Huwebes, Marso 11, 2021

March 11, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikatlong Linggo ng Kuwaresma
Huwebes

Habang tayo ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumalapit sa Ama taglay ang ating mga kahilingan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak.

Ang Simbahan nawa’y magpanibago at magpatotoo nanag tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbubuo ng isang wasak na mundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga Kristiyanong mananampalataya nawa’y magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pang-aakit ng kasamaan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at may kapansanan nawa’y paginhawahin ng pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa nawa’y tanggapin sa kaganapan ng Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong Anak na tumubos sa kasalanan at kamatayan, na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste January 27, 2021 at 7:53 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez March 6, 2021 at 3:48 pm

PAGNINILAY: Habang tayo ay lumalapit sa daan ng Kuwaresma patungong Mahal na Araw, inaanyayahan tayo ng Salmo ngayon na dinggin natin ang Panginoon, at huwag salungatin ang kanyang mensahe.

Subalit hindi natuwa si Hesus sa ating Ebanghelyo na paratangin siyang nagpapalayas ng mga demonyo sa ngalan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Tinanong niya ang mga eskriba kuny paanong mananatiling matatag ang bahay kung ito’y ginawa nang pansarili lamang. Ganun din sa isang nakikidigmang kaharian na hindi ito’y matatagumpay.

Ang sinasabi dito ni Hesus na nagmula ang kanyang kapangyarihan mula sa Ama, at hindi kay Satanas. Sa pamamagitan ng mga kababalaghan at pagpaparangal ng Mabuting Balita, ipinakita niya ang mabubuting gawain na ibigay ang pisikal at espirituwal na pangangailangan ng tao. Sa kanyang Pagpapakasakit at Pagkamatay sa Krus, inialay niya ang kanyang buhay upang tayo’y mailigtas mula sa ating pagsusuway sa kalooban ng Diyos.

Nawa’y tunay na makita natin ang kabutihan ng Panginoon at ipalaganap ito sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Sherwin D. Yanoria March 11, 2021 at 6:06 am

Ano nga ba ang kapangyarihang mula sa Diyos? Sabi ng isang Paring bihasa sa pagpapalayas ng masamang espiritu, ang tao raw ay mahilig sa kapangyarihan. Halimbawa, mahilig sa anting-anting o ano pa mang nagdudulot sa kanya ng kapangyarihang wala ang isang ordinaryong tao. Ngunit ang mga ito ay may hangganan, dahil ito ay pansamantala lamang. Ang Diyos ang kailangan natin, ang Kanyang, pang-unawa, pagmamahal, habag at pagpapatawad. Dahil ang Diyos ang tunay, Siya noon, ngayon at magpakailanman. Walang makakatumbas sa Kanyang kapangyarihan.

Reply

Manee March 11, 2021 at 1:29 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYA AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: