Linggo, Enero 31, 2021

January 31, 2021

Play

Ikaapat na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)

Deuteronomio 18, 15-20
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

1 Corinto 7, 32-35
Marcos 1, 21-28


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Fourth Sunday in Ordinary Time (B) (Green)

UNANG PAGBASA
Deuteronomio 18, 15-20

Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio

Sinabi ni Moises sa mga tao:
“Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko, siya ang inyong pakikinggan. Ito’y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo’y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, ‘Huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito pagkat tiyak na mamamatay kami.’ Sinabi naman niya sa akin, ‘Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sinumang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang diyus-diyusan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 94, 1-2. 6-7. 8-9

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit
sa ‘ting Panginoon, siya ay awitan,
ating papurihan
ang batong kublihan nati’t kalakasan.
Tayo ay lumapit,
sa kanyang harapan na may pasalamat,
siya ay purihin,
ng mga awiting may tuwa at galak.

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit,
sa kanya’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
siya ang ating Diyos,
tayo ay kalinga niyang mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Ang kanyang salita ay ating pakinggan:
“Iyang inyong puso’y
huwag patigasin, tulad ng ginawa
ng inyong magulang
nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
Ako ay tinukso’t
doon ay sinubok ng inyong magulang,
bagamat nakita
ang aking ginawang sila’ng nakinabang.”

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 7, 32-35

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid:
Ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugud-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay-lugod sa kanyang asawa. Dahil dito’y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayun din naman, ang pinagsisikapan ng dalaga o babaing walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon sapagkat ibig niyang maitalaga nang lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaing may-asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito sapagkat ibig niyang makapagbigay-lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan; ang ibig ko’y madala kayo sa maayos na pamumuhay, at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Mateo 4, 16

Aleluya! Aleluya!
Bayang nasa kadiliman
sa lilim ng kamatayan
ngayo’y naliliwanagan!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 21-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, si Hesus at ang mga alagad at nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na Araw ng Pamamahinga ay pumasok si Hesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba.

Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu, at sumigaw: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita: ikaw ang Banal na mula sa Diyos!” Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu, “Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya!” Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao, at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya’t sila’y nagtanungan, “Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu. At sinusunod naman siya!” At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 10 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 22, 2021 at 5:18 pm

PAGNINILAY: Sa Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon, binibigyang-pansin dito ang kadakilaan ni Hesus bilang isang tunay na propeta. Ipinakita ito sa Ebanghelyo nang magturo siya sa isang sinagoga sa Capernaum, ang kanyang pinaninirahang bayan. At namangha ang mga tao nang makita nila na siya’y parang may awtoridad higit sa mga eskriba at Pariseo. Dumating din ang isang lalaking sinasaniban ng masasamang espiritu, at nalaman ng demonyo ang kapangyarihan ni Kristo mula sa Diyos, at saka ito’y pinalayas ng Panginoon.

Sinabi nga ni Moises sa Unang Pagbasa na may darating na isang propeta na mas dakila pa kaysa kanya. Kaya nga si Hesukristo bilang bagong Moises ay ang Anak ng Ama na pinagkasunduan tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay.

Ang hamon sa atin ay ang pagkilala sa kanyang kadakilaan at isabuhay ang kabutihan nito sa ating araw-araw na pamumuhay. Huwag po nating hayaan ang demonyo na sumanib sa atin upang gumawa ng mga masasamang bagay na labag sa kalooban ng Panginoon.

Bagkus gawin natin ang ibinibilin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na maging matapat sa Diyos sa pagpapakita ng tunay na kalayaan na gumawa nang mabuti at talikdan ang masama.

Reply

ADEL GEISEL January 25, 2021 at 6:22 am

Sa panahon ng pandemya, paano ba tayo magiging tunay na propeta katulad Moises, Josue o ni Jesus lalo na sa harap na mga taong naghihirap dahil nawalan sila ng trabaho, negosyo, namatayan ng mahal sa buhay o nagkasakit at wala man lamang pang-ospital o pambili ng gamot? Nasa puso, bibig, kamay ba natin (Deut 18) ang sinabi ni Jesus sa Mt 25:40, anuman ang gawin o di gawin ninyo sa pinakamaliit sa akin ninyo ginagawa o di-ginagawa? Sino ba ang pinakamaliit sa lugar natin sa Pilipinas o saan man tayo ngayon? Paano ba natin sila pinagsusumakitan at pinagsisikapan bigyan kaluguran (1 Cor 7) alang-alang sa Panginoon? Ano bang masasamang espiritu ang nagpapahirap sa kanila? Ano ba ang kapangyarihan natin na patahimikin at palabasin ang mga ito sa mga pinahihirapan (Mk 1:21-28) ?. Ano na ang mga itinuro at ginawa natin na nanggilalas ang mga nakasaksi at nagkalat ng balita tungkol dito?

Reply

Ana January 29, 2021 at 2:53 am

Paki tsek ang pangalawang pagbasa para sa linggo Enero 31, 2021. Dapat yata ay hango ito sa 1 Corinto 8:1-13 at ang salmo ay Salmo 111 para sa araw na iyan. Salamat Po at Pagpalain kayo ng Diyos.

Reply

Ghiovani January 30, 2021 at 11:24 am

It is a good reference po since I regularly serve as a Lector here in Pandi,Bulacan.
Nabasa ko po ang Readings kahit nasa work ako or byahe before ang actual day of mass.
Thanks

Reply

JENNIFER BRON January 30, 2021 at 6:58 pm

Ipinapakita rin sa atin ng ebanghelyo na ang kababaang loob ay hindi kahinaan kundi ay isang kalakasan 🙂 sa bahaging pinigigila ng Oanginoong Hesukristo ang masamang espiritu na huwag isiwalat ang tunay niyang pakaDiyos, sa mga tao kasi mas gusto nating ipinagsisigawan ang taglay nating kakayahan, katalinuhan at kapangyarihan, minsan nga kahit wala namang taglay ng isaan sa ito ay nagpapanggap na mayroon nito. Gaya ng kaoangyarihan kapag mayroong gustong makuhang pabor agad sinasabi ng iba “Di mo ba ako kilala ako ay ____ ” Pero ang Panginoong Hesukristo kahit siya ay Diyos at napakapowerful di niya hinayaang isiwalat ito ng massmang edpiritu dahil hindi pa panahon. Kaya manatili po tayong mababa ang loob para mapatahimik natin ang masasama at hintayin nating ang panahong ang Diyos ang magtaas sa atin 🙂

Reply

Luisa Valenzuela January 30, 2021 at 7:00 pm

Magandang araw sa inyong lahat. Isang araw na lang mula ngayon ay katapusan na ng buwan ng Enero sa taong 2021. Kaya tayo ay magpasalamat sa Diyos sapagkat 30 araw na ang isinabuhay natin na malaya tayong nakalanghap ng hangin at nasilayan ang lahat ng mga nilikha ng Diyos. Kaya huwag natin sayangin ang buhay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos magpahanggan ngayon. Patuloy na mabuhay tayo sa kanyang mga Salita na nagbibigay sa atin ng tamang disposisyon sa ating araw-araw na paglalakbay at pagpapatibay ng ating pananampalataya at espiritual na buhay.

Ang Salita na atin pagninilayan at idadayalog sa atin pagdarasal ngayon sa Diyos ay hango sa aklat ni San Marcos 1, 21-28.

Noong panahong iyon, si Hesus at ang mga alagad at nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na Araw ng Pamamahinga ay pumasok si Hesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba.

Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu, at sumigaw: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita: ikaw ang Banal na mula sa Diyos!” Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu, “Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya!” Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao, at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya’t sila’y nagtanungan, “Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu. At sinusunod naman siya!” At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus.

Matapos ninyo mapakinggan ang Salita ng Diyos na aking binasa, mayroon ka bang narinig na sa tingin mo ay nangusap sa iyo ang Diyos? O kaya naman ay may katanungan ka ba sa sarili na nais mong iparating sa kanya upang maunawaan mo ang kanyang mensahe sa iyo? Magandang senyales yan ng mabuting pakikinig, ang maging mapanuri tayo. Hindi lang bukas ang ating taenga sa pakikinig, maging ang ating isip at puso. Sa pakikinig na bukas ang ating isip ay nagagawa natin na makita ang pangyayari sa ikinukwento. Imagination ang tawag natin doon sa Ingles. Sa pakikinig na bukas ang atin puso ay nagagawa natin na maramdaman o pumasok sa katauhan ng mga karakter sa binabasang Salita. Emphaty ang tawag natin doon sa Inglish. Ito ay hindi madaling gawin lalo pa kung ang ating isip at puso ay may mga alalahanin na dala-dala. Kaya naman kinakailangan natin na may nagpapaliwanag sa atin kung papaano n’ya ito napagnilayan at ipinaunawa sa kanya ng Diyos. Kinakailangan din natin ang sapat na oras ng pananahimik at paulit-ulit na pagbabasa ng Salitang aking binasa at un ay gagawin natin mamaya ng sa ganun ay maencounter o maranasan natin ang Panginoon na magsasalita sa ating pagdarasal at pagninilay.

Aking ibabahagi ngayon ang aking naging karanasan habang pinagninilayan ko ang Mabuting Balita.
Ang unang nakapukaw sa akin ng pansin ay ang lugar na pinuntahan ni Hesus at ng kanyang mga alagad. Sa tingin ko ay importante ito kaya ito binanggit. Kaya naman tinanomg ko ang aking sarili. Ano ang meron sa Capernaum? Ito ang lugar na kung saan ang pangunahin hanapbuhay ay ang pangingisda. Nang lisanin ni Hesus ang Nazareth s’ya ay sa Capernaum nanirahan. Kaya naman dito n’ya natagpuan ang kanyang mga alagad at dito rin s’ya gumawa ng maraming pagtuturo, pagpapagaling at pagpapaalis ng masamang espiritu.

Sa panahon natin ngayon saan kaya maaaring pumunta si Jesus? Saan ka ba madalas pumupunta? Kung saan ka maaaring pumunta doon nais pumunta ni Hesus. Kung saan ka naninirahan doon din nais ni Hesus na manirahan. Kaya alalahanin mo na kasama mo si Hesus. Ang pagtuturo, pagpapagaling at pagpapaalis ng masamang espiritu na ginagawa ni Hesus ay maaari rin natin gawin. Ang pagtuturo ay hindi lamang ng Salita ng Diyos, o kaya ay para lamang sa mga guro. Lahat tayo ay may kakayahan na nagmula sa Diyos na magturo ng kagandahang asal, ng tama at mali, ng mga natutunan natin sa ating mga karanasan na ating kinapulutan ng aral. Ipagpatuloy natin itong gawin at huwag na sana tayong maging masamang halimbawa. Nagkamali na tayo minsan tama na sana un. Kaya kailangan natin ang Salita ng Diyos na atin magiging gabay at pananggala sa mga temptasyon. Gayundin naman, ang pagpapagaling ay hindi lamang sa mga may sakit, o kaya ay para lamang sa mga doktor at nars. Lahat tayo ay may kakayahan magpagaling ng pusong nasugatan o naging bato, ng isipang magulo, ng kaluluwang nawawala o nagpapalaboy-laboy. Sapagkat tayong lahat ay marunong magmahal, magpasensya, umunawa, magpatawad, magpakumbaba, magsakripisyo. Sapagkat ang lahat nito ay ibinigay sa atin ng Diyos. Kaya dapat lang na ang ibinigay sa atin ng Diyos ay ibigay din natin sa iba ng walang kapalit. Ang pagpapaalis ng masamang espiritu ay kaya rin natin gawin. Ang matibay natin pananampalataya, tiwala sa Diyos at pagdarasal natin ang s’yang lulupig sa masamang pag-iisip at asal ng tao. Kaya naman tayo ay pinaaalalahan ngayon ni Hesus. Ibalik natin ang Capernaum sa panahon natin ngayon kung saan ka naninirahan, kung saan ka naghahanap-buhay at kung saan ka madalas pumunta. Doon natin pagsumikapan na gawin ang mga ginawa ni Hesus, na pagtuturo, pagpapagaling, at pagpapaalis ng masamang espiritu na kasama natin si Hesus.

Ang sumunod na tumawag ng aking pansin ay ang mga katagang ito, “Nang sumunod na Araw ng Pamamahinga ay pumasok si Hesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba.”
Hindi na lingid sa atin kaalaman na si Hesus ay nagtuturo at nagpapagaling sa araw ng pamamahinga o Sabbath Day, kaya kung narinig natin muli ito o ngayon pa lang, may nais na ipahiwatig sa atin si Hesus. Na ang pagtulong ay walang pinapiling araw. Lalo pa kung ito ay makakabuti at hindi makakasama. Isaalang-alang natin ang kapakanan ng iba at nakakarami kaysa sa atin pamamahinga o walang ginagawa sa araw ng pamamahinga. Huwag natin hayaan lumipas o matapon lang ang pagkakataon na tayo ay bignibigyan ng Diyos na gumawa ng mabuti.

Naalala ko noong minsan pauwi na kami ng isang misionera galing CDO, may nakasabay kaming mag-asawa na may edad na. Excess baggage sila kahit pa binawasan na nila ang laman nito. Kaya naman matapos namin silang kinausap at napagtanto na ligtas na tulungan sila. Inalok ko sila na maaari nilang ilagay sa aking luggage ang ibang gamit nila. Laking pasasalamat at abot taenga ang kanilang ngiti at ang kanilang mga mata ay halos maluha na sa kanilang kabutihang loob na natanggap sa hindi nila kakilala. Hindi lang pagkakataon na tumulong ang nasayang. Hindi rin nasayang ang perang ibabayad pa sana nila sa excess baggage na sa tingin nga namin ay kapos na sila sa budget para doon. Ikaw na tumulong ang mamamangha sa magiging epekto ng pagtulong mo. Simple lang o sabi nga maliit na bagay lang, hindi kailangan na makagawa ng kamanghamangha. Sapagkat hindi natin alam ang ganun simple lang na mabuting gawain na pagtalima natin sa nais ipagawa sa atin ni Hesus ay nakakamangha na pala sa ating tinulungan sapagkat nakita nila si Hesus sa atin.

Sa kahulihan ng aking pagninilay sa huling bahagi ng Mabuting Balita ako ay namangha sa naging mensahe sa akin na Hesus na kinapulutan ko ng aral na mula sa masamang espiritu. May mabuting aral din pala tayo na maaaring matutunan sa masamang espiritu na karakter dito sa binasa ko. Bakit kamo? Mabuti pa ang masamang espiritu nagawang pumasok sa sinagoga kung saan naroroon si Hesus. Mabuti pa ang masamang espiritu nakilala agad n’ya na si Hesus ay ang Banal na mula sa Diyos? Mabuti pa ang masamang espiritu agad na sumunod kay Hesus na umalis sa taong kanyang kinasian. Samantala marami sa mga tao ngayon lalo pa ngayon pandemic ang hindi na pumapasok sa loob ng simbahan kahit pa ito ay bukas na at kayang puntahan. Ano ang masasabi mo? Marahil nais ni Hesus na pumasok naman tayo o magsama tayo sa loob ng simbahan at manalangin at magpasalamat. Mas mainam kung tayo ay makakapagsimba at matanggap si Hesus sa Banal na Eukaristiya kasama ang marami pang tao. Sapagkat ang pagsisimba ang pinakamataas na antas ng pananalangin. At ng sa ganun ay lubusan din natin makilala si Hesus sa mga pagbasa ng Mabuting Balita na ating maririnig at sa Homiliya ng pari. Kagaya ng pagkakakilala agad sa kanya ng masamang espiritu. Kilala na nga ba natin ng lubusan si Hesus? Sa tingin ninyo bakit nakilala ng masamang espiritu si Hesus na Banal na mula sa Diyos? Malamang walang oras na inaaksaya ito sa pagsubaybay kay Hesus, sa mga gawain nito upang lubusan n’yang makilala ang kanyang kinakalaban at para alam n’ya kung paano hikayatin ang mga tao na gawin ang taliwas sa kagustuhan ng Diyos sa pamamaraan ng pagbabalat-kayo. Halimbawa, ang kawalan natin ng panahon sa pamilya at sa Diyos sapagkat kinakain ng maraming oras natin sa paghahanap-buhay o iba pang gawaing bahay. O kaya ay ang sobrang bilib natin sa sarili na lahat ng mithiin natin sa buhay ay napagtatagumpayan natin. Nawawala na sa loob natin na lahat ng kung anong mayroon tayo ay grasya na mula sa Diyos. Ganyan kagaling magbalat-kayo ang masamang espiritu. Pinapakita ang mas maganda para tayo maakit at sa kahulihan doon lalabas ang masamang epekto.

Samantala si Hesus ay nagiibang anyo rin sa katauhan na hindi mo papansinin at babalewalain dahil sa tingin mo ay wala kang mapapala. Subalit sa kahulihan makikita natin ang magandang epekto nito sa ating buhay. Sa puntong ito sumagi sa aking isipan ang napanood ko sa isang video na tunay na nangyari. Mayroon nagpanggap na dayuhan bilang isang pulubi. Nais n’yang malaman kung may magpapakain sa kanya sa gitna ng lansangan. Kung meron, ito ay kanyang gagantimpalahan. Kaya lumapit sya sa isang nagtitinda ng buko. Nanghingi s’ya at sinabing 3 araw na s’yang walang kain at walang inom kaya lang ay wala s’yang pambayad. Hindi nag-atubili ang tindero at binigyan sya, hindi lang ng nakatimpla ng juice kundi isang buong buko upang may makain at mainum. At ang nakakamangha pa dito pinakain din n’ya ng Salita ng Diyos ang dayuhan ng kanyang ibinahagi ang sinabi ni Hesus; pakainin mo ang nagugutom, painumin mo ang nauuhaw. Hanggang sa kahulihan ng kanilang pag-uusap nagawa pa rin n’yang magbahagi ng Salita ng Diyos, ito ay sa Filipos 4:13 “Ang lahat ng ito ay magagawa mo dahil sa lakas na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos.” Tinutoo ng dayuhan na bigyan ng gantimpalang financial ang tindero pero mas mahalaga ang ibinigay ng tindero sa dayuhan, ang Salita ng Diyos. Ano ang masasabi mo dito? Ako, sobrang pagkamangha sapagkat nagawa ni manong tindero na pagsabayin gawin ang pinapagawa ni Hesus sa ordinaryong araw ng kanyang paghahanap-buhay, ang ibahagi at isabuhay ang Salita ng Diyos. Ito ay tanda ng pagsunod sa Diyos. At ang Salita ng Diyos ay pinapahalagaan ni manong sapagkat may panahon s’ya na hawakan ang Bibliya at basahin ito. Nabanggit din n’ya na kasapi s’ya ng isang ministry. Sa ganitong uri ng ating pamumuhay ay sigurado na kaya natin paalisin o puksain ang masamang espiritu. Ipagpatuloy lang natin sumunod kay Hesus anuman oras natin siya na mamalayan na tinatawag n’ya tayo na tumugon at tumalima sa kanyang pagbabalat-kayo. Maging mapanuri tayong mabuti upang hindi tayo mahuli o matrap ng pagbabalat-kayo ng masamang espiritu.

Gabay na Katanongan:
1. Saan mo gustong isama si Hesus sa mga araw na darating at ano ang plano n’yong gawin?

2. Ano sa tingin mo mga hadlang upang makasunod ka sa nais ng Diyos para sa iyo? Paano mo magagawang alisin o bawasan ang mga hadlang na ito?

Reply

Mark Jefferson Criste January 30, 2021 at 8:22 pm

salamat sa Diyos!

Reply

Celine. Loveko January 31, 2021 at 6:35 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

Marilyn Esmaña January 31, 2021 at 1:09 pm

Pinupuri ka namin Panginooong Hesukrsito. Alleluya Amen!

Reply

PATRICK CU February 2, 2021 at 5:49 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: