Linggo, Pebrero 14, 2021

February 14, 2021

Play

Ikaanim na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Levitico 13, 1-2. 44-46
Salmo 31, 1-2. 5. 11

Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

1 Corinto 10, 31 – 11, 1
Marcos 1, 40-45


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Sixth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Levitico 13, 1-2. 44-46

Pagbasa mula sa aklat ng Levitico

Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, “Kung ang balat ninuman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya’y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalhin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote.

“Ang mga may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit, hindi magsusuklay, tatakpan ang kanyang nguso at laging sisigaw ng, ‘Marumi! Marumi!’ Hanggang may sugat, siya’y ituturing na marumi at sa labas ng kampamento mamamahay na mag-isa.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 31, 1-2. 5. 11

Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan,
at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang;
mapalad ang taong sa harap ng Poon ay di naparatangan
dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang.

Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

Ako ay lumapit sa iyong harapan at sala’y inamin,
ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim;
pinagpasiyahan kong ang lahat ng ito sa iyo’y idaing,
at aking natamo ang iyong patawaf sa sala kong angkin.

Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

Lahat ng matuwid at tapat sa Poon, magalak na lubos,
dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos;
sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kanya’y sumunod.

Sa ‘yong tulong at pagtubos ako’y binigyan mong lugod.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 10, 31 – 11, 1

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:

Kung kayo’y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman – ng mga Judio, ng mga Griego, o mga kaanib sa simbahan ng Diyos. Ang sinisikap ko nama’y mabigyang-kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko; hindi ko hinahanap ang sarili kong kapakanan kundi ang kapakanan ng marami, upang maligtas sila.

Tularan ninyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 7, 16

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta
sugo ng D’yos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 40-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Hesus, nanikluhod at nagmakaawa: “Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako.” Nahabag si Hesus at hinipo siya, sabay ang wika, “Ibig ko. Gumaling ka!” Noon di’y nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Hesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin: “Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na.” Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Hesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba’t ibang dako.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Lewelyn Peñaflorida February 11, 2018 at 4:00 am

Janmichael…ayon sa Mabuting Balita yon pag papagaling ni Jesus ay Hindi lang nya sinabi na “ibig ko gumaling ka ” bagkus hinipo nya ito upang ipadama sa taong may ketong na importante siya Kay Hesus…di ba ang lahat NG may ketong ay inihihiwalay sa karamihan Kasi marumi sila at nakakahawa…Kaya ni lapitan di mo gagawin…pero si Jesus dahil importante siya sa kanya kahit ano pa Ang kalagayan nya hinawakan siya at pinagaling…ganyan kabuti Ang ating Diyos maging Sino ka man maging ano ka man at maging ano man kalalalagayan mo…MAHAL na MAHAL Tayo ng Diyos…at importante Tayo sa kanya…itong sagot ko Jan Michael…ay ayun sa narinig ko na paliwanag NG aming pari at NG sarili Kung pang unawa…marami no pong salamat

Reply

Reynald Perez February 7, 2021 at 12:05 am

PAGNINILAY: Habang tayo ay nalalapit na sa Panahon ng Kuwaresma, patuloy nating pinagninilayan ang Pampublikong Ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo.

At ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtatagpo ni Hesus sa isang ketongin. Ang kultura dati ng mga Israelita ay umiwas sa mga taong may ketong sa kanilang balat upang hindi sila mahawa nito. Subalit itong ketongin ay mismong lumapit kay Hesus upang humiling kay Kristo. Siguro napatanto niya na si Hesus ay ang Mesiyas, at kahit pinagbabawalan siyang lumapit ayon sa kinaugalian, lumapit pa rin siya sa kanya upang ihiling na siya’y mapalinis. At mula sa bibig ni Hesus na may habag at malasakit ay winika ng paglinis ng kanyang balat. Kahit pinagbawalan ito na huwag ipaalam sa ibang tao ang nangyari, patuloy na ipinahayag ng lalaki ang kagandahang-loob ng kababalaghang ito.

Makikita natin sa kwento ang dakilang awa ng Diyos na ipinahayag sa katauhan ni Hesukristo, kahit hindi niya sinunod ang nakasaad sa Batas ni Moises ayon sa Unang Pagbasa. At natunghayan ng ketongin ang kanyang pananampalataya kay Kristo na siya’y mapapagaling. Siguro sa ating buhay ay may mga taong itinuturing na mga “ketongin” ng lipunan. Ito’y siguro mga taong iniiwasan natin o kaya ‘di natin pinapansin. Subalit ang mga Kasulatan ay malinaw na patuloy na dinidinig ng Diyos ang mga panaghoy ng mga mahihirap at nangangailangan.

Katulad ni Kristo, nawa ipakita natin ang ating habag at malasakit sa isa’t isa, lalung-lalo ang mga taong niyuyurakan at hindi binibigyan ng masyadong pansin. Nawa’y tumugon tayo sa paanyaya ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na ang ating kabutihan, pagmamahal, habag, at pagmamalasakit sa bawat tao ay para sa ikaluluwalhati ng Panginoong ating Diyos.

Reply

Ely Vidal February 11, 2021 at 9:04 pm

Noong magaling na Ang ketongin, binalaan siya ni Jesus na huwag sabihin kaninuman, subalit lalo pa niyang ipinamalita Ito. Ang resulta Ang ketongin na ngaun Ang insider at si Jesus ay outsider. Para Kay Jesus, no probs, Ang mahalaga para sa Kanya ay ikaw at ako, Ang ating paggaling sa ating mga ketong, Ang ating mga kasalanan, pagsalansang at kahinaan. Idaing natin Kay Jesus na Sana mawala na Ang Covid 19 ngayong 2021. Amen.

Reply

Ayrelyn Benas February 12, 2021 at 3:01 am

Lahat po tayo ay may iba’t-ibang uri ng sakit na ketong na pinandidirihan. Pero wag pong kakalimutan na namdyan din ang ating Panginoon na mahabagin. Na handa taypng pagalingin kung tayo rin ay katiulad ng taong ketongin na may pagpapakumbaba na tanggapin ang mga pagkakasala at may labis na paghahangad na gumaling at lubos ang pananalig sa Panginoon na ang kagalingan ay sa Kanya lamang manggagaling. Sa panahon po natin ngayon, ay
mayroon po tayong sacramento ng kumpisal at nandoon po lamang ang Panginoon na magsasabing “I absolve you from your sins… “ sa oras na tayo rin po ay maninikluhod at magmamakaawa.
Nagbilin si Hesus na wag ipamalita ang pagpapagaling nito sa kanya dahil ibig ng Panginoon na makilala xa ng mga tao hindi dahil lamang bilang nagpapagaling ng mga may sakit kundi bilang isang tagapagligtas. Magkaganunpaman po na hindi xa sinunod ng taong ketongin na gumaling ay inialay pa rin ng Panginoon ang kanyang sarili kapalit nito. Ang Panginoon ay pumupunta n lang sa mga ilang na lugar.
Ang ikaw ay mapagaling sa anumang karamdaman o sa ibang salita, ang mapatawad sa mga kasalanan ay isang tunay na biyaya na sa sobrang kagalakan hindi maikubling ipagsigawan ito subalit ang ibig ng Panginoon, ang kagalakan na ito ay hindi lamang sa salita kundi n rin sana sa gawa.

Reply

Andet Cruz February 13, 2021 at 7:29 am

Sa tuwing naririnig ko ang kwentong ito sa ebanghelyo ay unang pumapasok sa isip ko ang bigat na nararamdaman ng ketongin na yun. Hindi ko maimagine ang bigat ng kanyang dinadala, na siguro, in an instant, nang dahil sa pagkakaroon niya ng ketong ay nagbago ang kanyang buhay. Hindi sinabi sa ebanghelyo kung ano siya or ano ang katayuan niya sa community bago siya nagkasakit, pero siguradong daig pa niya ang pinagsakluban ng langit at lupa noong siya ay nagkaketong! Noong panahon na yan kasi ay talagang dinidiscriminate ang mga taong may ketong. Itinuturing silang marumi at ihinihiwalay talaga ng tirahan malayo sa karamihan! So imagine, from normal na pamumuhay niya, siya ay nagkaketong na hindi naman niya ginusto, and in an instant dahil sa kanyang sakit, ay nabago lahat ito at araw araw niyang nararanasan tuloy ang bigat ng pagdidiscriminate at pandidiri sa kanya ng lahat!

Hindi na uso sa panahon natin ngayon ang ketong dahil nagagamot na ito, pero sigurado na in one way or another ay nakakaranas tayo ng kanya kanyang mabigat na sitwasyon na katulad ng taong may ketong. Na kung hindi dahil sa sitwasyong ito, sana ay normal ang ating buhay. Na kung wala sana ang problema o kinakaharap nating ito, which is hindi naman natin ginusto, e di sana ay tahimik at smooth ang ating pamumuhay!

Tatlong bagay ang gusto kong pagtuunan ng pansin sa nangyari sa taong may ketong sa ebanghelyo. Una ay ang paninikluhod at pagmamakaawa ng ketongin kay Hesus na siya ay pagalingin. Pangalawa, ang pagkahabag, paghipo at pagpapagaling ni Hesus sa kanya. At pangatlo ay ang pamamalita ng ketongin sa kanyang paggaling!

Tayo rin ay pwedeng manikluhod at magmakaawa kay Hesus na tayo ay pagalingin at alisin sa mabigat na sitwasyong ating kinalalagyan. Sa ating pagmamakaawa, si Hesus ay mahahabag sa atin, hihipuin tayo sa paraang siya lang ang nakakaalam kung paano at kung kailan, and then malalaman na lang natin na tayo ay magaling at malaya na! At ang panghuli, kapag tayo ay magaling na at nakalaya na sa ating mabigat na dinadala, ay huwag nating kalimutan na ipamalita kung paano tayo napagaling ng Diyos!

Let us pray.
Lord, pinipilit kong labanan at lagpasan mag-isa ang mga sitwasyon ko sa buhay, pero sadyang may mga bagay na hindi ko inaasahang dumarating magpapabago at magpapahirap sa akin ng todo. Hindi ko ito mapagtatagumpayang mag-isa kaya ako ngayon ay naninikluhod at nagmamakaawa sa’yo, umaasa na ako ay iyong pagalingin at palayain katulad ng ginawa mo sa taong may ketong sa ebanghelyo, sa paraan at panahong nararapat ayon sa kalooban mo! Amen!

Reply

Andet Cruz February 13, 2021 at 7:33 am

Sa Bumubuo ng awitatpapuri.com
Ako ho ay personal na nagpapasalamat dahil ang website ninyo ang nakapagkumbinsi sa akin na mas higpitan ko ang aking kapit sa Diyos, especially ngayon na panahon ng pandemiya. Dahil ho sa inyo, ay nakapagStart ako ng isang Sunday Devotion ng Gospel Reading and Reflection. Kung inyo ho akong pahihintulutan ay weekly ko rin pong ipoPost bilang comment ang transcript ng aking mga reflection sa Sunday Gospel Reading.
Muli ho, marami hong salamat!
andet

Reply

Jeric February 15, 2021 at 7:52 am

Malaya po kayong makapagbabahagi ng inyong pagninilay dito. Maraming salamat po!

Reply

Celine February 14, 2021 at 5:56 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA

Reply

Sherwin D. Yanoria February 14, 2021 at 7:25 am

Ang ang Panginoong Hesus ay mahabagin. Tulad nung ketongin lumapit siya, nanikluhod at nagmakaawa. Dahil sa alam ng ating Panginoong Hesus na bukal sa puso ang paglapit na iyon ng ketongin, pinagaling siya. Sa panahon natin ngayon lalo’t higit malapit na ang kwaresma, ang magandang gawin ay lumapit sa Panginoong Hesus. Ang tinitingnan ng ating Panginoong Hesus ay ang ating puso, Wala tayong maitatanggi sa kanya. Alam niya lahat ng ating iniisip at gustong gawin. Kaya panahon na upang magbalik-loob at magmahal ng tapat.

Reply

PATRICK CU February 18, 2021 at 10:56 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: