Biyernes, Enero 29, 2021

January 29, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
IKATLONG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON
BIYERNES

Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Banal na Manghahasik, gawin Mong mabunga ang aming buhay.

Ang ating Simbahan nawa’y patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig, at katotohanan sa daigdig, manalangin tayo sa Panginoon.

Bilang isang komunidad nawa’y hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkus asamin natin ang Diyos araw-araw maging sa mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, nawa’y lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga mahal na yumao nawa’y anihin nila ang bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at katahimikan sa Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang kaming mamunga ayon sa iyong kasiyahan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 27, 2019 at 8:10 pm

Ayon sa kasabihan sa Unang Pagbasa na sa maikling panahon lang ay hindi pagkakaantala at muling darating ang mga susunod na araw. Ang tapat na kanyang lingkod ay naninirahan sa kanyang pananampalataya ngunit kung talikdan siya ay hindi siya mapapakinabangan.

Reply

Reynald Perez January 28, 2019 at 4:06 am

Pagninilay: Ang ating Ebanghelyo ay isang parabula ni Hesus tungkol sa pagtubo ng isang butil na mustasang itinanim ng isang manghahasik. Naghihintay siya hanggang paglipas nang gabi, at ito’y tumubo. Ganito ang paglalarawan sa pagiging mahinahon ng Panginoon sa atin. Bawat Kristiyano ay may tungkuling gawing makabuluhan ang kanyang buhay para sa ikabubuti ng marami. Nais ng Diyos tumubo ang butil ng kabutihan at mamunga ito sa sangkatauhan. Kaya nga mahalaga ang misyon ng Simbahan na iparangal ang Mabuting Balita ni Kristo. Nawa’y matanggap ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon at Tagapagligtas, at isabuhay ito sa pagbibigay-saksi kay Kristo. At sa tamang panahon, tayo’y tatawagin ng Diyos na makamtan ang kanyang kaluwalhatian sa langit kung tayo’y magiging matapat sa kanyang kalooban at sundin ang kanyang mga aral.

Reply

PATRICK CU February 2, 2021 at 5:44 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: