Huwebes, Pebrero 4, 2021

February 4, 2021

Play

Huwebes sa Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 12, 18-19. 21-24
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11

Awa mo’y nagunita ko sa loob ng iyong templo.

Marcos 6, 7-13


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Fourth Week in Ordinary Time (Green)

UNANG PAGBASA
Hebreo 12, 18-19. 22-24

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, hindi kayo lumapit, gawa ng paglapit ng mga Israelita, sa isang bundok na nakikita sa Bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, balot ng pusikit na kadiliman, may malakas na hangin, may tunog ng trumpeta, at tinig na nagsasalita. Nang ang tinig na ito’y marinig ng mga tao, isinamo nilang tumigil iyon ng pagsasalita sa kanila. Talagang nakakikilabot ang kanilang natatanaw, kaya’t pati si Moises ay nagsabi ng ganito, “Nanginginig ko sa takot!”

Ang nilapitan ninyo’y ang Bundok ng Sion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit, na kinaroroonan ng di-mabilang na anghel. Lumapit kayo sa masayang pagkakatipon ng mga ibinilang na panganay, na nakatala sa langit. Lumapit kayo sa Diyos na hukom ng lahat, at sa mga espiritu ng mga taong banal na naroon na sa dakong inilaan sa kanila ng Diyos. Lumapit kayo kay Hesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at sa dugong nabubo, na ang isinisigaw ay kaiba sa isinisigaw ng dugo ni Abel.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 47, 2-3a. 3b-4. 9. 10-11

Awa mo’y nagunita ko sa loob ng iyong templo.

Dakila ang Poon, dapat papurihan,
sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal.
Ang Bundok ng Sion, tahanan ng Diyos
ay dakong mataas na nakalulugod.

Awa mo’y nagunita ko sa loob ng iyong templo.

Bundok sa hilaga na galak ang dulot,
sa lahat ng bansa nitong sansinukob.
Sa piling ng Diyos ligtas ang sinuman,
sa loob ng muog ng banal na bayan.

Awa mo’y nagunita ko sa loob ng iyong templo.

Sa banal na lungsod ay aming namasid
ang kanyang ginawa na aming narinig;
Ang Panginoong D’yos, Makapangyarihan,
siyang mag-iingat sa lungsod na banal,
iingatan niya magpakailanman.

Awa mo’y nagunita ko sa loob ng iyong templo.

Sa loob ng iyong templo, O Diyos,
aming nagunita pag-ibig mong lubos.
Ika’y pinupuri ng lahat saanman,
sa buong daigdig ang dakila’y ikaw,
at kung mamahala ay makatarungan.

Awa mo’y nagunita ko sa loob ng iyong templo.

ALELUYA
Marcos 1, 15

Aleluya! Aleluya!
Ang D’yos ay maghahari na,
talikdan ang tanang sala,
manalig sa balita n’ya.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 6, 7-13

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, tinawag ni Hesus ang Labindalawa, at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, at pinagbilinan: “Sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman, maliban sa tungkod. Ni pagkain, balutan, salapi sa inyong lukbutan o bihisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit magsuot kayo ng panyapak.” Sinabi rin niya sa kanila, “At sa alinmang tahanang inyong tuluyan – manatili kayo roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa, bilang babala sa mga tagaroon.” Kaya’t humayo ang Labindalawa at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito; pinahiran nila ng langis at pinagaling ang maraming maysakit.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez February 4, 2019 at 6:17 am

Pagninilay: Ipinapahiwatig sa atin sa Unang Pagbasa ang ating matapat na paglalapit sa Panginoon. Tuwing tayo ay nagdadasal sa loob ng simbahan o kahit saan, tayo ay nag-uusap kasama ang Diyos. Kaya tayo ay inaanyayahan na patuloy na lumapit sa kanya at magtiwala sa kanyang mga pangako. At tayo rin ay sumampalataya sa kanyang Anak na si Hesukristo. Ang Ebanghelyo ay tungkol sa pagsusugo ni Hesus sa Labindalawang Apostol upang ipalaganap ang Mabuting Balita tungkol sa Paghahari ng Diyos. Ang Labindalawa ay kumakatawan sa Labindalawang Tribo ng Israel, o kaya mga 12 anak ni Jacob, dahil sila’y magiging pundasyon ng bayang itinakda ng Panginoong itatag ang bagong Israel, ang Simabahan na kumakatawan sa Herarkiya at Laiko. Ang misyon ng pagpaparangal ng mensahe ng Panginoon at paggawa ng mga kababalaghan ng mga Apostol ay patuloy na isinasabuhay ng Inang Simbahan sa kasalukuyang panahon. Minsan iniisip natin na para lang sa mga pinuno ng Simbahan na ituro at igabay ang mga mananampalataya sa tamang asal ng buhay at sa kalooban ng Panginoon. Ngunit tayo ring mga Laiko ay bahagi din ng “Evangelization” sa pamamagitan ng pagbibigay-saksi kay Kristo sa ating ordinaryong pamumuhay. Yan yung kahalagan ng espirituwalidad sa pagtugon sa misyong ito. Ang mga Apostol ay ibinilin na huwag magdala ng kahit anung bagay sa paglalakbay dahil sa kahalagahan ng pag-asa sa Diyos sa mga pisikal na pangangailangan bilang resulta ng kanilang kontribusyon sa misyong ito. Maraming mga parokyang ngayon ay tinatanggal na ang Arancel system. Ito yung sapat na presyo ng isang Sakramento kasama na diyan ang mga materyales. Kaya nga itong sistema ay tinatanggal upang bukas sa lahat na i-avail ang mga Sakramentong ito. Kahit may mga ilang paring nilulustay ang pera para sa pansariling interes, tayong mga mananampalataya ay inaanyayahang suportahan ang mga programa ng Simbahan para sa mga mahihirap at humaharap sa iba’t ibang hamon ng buhay. Ang perang ating binibigay ay hindi bayad, kundi kusang-loob na donasyon, bukas-loob o gift, at love offering. At higit pa rin na nawa’y makabahagi tayo sa misyon ng Panginoon sa pagbibigay-saksi sa kanyang banal na Salita.

Reply

Edward N. Jamandron February 7, 2019 at 12:24 pm

Napakaganda ng pagbasa isang banal na utos para sa labindalawang apostol ang humayo at ipalagananp ang mabuting balita sa bawat dako ng daigdig. At sa aking pagnininilay ito ay bahagi ng ating katapatan at pagmamahal sa butihing Poong Maykapal dahil sa kanyang awa at grasya ay nakamtan natin ang Kanyang dakilang pagmamahal may kalakip na malasakit at pusong mapagmahal lalo na sa mga taong hindi pa nakakaunawa sa tunay na essensiya ng pananampalataya. Marami nga naman sa atin ang naniniwala na may Diyos, nagsisimba, maasring nakkikinig ng Kanyang salita at marahil ay nagbabasa ng Kanyang mga salita ngunit wala sa kanilang loob ang pagsisikap na patuloy na namnamin ang salita at isabuhay ang mga ito. May iba na binigyan ng pagkakataong maglingkod at magpahayag ngunit hindi makita sa kanilang mga gawa. Mayroon pa rin silang mga dalahin sa kanilang buhay tulad pagmamataas, inggit, kasakiman at pagkamakasarili na nagiging sagabal sa layuning makapagpabago sa mga taong hindi pa lubusan makaunawa sa kagandahang loob ng Diyos sa ating mga tao. Marahil sa aking pagkaunawa, tanging ang dapat dalahin natin sa pagpapahayag o pagpapalagananp ng kanyang salita ay ang ating katapatan at pagmamahal sa ating Diyos at ating kapwa. Sa aking pananaw tanging ito llamang ang ating sandata upang patuloy tayong makahikayat ng ating kapwa sa tunay pagbabago ng kanilang buhay lalo na sa pagsisikap na talikdan ang mga kasalanan sa kanilang buhay. Panginoon salamat sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong salita, sa iyong mga aral, sa iyong malasakit sa amin lolo na kaming iyong hinipo upang maging tagapagbahagi ng iyong salita. Patuloy nawa kami palakasin ng Iyong Espiritu na makita sa aming ang iyong mga salita ng sa ganoon ay maging mabuti kaming halimbawa ng iyong mga aral at makapagbago kami ng mga tao upang matahak ang landas na inilaan mo sa bawat isa sa amin. Papuri sa iyo aming Ama sa langit sa gabay ng iyong Espiritu at sa ngalan ng Iyong Anak na si Hesus. Amen.

Reply

Melba G. De Asis February 8, 2019 at 4:19 am

Sa pagsusugo ng Panginoon Hesus sa 12 nyang lingkod ay kanyang inihabilin na huwag magdala ng kahit ano na kakailanganin nila sa kanilang paglalakbay sapagkat ang Panginoon ang magbibigay ng kanilang mga kailangan sa pamamagitan ng mga taong kanilang tutuluyan at tuturuang talikdan at pagsisihan ang kanilang mga kasalansn. Pinagkalooban ng Panginoon ang 12 ng ispiritu na makapagpalayas ng masamang ispiritu at magpagaling sa mga may karamdaman. Ang tunay na alagad ng Panginoon ay maglilingkod sa Kanya ng lubos at may buong pagtitiwala, uunahin nila ang kanilang tungkulin para sa gawaing maka Diyos. Nakakalungkot na marami sa atin ang nakakalimot at isinasaisangtabi ang paglilingkod sa Panginoon at inuuna ang pangmaterisl na bagay. Nangyari na sa akin na may araw ng Linggo na hindi ko magawang magsimba at inuuna ko pa ang pagtatrabo kahit sa araw ng pahinga. Ngunit dumating sa aking buhay na magkaroon ng mga karamdaman at halos lahat ng aking kinita sa paghahanapbuhay ay naubos lang sa kakabili ng gamot para sa aking mga karamdaman. Higit ko pinahalagahan ang pagkita ng salapi at pati ang ispiritual kong pangangailangan ay aking naisantabi. At dumating ang oras na hindi na ako makapagtrabaho dahil sa mga taglay kong karamdaman. Ngayon ko naintindinhsn na sa lahat ng oras ay ang Panginoon lamang ang aking matatakbuan at Siyang magkakaloob lahat ng aking pangangailangan . Salamat Panginoon dahil sa kabila ng lahat ng pagkukulang ko ay hindi mo ako pinababayan. Amen

Reply

Marilyn Esmaña February 4, 2021 at 1:56 pm

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

PATRICK CU February 6, 2021 at 6:44 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: