Linggo, Abril 11, 2021

April 11, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pananalig sa muling pagkabuhay ni Kristo, kahit hindi tayo biniyayaang siya’y makita ng ating mga mata. Ang ating sasambitin ay:

Amang mapagpala, palakasin Mo ang aming pananampalataya!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang lumakas ang kanilang pananalig sa Muling Pagkabuhay ni Kristo at maipalaganap ang katotohanang ito sa lahat ng sulok ng daigdig, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ika-500 anibersaryo ng pagdating ng Pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas ay tumibay ang kanilang pananalig sa Muling Pagkabuhay ng Manunubos at maging bukal ito ng kanilang pagpapalaganap ng Magandang Balita, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang makita nila sa Muling Pagkabuhay ni Kristo ang pag-asang kailangan nilang ipamalita sa ating mga kababayan at mga kapatid sa Asya, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga taong nababalot ng lungkot at kawalan ng pag-asa sa buhay, upang sila ay pasiglahin ng kanilang pananalig kay Kristong muling na buhay, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa masayang pagdiriwang na ito, upang maging tunay tayong mga saksi ng Muling Pagkabuhay at mapalakas ang loob ng mga kasama nating natatalo ng lungkot at mga pagsubok sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon!

Ipanalangin natin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumahimik sandali.) Manalangin tayo!

Ama naming muling bumuhay kay Hesukristo mula sa kamatayan, isugo Mo sa amin ang Espiritu Santo upang lumakas ang aming pananampalataya sa kanyang Muling Pagkabuhay at nang maipalaganap namin ang ligayang dala ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste February 26, 2021 at 11:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez April 2, 2021 at 10:44 am

PAGNINILAY: Kadalasang maririnig natin ang salawikaing ito: “Ang pagkikita ay pagsasampalataya!” Ngunit hindi laging ganun ang sitwasyon. Tuwing mga taong A, B at K ng linggong ito, pareho lang ang Salmong Tugunan (Salmo 117) at ang Banal na Ebanghelyo (Juan 20:19-31) dahil ipinapakita ng mga pagbasang ito ang pag-ibig at awa ng Diyos na parang isang karagatan, kaya nga tuwing linggong ito ay ipinagdiriwang ang Linggo ng Banal na Awa ng Diyos.

Pagkatapos ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, umalis si Apostol sa Santo Tomas dahil inahahanap niya ang kanyang kapatid na isang tagasunod sa Panginoon. Ang salitang ‘Tomas’ ay galing mula sa salitang Hebro na ‘Didymio,’ na may ibig sabihin “ang Kambal”. Hinahanap-hanap ng mga kawal ang mga alagad na malapit kay Hesus dahil ipinautos nito ng mga pinunong Hudyo kay Gobernador Poncio Pilato. Pero noong gabi ng ika-5 na Abril, 33 A.D., nakapinid ang mga pintuan ng kinaroroonan nila dahil natatakot ang mga sampung alagad, lalo na si San Pedro na nagkaila sa Panginoon ng tatlong beses. At isang saglit, nagpakita ang Panginoong Hesukristo sa kanila na wala diyan si Santo Tomas. Pagkatapos dumating siya at ibinalita sa kanya ng mga minahamal na kapatid na apostol na nabuhay nga ang kanilang Guro, ngunit tinanggi niya ito at maniniwala siya kung makikita niya ang mga sugat ng Panginoon. At nangyari nga nang makalipas ng isang linggo, noong ika-12 na Abril, 33 A.D., nakapinid ang mga pintuan pa rin kung saan natitipon ang mga alagad na kasama na nila si Tomas. At ganun nga, nagpakita si Hesus at tinanggal niya ang pagdududa ni ng Apostol tungkol sa Muling Pagkabuhay sa pananampalataya. Buong pananampalataya sinabi ni Tomas: “Diyos ko at Panginoon ko” (Juan 20:28)! Kaya ipinakita ni Hesus ang bagong salawikain: “Ang pagsasampalataya ay pagkikita!” Pinalad niya ang mga taong hindi nakikita sa kanya pero naniniwala.

Ang ating Ebanghelyo ay nagpapakita sa Mabathalang Awa ng Diyos na parang isang karagatan. Alam natin na ang karagatan ay ang pinakamalaki at pinakamalawak na anyo ng tubig. Ganyan din ang awa ng Diyos dahil tulad ng isang karagatan na hindi natin alam kung saan natatapos, hindi kukupas ang kanyang pag-ibig at awa, kaya tunay nga nakasabi sa tugon ng Salmong Tugunan ngayon: “Butihi’y Poo’y purihin, pag-ibig n’ya’y walang maliw” (Salmo 117:1). At sabi nga ng karamihan: “Kung gaanong kalalim ang naranasang awa ng Diyos, ganoon din kalalim ang pag-ibig ng Diyos na nararanasan. At dahil sa awa at pag-ibig na ito ng Diyos, sumisibol ang pananampalataya na handang magtaya, kahit ng buhay at kamatayan para sa Diyos at kapwa.”

Sa ating paglakbay sa daan ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, nawa’y maranasan natin ang awa ng Diyos sa pamamagitan ng Muling Pagkabuhay ni Hesus at ibahagi at iparamdam ang mensahe ng awa sa ating mga kapwa, lalung-lalo na ngayong Hubileyo ng Habag.

Reply

Sherwin D. Yanoria April 11, 2021 at 7:07 am

Ang Diyos ay tunay na mapagmahal. Walang makahihigit sa Pagmamahal ng Diyos sa tao, kahit pa ang pagmamahal ng magulang sa anak, at anak sa kanyang magulang. Bago umalis ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbilin na Siya sa mga apostoles. Isa sa mga ito ay ang pagpapatawad. Walang ginusto ang Diyos kundi ang mapabilang tayo sa Kanyang kaharian at matawag tayo na ank ng Diyos. Kaya nga napaka importante ng pagpapatawad. Nawa ay matularan natin si Hesus sa larangan ng pagpapatawad. Hindi Siya nagtatanim ng sama ng loob sa tao, at sa halip ipinanalangin pa Niya ang mga taong nakakagawa ng masama. “Ama patawarin mo po sila, hindi po nila alam ang kanilang ginagawa.”

Reply

Maria Lourdes April 11, 2021 at 7:52 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

hanskerviecruz April 11, 2021 at 8:15 am

pinupuri ka namin panginoon

Reply

Ferdy Baetiong Pariño April 11, 2021 at 10:24 am

Ang lahat ng lumapit kay Hesus na mga may sakit at may kapansanan ay pinagaling Nya dahil sa pananalig sa kanya. Si Tomas ay naniniwala na muli syang nabuhay sapagkat nakita nya, ngunit sinabi ni Hesukristo na mapalad ang naniniwala kahit hindi sya nakita. Pakatandaan na kapag tayo ay nagdasal o humingi ng kahilingan sa Diyos, ibigay natin ang buong pananampalataya na ito ay pakikinggan ng Diyos kahit ano pa ito dahil walang imposible sa Diyos lalo na kung ikaw ay nananalig. Kapag nakapagdasal na ng taimtim, ipalagay mo na ang iyong loob at wag ng mag alinlangan o mag worry. Sapagkat pag ikaw ay nag worry ay hindi buo ang tiwala mo sa Diyos.

Reply

Dong April 11, 2021 at 12:43 pm

Pinupuri ka namin panginoong jesukristo nazareno kaawaan mo kami AMEN

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: