Miyerkules, Marso 10, 2021

March 10, 2021

Miyerkules sa Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda

Deuteronomio 4, 1. 5-9
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Mateo 5, 17-19


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 4, 1. 5-9

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Nagsalita si Moises sa mga tao: “Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo nang matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo.

“Ngayon nga’y itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayun makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pang-unawa. Sa gayun, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito: ‘Ang bansang ito’y matalino at may malawak na pagkaunawa.’

“Sinong diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo. Ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang-bahala habang kayo’y nabubuhay; ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 147, 12-13. 14-15. 19-20

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon,
purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion.
Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat,
ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas.

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo,
bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo.
Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad,
dumarating sa daigdig, na hindi na nagluluwat.

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

Kay Jacob n’ya ibinibigay ang balita at pabilin,
ang tuntuni’t mga aral, ibinigay sa Israel.
Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa,
pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda.
Purihin ang Panginoon!

Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Juan 6, 63k. 68k

Salita mo, Kristong mahal,
Espiritung bumubuhay,
nagtuturo’t umaakay
sa nagnanais makamtan
ang langit na walang hanggan.

MABUTING BALITA
Mateo 5, 17-19

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang-bisa ang Kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang-bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito: magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng Kautusan ay di mawawalan ng bisa hangga’t hindi nagaganap ang lahat. Kaya’t sinumang magpawalang-halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo nang gayun sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng Kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste January 27, 2021 at 7:52 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez March 9, 2021 at 5:22 pm

PAGNINILAY: Ang Kuwaresma ay panahon ng pagiging tapat sa Panginoon bilang tugon sa kanyang pag-ibig sa atin. At isa nang paraan ay ang pagsunod sa kanyang mga utos.

Ang Unang Pagbasa ngayon ay isang matuwid na paalala ni Moises sa mga Israelita na sundin at tudpin ang Kautusan ng Panginoong Diyos. Ito ay ang kanilang pangako pagkatapos ng pagkalikas sa kanila ng Diyos mula sa pagkaalipin sa Egipto. Kaya ito ang naging tipan ng Panginoon sa Israel na makilala nila na siya ang Diyos nila, at sila ang bayan niya. Kaya mahigpit na pinatatagubilin ni Moises na sundin nila ang utos ng Diyos habang binabantay ang sarili na hindi magkasala kailanman.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagsalaysay ni San Mateo sa Pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa Kabundukan. Para sa ebanghelista, ang pokus ng kanyang panunulat ay upang ipakilala si Hesus bilang isang tao. At ipinakilala rin sa atin ang Panginoong Hesukristo bilang katuparan ng Kautusan. Kaya maririnig natin sa mga sumusunod na araw kung paanong tinupad ni Kristo ang mga utos ng Lumang Tipan at pinagpanibaguhin ang mga ito. Narinig natin ngayon na hindi naparito si Hesus upang buwagin ang Katusan, kundi tuparin ito. Bilang Anak ng Diyos, ipinapahalaga niya ang utos na ginawa ng kanyang Amang sa langit. Subalit alam rin niya na dahil siya ay isinugo sa mundo, siya ang magiging tanda ng kaligtasan ng sangkatauhan.

Kaya makikita natin na ang kanyang pakay sa pagtupad ng Kautusan ay upang gawin ito utos ng pag-ibig, kalayaan, at pagpapala. Pagpapala, sapagkat ang bawat utos na kailangang sundin ay magkaroon ng mabubuting kaloob, lalung-lalo na tungo sa kaayusan sa komunidad at mga relasyon ng tao sa Diyos at kapwa. Kalayaaan, sapagkat ang utos ang nagpapalaya sa mga taong nabibihag sa kasamaan at pagkasakim na dulot ng kasalanan at anupamang ikasisira ng relasyon ng tao sa Diyos. At sa huli ay pag-ibig, sapagkat ito ang kaganapan ng katuparan ng Kautusan, at ito ang pagkakilanlan natin sa iisang Diyos na Santatlo (Ama, Anak, at Espiritu Santo).

Kaya sa ating buhay pang-Kristiyano, tayo ay mga mamamayan ng mundo at mamamayan ng kalangitan. Ang bawat pagsunod natin sa batas ay dapat nagpapanibago sa tao tungo sa kanilang perspektibo sa buhay. Ito’y dapat maging daan ng pagpapala, kalayaan, at pag-ibig, na siyang ipinamalas ni Hesukristo kahit sa kanyang Pagkamatay sa Krus at Muling Pagkabuhay para sa kaligtasan ng tao.

Reply

Sherwin D. Yanoria March 10, 2021 at 6:21 am

Ang pagmamahal ng Diyos ay mula pa sa lumang tipan, Ngayong bagong tipan, ay lalong pinagtibay ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang katuparan ng lahat ng nasasaad ay si Hesus, ang Anak ng Diyos. Kaya nararapat lamang na bigyan ng halaga ang nakasaad sa lumang tipan, lalo na ang batas ng Diyos na ipinagkaloob kay Moises. Dahil dito’y nagkaroon ng kaayusan ang mga tao. Ngunit hindi lahat ay sumusunod dito. Ngayong bagong tipan, Si Hesus na mismo ang kaganapan ng utos. Kaya dapat katulad Niya sumunod din tayo sa utos ng Diyos.

Reply

Manee March 10, 2021 at 1:42 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo . ALELUYA AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: