Linggo, Pebrero 7, 2021

February 7, 2021

Ikalimang Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Job 7, 1-4. 6-7
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Panginoon ay purihin; siya ay nagpapagaling.

1 Corinto 9, 16-19. 22-23
Marcos 1, 29-39


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fifth Sunday in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Job 7, 1-4. 6-7

Pagbasa mula sa aklat ni Job

Nagsalita si Job at sinabi niya:
“Ang buhay ng tao’y sagana sa hirap,
batbat ng tiisin at lungkot na dinaranas.
Siya’y tulad ng alipin, pahinga ang hinahangad,
para siyang manggagawa, naghihintay ng kanyang bayad.
Maraming buwan na ang lumipas, walang layon ang buhay ko,
at tuwing sasapit ang gabi ay namimighati ako.
Ang gabi ay matagal, wari’y wala nang umaga,
di mapanatag sa higaan at palaging balisa.
Mga araw ng buhay ko’y mabilis na nalalagas,
pag-asa ko’y lumalabo, at matuling tumatakas.
“O Diyos, iyong alalahaning ang buhay ko’y parang hangin,
ang ligaya ng buhay ko’y napalitaan na ng lagim.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 146, 1-2. 3-4. 5-6

Panginoon ay purihin; siya ay nagpapagaling.
o kaya: Aleluya.

Purihin ang Panginoon!
O kay buti ng umawit at magpuri sa ating Diyos,
ang magpuri sa kanya’y tunay na nakalulugod.
Ang Lungsod ng Jerusalem, muli niyang ibabalik,
sa kanyang mga lingkod, na natapon at nalupig.

Panginoon ay purihin; siya ay nagpapagaling.

Yaong mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan,
ang natamo nilang sugat, agad-agad tatapalan.
Alam niya’t natitiyak ang bilang ng mga tala,
isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda.

Panginoon ay purihin; siya ay nagpapagaling.

Panginoong ating Diyos ay daila at malakas,
ang taglay n’yang karunugan, ay walang makasusukat.
Yaong mapagkumbaba’y siya niyang itataas,
ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak.

Panginoon ay purihin; siya ay nagpapagaling.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 9, 16-19. 22-23

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hindi ngayo’t nangangaral ako ng Mabuting Balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang Mabuting Balita! Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako’y may gantimpalang hihintayin; ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito’y ipinagkatiwala sa akin. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko nang walang bayad ang Mabuting Balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral.

Malaya ako at di alipin ninuman; ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako na lalong marami. Sa piling ng mahihina, ako’y naging gaya ng mahihina, ako’y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako’y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko, kahit sa anong paraan.

Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa Mabuting Balita, upang makibahagi ako sa mga pagpapala nito.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 8, 17

Aleluya! Aleluya!
Inako ni Hesukristo
ang sakit ng mga tao
upang matubos n’ya tayo!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 29-39

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Hesus ay nagtuloy sa bahay nina Andres at Simon. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro, dahil sa matinding lagnat, at ito’y agad nilang sinabi kay Hesus. Nilapitan ni Hesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di’y inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila.
Pagkalubog ng araw, dinala kay Hesus ang lahat ng maysakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming maysakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya.

Madaling-araw pa’y bumangon na si Hesus at nagtungo sa ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, “Hinanap po kayo ng lahat.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit-bayan upang makaparangal ako roon – ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum.” At nilibot niya ang buong Galilea, na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 29, 2021 at 10:08 pm

PAGNINILAY: Binibigyang diin ng mga Pagbasa ngayon Linggo ang kahalagahan ng pagdurusa sa buhay pangKristiyano. Madalas naiinis o nagagalit tayo kapag tayo’y nagdudusa at naghihirap.

Ganito rin ang nangyari kay Job sa Unang Pagbasa nang siya’y nakikipagtalo kay Satanas dahil nawalan siya ng pag-aarian at pamilya. Sinabi niya na ang buhay ng bawat tao ay parang paghahasik ng mga ani sa trabaho. Parang hindi kailanma’y binibigyan ng pagkakataon nito na magpahinga dahil mas bumibigat pa ang mga problema sa buhay. Dito naramdaman ni Job sa kanyang karanasan ang paghahangad niya sa Diyos dahil kahit parang hindi nagpapakita ito, naniniwala ng matuwid na tao na nariyan ang presensya ng Panginoon. Kaya nga sa kanyang pagsasalaysay ng aklat na ito ay nagtiis siya habang nakamtan niya ang ginhawa ng Panginoon nang matapos na ang mga tukso ng Diyablo.

Nagpaggaling si Hesus ng maraming mga maysakit sa Ebanghelyo, isa na diyan ay ang biyenan nina San Pedro at San Andres. Pumasok siya sa bahay nila at hinawakan ang kamay ng maysakit, at iniwan ng lagnat ang biyenan ng dalawa. Ito’y sinundan pa ng maraming naghihiling na ipaggaling ni Kristo ang kanilang mga sakit at karamdaman, at ganun din ang hiling niya para sa iba pang mga bayan upang gawin ang nagkatulad. Sa kabila ng mga kababalaghan nito ni Hesus, ang kanyang sikreto ay ang lakas ng kanyang ministeryo. Madalas nakikita siya ng mga alagad na nananalangin tuwing madaling araw sa isang mataimtim na lugar. Napakahalaga ito sapagkat ang panalangin ay nagpapakita kung paanong nakikiisa ang Panginoon sa ating mga pagdurusa sa buhay. Ganun din na dahil tayo’y mga mortal na nilalang, tinitiis natin ang mga ito dahil nananalig tayo sa kanya na malampasan natin ang bawat paghihirap na ating nararanas. At mahalaga rin ay nakikiisa tayo sa mga pagdurusa ng ibang tao katulad ng malasakit na ipinakita ni Kristo. Ito yung ating partisipasyon sa pagbibigay-saksi sa Mabuting Balita.

Sabi nga ni San Pablo sa Ikalawng Pagbasa na ang pagpaparangal ng mensaheng ito ay may buong kalayaan at katapatan. Kailangan tayong maging mahina upang ang ibang tao ay magiging malakas. Hindi ito nangangahulugang magdusa hanggang mamatay, kundi nagkakaisa tayo sa bawat pagsubok at suliraning hinaharap ng sangkatauhan alang-alang kay Kristo nang ialay niya ang kanyang buhay sa Krus para tayo’y iligtas dahil tumalima siya sa kalooban ng Ama ukol sa ating kaligtasan.

Nawa’y tunay na makita natin ang kahalagahan ng pagdurusa sa buhay pangKristiyano mula sa ating mga narinig at pinagnilayan na mga Pagbasa ngayong Linggo.

Reply

Jhenny February 7, 2021 at 10:35 am

Maraming salamat po mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn Esmaña February 7, 2021 at 2:36 pm

Pinupuri ka namin Panginoon Hesuskristo. ALLELUYAH ! Amen.

Reply

Jeana Abus February 7, 2021 at 5:27 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

Celine. Loveko February 8, 2021 at 1:11 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: