totoo at may kaugnayan sa ating buhay magpasa hanggang ngayon. Kaya nakakaaliw magbasa ng salita ng Diyos. Hatid nito ay pag-asa at saya sa mga taong nalulungkot bunga ng kanilang sitwasyon sa buhay. Kaya nga manalig tayo, isapuso at isabuhay ang salita ng Diyos.

Reply

Ferdy Baetiong Pariño May 1, 2021 at 6:30 am

Napakaganda ng binitawang salita sa atin ni Hesus “ anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko.” Anupa’t kailangan pa nating mangamba at mabalisa gayong napakaganda ng pangako satin ng Diyos. Subalit si Hesus ay hindi isang Genie na lahat ng i-wish mo ay matutupad. Kailangan nating manalig sa Kanya, maniwala ng lubusan at sundin ang loob Nya. Kailangan nating pasanin din ang krus Nya, Kailangan natin magpatawad ng nagkasala sa atin at hingin ang kapatawaran at pagsisihan ang nagagawa nating mali, at iwasan ng magkasala muli. Kapag ito ay napgtagumpayan mo, ang pangako ni Hesus ay matatamo kahit gano pa ito kaimposible. Hanapin mo sya, kumatok ka, humingi ka… pagbubuksan ka, makikita mo sya at bibigyan ka Nya.

Reply

Francisco Azupardo May 1, 2021 at 9:25 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Dong May 1, 2021 at 10:55 am

Panginoong hesukristo nazareno pinupuri ka namin kaawaan mo kami at iligtas sa lahat ng kapahamakan AMEN

Reply

Leave a Comment

{ 1 trackback }Previous post:

Next post: