Miyerkules, Marso 24, 2021

March 24, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikalimang Linggo ng Kuwaresma
Miyerkules

Ang Diyos ang walang hangganang pinagmumulan ng katotohanan, kalayaan, at lakas. May hangganan ang ating isip, espiritu, at katawan. Hilingin natin sa Diyos na loobin niyang matamo natin at ng lahat ng tao ang kaganapang ninanais niya para sa atin.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, gawin mo kaming ganap.

Ang lahat ng naghahanap sa katotohanan nawa’y maging bukas at malaya ang isip sa mensahe ni Jesus at ng kanyang Simbahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga taimtim na gawain ngayong Kuwaresma nawa’y makatulong upang palayain tayo sa pagkaalipin ng labas na pagpapahalaga sa sarili, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating pagkaabala sa materyalismo na umiiral sa ating panahaon nawa’y hindi makahadlang sa ating paghahanap sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit, mga dukha, mga bilanggo, mga walang kaalaman, at lahat ng nagdurusa nawa’y makatagpo ng paglaya mula sa mga pasanin nila sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namatay nang tapat sa kanya nawa’y kalagan ng Panginoon at bayaan silang maging malaya sa Kaharian ng kanyang kaluwalhatian, manalangin tayo sa Panginoon.

Butihing Ama,
namatay ang iyong Anak upang makilala ng mga tao ang katotohanan at mamuhay nang naaayon dito. Palayin mo kami sa aming makikitid na pag-iisip at pagkamkasarili upang ang aming mga isip at puso ay lumagong patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon.
Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste January 27, 2021 at 7:58 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez March 19, 2021 at 8:19 pm

PAGNINILAY: Sinasalaysay ng mga Pagbasa ngayon ang paninindigan para sa Diyos.

Ang Unang Pagbasa ay ang dramatikong salaysay tungkol kina Sadrac, Mesac, at Abednego. Ito’y nangyari noong panahon ng Pagkaalipin sa Babilonia, kung saan ang mga Hudyo ay ipinauutos na magpatihulog at sumamba sa malaking rebultong gawa ni Haring Nabudcodnosor. Mula sa napakaraming Hudyo na nagpatihulog, tatlong tao lang ang nanatiling nakatindig, at sila nga ang mga kaibigan ni Propeta Daniel na sina Sadrac, Mesac, at Abednego. Sila’y nanindigan na hindi sila sasamba sa kahit sinumang hari kundi ang Panginoong Diyos ng Israel. Kaya nang ipinatawag sila ng hari at narinig niya ang mga pahayag na ito, siya’y nagalit at hinatulang sunugin ang kanilang mga katawan sa loob ng pugon na pinainitan ng pitong beses. At nang sila’y maitapon na sa nagliliyab na apoy, napansin ng hari na may isang lalaking katabi nilang tatlo. Kaya tinanong niya ang kanyang mga lingkod, at sa gayon ay inutos na patayin ang apoy ng pugon. At dito’y pinuri ni Nabocodnosor ang Diyos nina Sadrac, Mesac, at Abednego, na siyang Diyos ng Israel. At siya ang ating Panginoong Diyos na patuloy na gumagabay sa atin at iniaakay tayo tungo sa tamang pamamaraan ng ating buhay. Marahil ngayon ay sinasabi ng ibang teologo at eksperto sa Bibliya na ang “ikaapat na lalaki sa pugon” ay si Hesus, ang Anak ng Diyos. Samantala ang iba naman ay nagsasabi na ito’y anghel lamang. Kahit siya man ay si Hesus o isang anghel, napakalinaw ng pagbasa na ang Diyos ay nasa piling natin upang tayo’y hindi mapahamak ng mga panganib at hindi rin matukso ng kasamaan kung tayo’y tunay na nananalig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay tungkol sa patotoo ni Hesus tungkol sa kanyang sarili bilang Anak ng Diyos. Subalit hindi naniniwala ng mga taong dating humahanga sa kanya. Sila’y naniniwala na si Abraham ang kanilang ama. At nagtaka sila kung bakit pinahayag ni Hesus na kung sila’y susunod kay Hesus ay nasa kanila ang katotohanang magpapalaya sa kanila. Hindi nila lubos na naunawaan ang misyon ni Hesus ay sundin ang kalooban ng Diyos Amang tumawag sa kanilang ninunong si Abraham. Kaya nga pinapatotoo ni Hesus ang kanyang sarili hindi dahil sa pagmamayabang, kundi dahil puspos siya ng karunungan at ng Espiritu Santo na ipahayag ang kanyang sarili. Bagamat siya’y nagkatawang-tao upang makipamuhay sa kalakaran ng mundo maliban sa pagkakasala, hindi pa niya tinanggi ang kanyang pagka-diyos. At ang mahalaga sa kanya ay ang mapagkumbaba na pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama, ang ating Panginoong Diyos.

Kahit siya’y pinag-iinitan ng mga Hudyo, patuloy pa rin nanindigan si Hesus tungkol sa kanyang sarili. Ito yung katotohanan sapagkat itinuturo sa atin ni Kristo na ang pagpapakatotoo sa Diyos at sa sarili ay ang pagsunod sa mga mahahalagang utos at aral ng buhay. Katulad ng isang ama na ngangalaga sa bawat pamilya, ang Diyos ay ang ating Dakilang Ama na nagpapatnubay sa bawat isip, salita, at kilos natin sa buhay. Tunay na narinig at alam na natin ang kanyang mga salita sa Kasulatan at tayo’y sigurado na siya’y kapiling natin.

Ang hamon ngayon sa atin ay ang pagtupad sa kanyang dakilang kalooban bilang patotoo ng ating pananampalataya sa kanya. Ganun din dapat nating mahalin at tularan si Hesukristo sa pagpapahayag at pagbibigay-saksi sa kanyang Mabuting Balita.

Reply

Sherwin D. Yanoria March 24, 2021 at 7:06 am

Sabi nga, “action speaks louder than words.” May mga bagay na hindi maikakaila. Mas nakikita ang ugali ng tao sa kanyang ikinikilos. Maraming magaling magsalita, ngunit di naman isinasabuhay. Ang ating Panginoong Hesus ang larawan ng katotohanan. Ang Kanyang mga ipinangangaral ay Kanya ring isinasabuhay. Ito ay may kaakibat na kapangyarihan. Dahil sumasa Kanya ang Ama. Siya ang nagbibigay ng pag-asa upang mapalaya tayo sa kasalanan. Kaya nawa’y piliin nating gumawa ng kabanalan, upang tayo’y tawaging anak ng Diyos.

Reply

Dong March 24, 2021 at 10:15 am

Pinupuri ka namin panginoong nuestro padre hesus nazareno kaawaan mo kami AMEN.

Reply

Manee March 24, 2021 at 4:36 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. Aleluya Amen!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: