Biyernes, Enero 29, 2021

January 29, 2021

Play

Biyernes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 10, 32-39
Salmo 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Marcos 4, 26-34


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Friday of the Third Week in Ordinary Time (I) Green)

UNANG PAGBASA
Hebreo 10, 32-39

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo’y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo’y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo’y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan nama’y karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan nang gayun. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo, at hindi kayo nalungkot nang kayo’y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya’t huwag kayong mawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangang kayo’y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako.

Sapagkat,
“Kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat,
at ang paririto ay darating.
Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin,
ngunit kung siya’y tumalikod, hindi ko kalulugdan.”

Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayo’y naliligtas.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 36, 3-4. 5-6. 23-24. 39-40

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Umasa ka sa Diyos, ang mabuti’y gawin,
at mananahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan,
at ang pangarap mo’y iyong makakamtan.

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Ang iyong sarili’y sa Diyos mo ilagak,
pag nagtiwala ka’y tutulungang ganap;
ang kabutihan mo ay magliliwanag,
katulad ng araw kung tanghaling-tapat.

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad,
ay ang Panginoon, nang upang maligtas;
sa gawain niya, ang Diyos nagagalak.
Kahit na mabuwal, siya ay babangon,
pagkat ang alalay niya’y Panginoon.

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid,
iingatan sila pag naliligalig.
Ililigtas sila’t kanyang tutulungan
laban sa masama, ipagsasanggalang;
sapagkat sa Poon nangungubling tunay.

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

ALELUYA
Mateo 11, 25

Aleluya! Aleluya!
Papuri sa Diyos Ama
pagkat ipinahayag n’ya
Hari s’ya ng mga aba.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 4, 26-34

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain; tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa’y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim: usbong muna, saka uhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin.”

“Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos?” sabi pa ni Hesus. “Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito’y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay; nagkakasanga ito nang malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito.”

Ang Salita’y ipinangangaral ni Hesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga; ngunit ipinaliwanag niya nang sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 27, 2019 at 8:10 pm

Ayon sa kasabihan sa Unang Pagbasa na sa maikling panahon lang ay hindi pagkakaantala at muling darating ang mga susunod na araw. Ang tapat na kanyang lingkod ay naninirahan sa kanyang pananampalataya ngunit kung talikdan siya ay hindi siya mapapakinabangan.

Reply

Reynald Perez January 28, 2019 at 4:06 am

Pagninilay: Ang ating Ebanghelyo ay isang parabula ni Hesus tungkol sa pagtubo ng isang butil na mustasang itinanim ng isang manghahasik. Naghihintay siya hanggang paglipas nang gabi, at ito’y tumubo. Ganito ang paglalarawan sa pagiging mahinahon ng Panginoon sa atin. Bawat Kristiyano ay may tungkuling gawing makabuluhan ang kanyang buhay para sa ikabubuti ng marami. Nais ng Diyos tumubo ang butil ng kabutihan at mamunga ito sa sangkatauhan. Kaya nga mahalaga ang misyon ng Simbahan na iparangal ang Mabuting Balita ni Kristo. Nawa’y matanggap ng lahat na si Hesukristo ang Panginoon at Tagapagligtas, at isabuhay ito sa pagbibigay-saksi kay Kristo. At sa tamang panahon, tayo’y tatawagin ng Diyos na makamtan ang kanyang kaluwalhatian sa langit kung tayo’y magiging matapat sa kanyang kalooban at sundin ang kanyang mga aral.

Reply

PATRICK CU February 2, 2021 at 5:44 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: