Linggo, Marso 21, 2021

March 21, 2021

Ikalimang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda (B)

Jeremias 31, 31-34
Salmo 50, 3-4. 12-13. 14-15

D’yos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Hebreo 5, 7-9
Juan 12, 20-33


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fifth Sunday of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Jeremias 31, 31-34

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Jeremias

Sinasabi ng Panginoon, “Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Juda. Ito’y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. Bagamat sumira sila sa kasunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel: Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan; isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako’y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa’t isa upang makilala ang Panginoon; lahat sila, dakila’t hamak ay makakilala sa akin, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang kasalanan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 50, 3-4. 12-13. 14-15

D’yos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Ako’y kaawaan, O mahal kong Diyos,
sang-ayon sa iyong kagandahang-loob
mga kasalanan ko’y iyong pawiin,
ayon din sa iyong pag-ibig sa akin!
Linisin mo sana ang aking karumihan
at ipatawad mo yaring kasalanan!

D’yos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Isang pusong tapat sa aki’y likhain,
bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin.
Sa iyong harapa’y h’wag akong alisin;
ang Espiritu mo ang papaghariin.

D’yos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

Ang galak na dulot ng ‘yong pagliligtas,
ibalik at ako ay gawin mong tapat.
Kung magkagayon na, aking tuturuang
sa iyo lumapit ang makasalanan.

D’yos ko, sa aki’y likhain tapat na puso’t loobin.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 5, 7-9

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid:

Noong si Hesus ay namumuhay rito sa lupa, siya’y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dininig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya’y Anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya’y naging walang hanggang Tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 12, 26

Ang sinumang naglilingkod
upang sa aki’y sumunod
ay tunay na itatampok
sa kaligayahang lubos
ng mahal na Anak kong D’yos.

MABUTING BALITA
Juan 12, 20-33

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon: Kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba. Lumapit sila kay Felipe na taga-Betsaida, Galilea, at nakiusap, “Ginoo, ibig po naming makita si Hesus.” Sinabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalawa’y lumapit kay Hesus at ipinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Hesus, “Dumating na ang oras upang parangalan ang Anak ng Tao. Tandaan ninyo: malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito’y mamumunga nang marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saanman ako naroroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin.”

“Ngayon, ako’y nababagabag. Sasabihin ko ba, ‘Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko?’ Hindi! Sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito — upang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan.” Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, “Pinarangalan ko na ito, at muli kong pararangalan.” Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, “Kumulog!” Sabi naman ng iba, “Nagsalita sa kanya ang isang anghel!” Sinabi ni Hesus. “Ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin. Panahon na upang hatulan ang sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako’y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao.” Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste January 27, 2021 at 7:56 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

fr efren T arela March 15, 2021 at 5:31 pm

Nang likhain ng Diyos ang tao ayon sa kanyang banal na larawan, tumubo sa lupa na parang isang halaman ang kanyang walang hanggang pagmamahal para sa sanlibutan. kayat ang bawat nillalang sa lupa ay maaring makapasok sa banal tahanan ng Diyos at maging bahagi rin ng mga pinagpala. sa katunayan isa sa mga talinhaga ni Hesus ay ganito ang sinasabi. ‘tapat at mabuting alipin halika at makibahagi ka sa aking kaharian.”.

sa kabila ng mga pagkakamali ng tao, sa kanyang pagsuway sa kalooban ng Ama, naroon parin ang wagas na pagmamahal ng Diyos sa kanya..
dahil dito, kailaingang ibalik ng tao ang kanyang pagigiung larawan ng kabanalan ng Dioys.na lung saan hinihingi ang kanyang katapan at sa pagusnod sa kalooban ng poong maykapal.

Tanging ang katapatan lamang ng tao ang siyang magdasdala sa kanya upang siyay makauwin na sa tahanan ng Diyos ama.

kaya nga siunabi ni Hesus.. sa bahay nmg aking ama ay mariming silid.

Ang panahon ng kwaresma ay panahon ng pagkilala sa tunay na kalagayan na patutunguhan ng tao na maggaganap pagdating ng takdang panahon.

igawad nawa ng Diyos sa lahat ng tao ang kaligtasan kasama ang mga nagkamali ngunit nagsisi sa kanilang nagawang kasalanan.
amen.
.

Reply

Herbert Ragmac Arriate Op March 20, 2021 at 1:13 pm

Okày

Reply

Sherwin D. Yanoria March 21, 2021 at 7:54 am

Sino ba naman ang may gusto ng paghihirap? Sa mundong ating kinagagalawan ngayon, maraming yumayaman at naghihirap. Kadalasan ay nagsusumikap upang hindi maging mahirap o maging dukha. Ngunit hindi lahat ay isinilang na may kaya. Si Hesus kahit Siya ay Anak ng Diyos ay dumanas ng hirap. Ang paghihirap na dapat ay sa mga tao, ay inangkin niya upang tayo ay maligtas. Kailangan nating sumunod sa ating Panginoong Diyos, walang reklamo sa buhay na nararanasan. Iaalay natin sa Kanya ang bawat hirap na ating nararanasan.

Reply

Manee March 21, 2021 at 7:53 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo. ALELUYA AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: