Sabado, Pebrero 27, 2021

February 27, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Unang Linggo ng Kuwaresma
Sabado

Taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpatawad na Ama na ang habag sa atin ay walang hangganan at walang katapusan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig.

Ang Simbahan nawa’y maging buhay na halimbawa ng pagpapatawad at habag na ipinakita ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang kaawaan ang mgataong nakasakit, nakapinsala o nagdulot ng mga paghihirap sa atin, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa tulong ng biyaya ng Diyos, nawa’y mapatawad natin ang ating mga kaaway, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa mga maysakit, matatanda, at mga pinabayaan nawa’y ating maipadama an ating pagmamahal at habag, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y biyayaan at gantimpalaan ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Makapangyarihan at mahabaging Ama, pinasasalamatan ka namin sa pagpapatawa na inihandog mo sa pamamagitan ng iyong Anak. Tulungan mo kaming ipahayag sa iba ang iyong pagpapatawad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 26, 2021 at 8:47 pm

PAGNINILAY: Ang Kuwaresma ay Panahon ng mas malalim na pagkilala sa dakilang pag-ibig ng Diyos para sa lahat ng tao.

Ang Ebanghelyo ngayon ay isa sa mga turo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang Pangangaral sa Bundok. Sa Pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo sa Bundok, binibigyang-diin ni San Mateo si Hesus bilang Katuparan ng Kautusan at ng mga propeta. Sa salaysay na ito, pinagpanibago niya ang tao tungo sa kanilang pagmamahal sa bawat isa. Sinasabi sa Levitico 19:18 tungkol sa pagmamahal sa kapwa. At may ilang bersikulo sa Lumang Tipan ay bagamat hindi direktang tumutukoy sa pagkapoot sa iyong kaaway, tinutukoy pa rin ng mga ito ang hindi pagpapayag sa ginagawa ng mga taong ito. Kaya pinalawak ng Panginoong Hesukristo sa pagtuturo sa pagmamahal sa mga kaaway. Sinabi pa nga ng Panginoon na ipagdarasal ang mga mang-uusig upang maging mga tunay na anak ng Ama nating Diyos sa langit.

Aaminin natin na madaling sabihin, ngunit mahirap gawin. Sa dami ng kasalanan ng iyong kaaway at dahil masyadong mabigat ang kanilang kasamaan, paano kaya natin mamahalin at pagpapatawad ang ganyang klaseng tao? Ang pinupunto dito ni Hesus na sa kabila ng kasamaan at pagkakasala ginawa ng iyong mga kaaway, at normal sa ating katauhan na kapootan sila, dapat ang trato natin sa kanila ay mga “tao lamang” katulad natin. Subalit hindi natatapos ang kwento ng tao sa kanyang kahinaan, bagkus ay dapat ito’y isang pagkakataon upang siya ay matuto, magsisi, at gumawa ng kabutihan At mangyayari iyon kapag inaalala natin hindi lang ang ating mga kaaway, kundi ang lahat ng mga makasalanan sa ating mga panalangin. Kahit ang mga publikano at Hentil, mga itinuturing ng mga Hudyo na “humiwalay”, ay nagmamahal at nagbabati sa kapwang nagmamahal at hindi nagmamahal sa kanila, kapwang nagbabati at hindi bumabati sa kanila. Kaya itinuturo sa atin ng Ebanghelyo ngayon ang kaganapan ng pag-ibig sa ngalan ng ating pagkakilanlan bilang mga Kristiyano.

Ang dakilang huwaran ng pagmamahal sa mga banal at makasalanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa kanyang hantungan ng kanyang Kamatayan sa Krus, binigyan tayo ni Kristo ng isang bagong pagkakataon na mamuhay dahil minahal niya tayo at iniligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Sa pinakahuli ng ating Ebanghelyo, tayo ay inanyayahan ni Hesus na maging perkpetko katulad ng pagkaperpekto ng ating Diyos Ama. Sa ibang pagsalin, ito’y pagiging ganap sa pagmamahal katulad ng ganap ng pag-ibig sa atin ng Maykapal.

Reply

Emmanuel O Vergara February 26, 2021 at 9:19 pm

Magandang gabi po!

Tungkol po sa Mabuting Balita para bukas, Pebrero 27, 2021, may kulang po:

44 “Datapuwa’t sinasabi ko sa inyo, Ibigin ninyo ANG INYONG MGA KAAWAY, AT IDALANGIN NINYO ang sa inyo’y nagsisiusig.”

Maraming salamat po!

Reply

Sherwin D. Yanoria February 27, 2021 at 7:05 am

Sabi ng aking anak na Grade 3, “Daddy, ito na ang pinakamahirap na utos ng Diyos, Love your enemies.” Kahit sa kanyang murang edad ay alam na niya ang hamon ng ating Diyos, hindi lang ang pagpapatawad, kundi pati na rin ang pagmamahal. Kung iisipin, sobrang hirap nga nito. Matapos ang masasakit mong karanasan dulot ng iyong kaaway ay dapat pa palang mahalin. Ganito ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Matapos ipako ang ating Panginoong Hesus sa Krus ang sabi Niya “Ama patawarin mo po sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa.” Nagawa pa niyang ihingi ang tao ng kapatawaran sa kanyang Ama. Kung ano ang utos niya ay kanyang pinaninindigan. Ang pagpapatawad na may pag-ibig sa kapwa. Nawa’y matularan natin ang ating Panginoong Hesukristo.

Reply

Manee February 27, 2021 at 1:20 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYA!

Reply

Dong February 27, 2021 at 1:26 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno AMEN

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: