Sabado, Pebrero 13, 2021

February 13, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon
Sabado

Sa pagpapakain ng limanlibong tao, ipinakita ng ating Panginoon na ang Diyos Ama ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hilingin natin sa kanya ang lahat ng biyayang ipagkakaloob niya sa atin.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal.

Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo, nawa’y patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagugutom kay Kristo nawa’y matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang binyag, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga may kapansanan nawa’y makatagpo ng kalinga, suporta, at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y makarating sa walang hanggang kasiyahan sa Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Makapangyarihang Ama, binigyan mo kami ng tinapay buhat sa Langit upang maging pagkain namin sa aming paglalakbay. Gabayan mo ang bawat hakbang namin sa daan ng katarungan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 15, 2019 at 11:59 pm

Reflection: The First Reading reminds us of the consequence of Original Sin. Not only did Adam and Eve eat the fruit out of pride to become like God, they also disobeyed God. That is why they were expelled from Eden, the Garden of Paradise. But throughout the course of history, God did not abandon humanity despite of its wickedness. He prophesied to the serpent of an enmity between it and a woman with her offspring (Cf. Protoevangelium or Genesis 3:15). This sign has been recognized by the Church as fulfilled in the Lord Jesus Christ, the seed of life, and the woman who gave birth is the Blessed Virgin Mary, the Immaculate Conception. She gave birth to the Savior who would defeat the power of evil at the Passion, Death, and Resurrection of Jesus, so that people would turn away from sin, believe in God, and do good works. Mary is the new Eve, wherein when Eve disobeyed God’s command, she obeyed God’s will at the Annunciation by submitting herself to it with faith, humility, and obedience.
The Gospel presents to us the Feeding of the Four Thousand. It has similar accounts with the Feeding of the Five Thousand, although the numbers are quite different, yet the sequence of events are the same. Jesus the Good Shepherd has a very moving heart of pity for the crowd, so he asks his disciples to feed them. They only found a few loaves, but Jesus takes them and blesses them. Then he distributes them to the disciples, who distribute them to the people who have consumed them and have been filled. Then they gather the leftover fragments, and Jesus dismisses the people who have eaten their fill. This miracle is attributed to the Sacrament of the Most Holy Eucharist, wherein we are spiritually nourished by our Lord Jesus Christ, the Word of God that became flesh and the Bread of Life. And we continue to ask the intercession of Mary, the woman who is like the ‘baker woman’ who gave birth to this life-giving bread in Bethlehem, “the House of Bread”, that we may continue to discern God’s will.

Reply

Mark Jefferson Magno January 3, 2021 at 7:25 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez February 12, 2021 at 10:57 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ay ang masamang bunga ng kasalanang mana. Matapos suwayin ang Diyos ng ating mga unang magulang na sina Adan at Eba, sila ay nakatanggap ng mga kinahinatnan. At dahil diyan, pinalayas sila mula sa Hardin ng Eden, at hindi sila pinayagan na kumain ng bunga mula sa puno ng buhay.

Maaari magtaka tayo kung bakit hindi nakialam ang Diyos na ipahinto ang pagkalat ng kasalanan na parang virus na hindi mamamatay. Siguro makikita natin sa kwento ng Pagkahulog ng Tao na may mga bagay na hindi kanais-nais o nagdudulot ng paghihirap ay ngayo’y natural na nangyayari sa ating buhay. At kung babalikan natin ang kwento ng paglikha ng Diyos sa tao ayon sa kanyang larawan at kawangis, biniyayaan niya ito ng malayang kaloob: ang kakayahang gumawa ng mabuti, at talikdan ng masama. Kaya noong nangyari na nga ang ‘di magandang pangyayari ng pagkahulog ng tao sa kasalanan, hindi pinabayaan ng Panginoon ang kanyang nilikha dahil sa dignidad na ibinigay niya sa tao.

Mula sa Pagbasa, ang ika-15 bersikulo ay tinatawag ng mga dalubhasa sa pananampalataya bilang “Protoevangelium,” na nangangahulugang “ang unang Mabuting Balita”. Ito ay patungkol sa unang beses na naghayag ang Panginoong Diyos para sa pangakong katubusan ng tao mula sa kasalanan. At narinig natin ang simbolo ng pagkaapak ng babae sa ahas bilang alitan na ginawa ng Diyos sa pagitan ng kabutihang ating idangal at ng kasamaang dapat nating iwasan. Kaya ang larawan ng Immaculada Konsepsiyon ay napapahayag sa ating Mahal na Ina, na siya’y itinakda ng Diyos na ipaglihi nang walang bahid ng kasalanan upang isilang sa kanyang sinapupunang kalinis-linisan ang Tagapagligtas ng mundo, ang Anak na Diyos na ang Panginoong Hesukristo. Si Hesus na isinilang ng Mahal na Birhen ay tanda ng kaligtasan, na siyang itutupad sa kanyang Pagpapakasakit, Pagkamatay sa Krus, at Muling Pagkabuhay upang mabiyayaan tayo ng kaligtasan mula sa kasalanan, bagong buhay bilang mga anak ng Diyos Ama, at ang inaasam nating kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Ang Ebanghelyo natin ngayon ay may pagkakahintulad sa Pagpaparami ng Panginoong Hesus ng limang tinapay at dalawang isda upang pakainin ang limang-libong tao, at sa huli ay nakadampot ang mga Apostol ng 12 bakol na tira. Subalit nakita natin na ito namang salaysay ay ang pagpaparami sa pitong tinapay upang pakainin naman ang apat na libong tao, at sa huli ay nakadampot sila ng 7 bakol na tira. Ngunit makikita natin sa 2 kababalaghang ito ang katauhan ni Hesus bilang maawaing pastol at ang Panginoong nagbibigay kaganapan ng buhay. Sa simula ng Ebanghelyo, natanaw niya ang napakaraming tao, kaya siya’y nagturo at naglinkod sa kanilang mga pangangailangan, lalung-lalo na sa pagpapagaling (bagamat hindi ito’y nabanggit sa pagpapakain sa 4000). At nakita niya na dahil sa dami ng tao at patakip-silim na ang araw, inutusan niya ang mga alagad na pakinin ang mga tao.

At nang maidala nila ang 7 tinapay sa Panginoon, dito sinasabi ng ating mga ninuno at dalubhasa sa pananampalataya ang pagbibigyang-halaga ni Kristo sa kanyang gawaing pang-Eukaristiya: kinuha ang tinapay, nagpasalamat sa Ama, pinaghati-hati ang tinapay, at ibinigay sa mga alagad upang ibahagi ang mga ito sa mga tao. Kaya ang 2 kababalaghang ito ay nagpapatunay na ang Panginoon ay nagbibigay ng kaganapan ng buhay. Kaya ang Sakramento ng Eukaristiya ay ang ating paglalasap tungo sa kaganapang iyon, na siyang ating makakamit sa huling araw daigdig patungo sa kanyang kaluwalhatian sa kalangitan. Patuloy niya tayong pinapabusog sa pamamagitan ng kanyang Salita at Katawan sa bawat Misa. Ang hamon sa atin ngayon ay kung paano tayo tutugon na makibahagi sa kanyang buhay, upang ibahagi rin natin siya sa bawat tao. Sinasabi ng ilang iskolar ng Bibliya na may malaking tiyansang nagbahagi rin ang mga taong nakinig at dumanas ng pag-ibig ni Hesus. Kaya nawa’y ibahagi natin din sa iba ang ating mga biyaya sa buhay, at kahit anumang mayroon tayo (maliit man o malaki, basta ito’y nagmumula sa ating mga puso).

Reply

PATRICK CU February 13, 2021 at 7:10 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Sherwin D. Yanoria February 13, 2021 at 8:17 am

Walang hindi kayang gawin ang ating Panginoong Hesus. Lagi Siyang nananalangin at nagpapasalamat sa kung anong meron sila. Tulad na lamang na ang tubig ay naging alak. Ngayon naman ay mula sa pitong tinapay at ilang maliliit na isda ay napakain nila ang apat na libo. Sa panahon natin ngayong may pandemya, lagi tayong makuntento at magpasalamat sa kung anong meron tayo. Kung meron pa tayong maibibigay sa ating kapwa, magbigay tayo ng may pagmamahal. Hindi tayo pababayaan ng Diyos tulad ng kanyang pinakain na apat na libo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: