Linggo, Pebrero 21, 2021

February 21, 2021

Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda Para sa Pasko ng Pagkabuhay (B)

Genesis 9, 8-15
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.

1 Pedro 3, 18-22
Marcos 1, 12-15


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

First Sunday of Lent (Violet)

UNANG PAGBASA
Genesis 9, 8-15

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Ito ang sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, “Ako’y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayun din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa pagligid ninyo – mga ibon, maaamo’t maiilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo: Kailanma’y hindi ko na lilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig.” Sinabi pa ng Diyos, “Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop: Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahag-hari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahaghari, aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop. Hindi ko na lilipulin sa baha ang lahat ng may buhay.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 24, 4bk-5ab. 6-7bk. 8-9

Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.

Ang kalooban mo’y ituri, O Diyos,
ituro mo sana sa aba mong lingkod;
ayon sa matuwid, ako ay turuan
ituro mo, Poon, ang katotohanan;
Tagapagligtas ko na inaasahan.

Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.

Poon, gunitain, pag-ibig mong wagas,
at ang kabutihang noon pa’y nahayag.
Pagkat pag-ibig mo’y hindi nagmamaliw,
ako sana, Poon, ay alalahanin!

Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.

Mabuti ang Poon at makatarungan,
sa mga salari’y guro at patnubay;
sa mababang-loob siya yaong gabay,
at nagtuturo ng kanyang kalooban.

Poon, iyong minamahal ang tapat sa iyong tipan.

IKALAWANG PAGBASA
1 Pedro 3, 18-22

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro

Pinakamamahal kong mga kapatid:
Si Kristo’y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat – ang walang kasalanan para sa mga makasalanan – upang iharap kayo sa Diyos. Siya’y namatay ayon sa laman, at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritung nakabilanggo. Iyan ang mga espiritung ayaw sumunod nang sila’y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito’y iilang tao – wawalo – ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng binyag na nagliligtas ngayon sa inyo. Ang binyag ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng binyag sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, na umakyat sa langit at ngayo’y nakaluklok sa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan at lakas na panlangit.

Ang Salita ng Diyos.

AWIT-PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA
Mateo 4, 4b

Ang tao ay nabubuhay
hindi lamang sa tinapay
kundi sa Salitang mahal
mula sa bibig na banal
ng Ama Dating Maykapal.

MABUTING BALITA
Marcos 1, 12-15

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng apatnapung araw, na tinutukso ni Satanas. Maiilap na hayop ang naroon ngunit si Hesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel.

Pagkatapos dakpin si Juan, si Hesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang Mabuting Balitang mula sa Diyos: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balita ito.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 8, 2021 at 8:37 pm

PAGNINILAY: Tuwing Unang Linggo ng Kuwaresma, ang Mabuting Balita ay palaging tungkol sa Pagtukso sa ating Panginoong Hesukristo sa Disyerto. Ngunit ang Mabuting Balita para sa araw na ito ngayong Taon B (Marcos 1:12-15) ay maiksi lamang. Kung ibinigay nina San Mateo at San Lucas ang mga buong detalye ng pangyayaring ito, maiksi lang ang mga detalyeng ibinigay ni San Marcos. Ngunit kung babasahin natin muli ang Mabuting Balita ngayon, may ibang kahulugan kung bakit hindi sinulat ng mangangaral ang buo detalye ng pangyayaring iyon. Binigyang-diin ni San Marcos na ang Espiritu Santo ay nagdala kay Hesus sa disyerto para sa apatnapung araw ng pag-aayuno. Itong Espiritu ay ang kalapating bumaba sa Panginoon mula sa langit pagkatapos binyagan ni San Juan Bautista (Marcos 1:9-11). Isinalaysay rin na si Hesus ay nakapiling ng mga mabangis na hayop, ngunit gaya ng sinabi ng dalawang mangangaral ng dalawang Ebanghelyo sa Banal na Kasulatan, siya ay ginabayan ng mga anghel mula sa langit.

Bakit nga ba nag-ayuno si Hesus sa disyerto nang apatnapung araw? Sa Lumang Tipan, mababasa natin ang paglalakbay ng mga Israelita, na mga kalipi ni Abraham, sa Disyerto ng Sinai nang apatnapung taon, mula sa pagkalikas mula sa pagkaalipin sa Egipto hanggang sa pagkarating sa Lupang Pangako. Dito naranasan nila ang matinding paglalakbay, dahil nakaranas sila ng matinding gutom, matinding uhaw, at matinding tag-init. Kaya sinubukan nila ang ating Panginoong Diyos dahil gusto nila ng mga patunayan na siya ay nasa piling nila. Kahit gustong parusahan ng Diyos sila, hindi niya pwede magawa iyan dahil itinuring niya sila bilang kanyang bayang pinili, at si Moises ay ang kanyang dakilang tagapaglingkod. Sa pagkalipas ng apatnapung taong paglalakbay sa disyerto, naratnan ng mga Israelita ang Lupang Pangakong umaapaw ng gatas at pulot. Dito natuto sila magtiwala kay Yahweh sa mga panahon ng pagsubok at pang-araw-araw na gawain. Sa Bagong Tipan naman, naranasan ng ating Panginoong Hesukristo ang parehong sitwasyon, ngunit nagtagal lamang ng apatnapung araw. Hindi siya nagreklamo at hindi niya pinayagang matuksuhan ni Satanas dahil alam niya na kailangan niyang tuparin ang misyong ibinigay sa kanya ng Ama.

Ang kanyang pag-aayuno ay isang espirituwal at pisikal na paghahanda ng kanyang Pagpaparangal ng Mabuting Balita. Ito rin ay isang paghahanda sa pinakadakilang pagdurusa sa kasaysayan ng mundo, ang Misteryong Paskwal, na kung saan dito niya matutuparan ang kalooban ng Diyos para sa ating kaligtasan. Bilang paggunita sa Panahon ng Kuwaresma, tayo ay inaanyayahan na magkaroon ng panibagong buhay, pusong magpakumbaba, at magandang pananaog sa ating buhay-Kristiyano. Dinggin natin ang panawagan ng ating Panginoong Hesukristo: “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balitang ito” (Marcos 1:15).

Sa loob ng apatnapung araw, tayo ay gumawa ng mabubuti sa mga kapwa natin. At araw-araw, kahit hindi sumapit ang isang takdang panahon, huwag nating kalimutan ang mga mahahalagang aral sa ating buhay-Kristiyano. Sa ating paglalakbay sa daan ng Kuwaresma, nawa’y iwasan natin ang pagtukso sa kasamaan at maging matapat sa Panginoon, at makibahagi sa Mabuting Balita sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng mga mahahalagang aral nang buong puso.

Reply

Ma. Luisa L. Belardo February 17, 2021 at 10:15 pm

Praise the Lord. Nawa maisabuhay natin ang mga aral ni Kristo. Maging madasalin, magsakripisyo at tumulong sa nangangailangan ng tulong, maging mapagpakumbaba at umiwas sa pag gawa ng mga kasalanan. Amen

Reply

Sherwin D. Yanoria February 21, 2021 at 6:49 am

Kumbaga sa basketball last 2 minutes na. Ilang saglit na lang at matatapos na ang laro, kaya ginagalingan na ng mga manlalaro. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, “Dumating na ang takdang panahon, at malapit na ang paghahari ng Diyos! Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa Mabuting Balita ito.” Talagang mahal na mahal tayo ng Diyos, ayaw niya ng may mapapahamak. Kaya nagbibigay siya ng hudyat upang tayo ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ito ang paraan upang tayo ay makasama niya sa kabilang buhay. Ibinigay na niya ang lahat: mabuting balita, babala at maging ang kanyang sariling buhay. Ito na ang pinaka mainam na patotoo para sa kaharian ng Diyos. Kaya nawa’y masimulan na ang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan.

Reply

PATRICK CU February 26, 2021 at 7:32 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: