Lunes, Pebrero 22, 2021

February 22, 2021

in Tagalog Mass Readings

PANALANGIN NG BAYAN
Ang Luklukan ni San Pedro

Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga Apostol at ulo ng Simbahan. Taglay ang tapat na pagtitiwala sa iyo, nananalangin kami bilang isang pamayanang may pananampalataya sa pamumuno ng kahalili ni San Pedro.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginon.

Ang ating Santo Papa (Francisco), ang kahalili ni Pedro, nawa’y gamiting ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa nawa’y maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pari at mga mananampalatayang layko nawa’y maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng Simbahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng ministeryo ng Simbahan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat sa Diyos na namayapa nawa’y makasama ng mga banal sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, tulungan mo kaming maging mga tapat na tagasunod ng iyong Anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 3, 2021 at 7:28 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez February 20, 2021 at 12:13 am

PAGNINILAY: Ang Kapistahan ng Luklukan ni San Pedro Apostol ay patungkol sa trono na inupuan ni San Pedro nang siya’y naging unang Santo Papa, ang unang pinuno ng Simbahan. Kaya ang upuang ito ay maikita sa mismong St. Peter’s Basilica sa Vatikano. At ang Kapistahan ito ay patungkol sa pagkatiwala ni Hesus ang awtoridad ng Simbahan kay San Pedro.

Sa simula pa lamang ay alam natin si Simon Pedro ay dating mangigisdang tinawag ni Kristo na maging isang “mamalakaya ng tao”. Pero sa takbo ng buhay, sa puntong itinanong ni Hesus ang kanyang mga alagad kung sino siya sa tingin nila, tanging si Pedro ay nagpahayag na si Hesus ay ang Kristo at Anak ng Diyos. At dahil dito, ipinagkatiwala sa kanya ang pamumuno ng Simbahan at ang kapangyarihan ng susi. Ito’y nagsisilbing tanda ng paghihirang ni Kristo sa Simbahan upang makapagpatawad ng mga kasalanan.

Kaya ang ating Simbahan ay iisa, banal, Katolika, at Apostolika. Makikita natin mula sa pamumuno ni San Pedro at pangamgaral ng mga Apostol ay ipinatuloy ang pagpapahayag ng Mabuting Balita sa pamamagitan ng Santo Papa, mga Obispo, at kaparian. At gayundin ang pagpapahayag na ito ay ipinapatuloy natin, na tayo’y bahagi ng Laiko.

Tayo rin ay tinatawag na maging mga pastol na ipakita ang ating “awarenees” sa pangangailangan ng ibang tao. Tayo ay tinatawag na Simbahan sapagkat tayong mga mananampalataya ay may misyon na idala ang Panginoon sa buhay ng bawat tao.

Reply

Emmanuel Vergara February 21, 2021 at 6:10 pm

Magandang araw po!

Iyon pong readings para Pebrero 22, wala po dapat “Aleluya.”

Maraming salamat po!

Reply

Jeric February 22, 2021 at 5:44 pm

Salamat po!

Reply

Sherwin D. Yanoria February 22, 2021 at 6:40 am

Hindi lahat ay nakakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Lalo na pagmasayang masaya ang ating estado ng pamumuhay. Bihira Siyang tawagin. Ngunit pagdating ng mabigat na problema, hindi na kayang lutasin kahit ng siyentia, naaalala natin ang Diyos. Kadalasan nasisisi pa ang Diyos sa mga kamalasan sa buhay, na nararanasan ng tao. Hindi Diyos ang may gawa nito, bunga ito ng maling desisyon ng tao. Dagdag dito, hindi ginusto ng Diyos na maghirap ang tao, Ang Diyos ay kasama-sama natin, Hindi Siya nakakalimot, sa malungkot tayo at masaya, nandiyan Siya. Magpakumbaba at kilalanin ang ating Panginoong Hesus na Siya ang Anak ng Diyos.

Reply

Francisco Azupardo February 22, 2021 at 7:40 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Dong February 22, 2021 at 12:29 pm

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo nazareno AMEN

Reply

Celine loveko February 23, 2021 at 3:45 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU February 26, 2021 at 8:04 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: