Huwebes, Enero 28, 2021

January 28, 2021

Paggunita kay Santo Tomas de Aquino, Pari at Pantas ng Simbahan
Huwebes ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 10, 19-25
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Marcos 4, 21-25


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Thomas Aquinas, Priest and Doctor of the Church (White)

UNANG PAGBASA
Hebreo 10, 19-25

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Kaya nga, mga kapatid, tayo’y malaya nang makapapasok sa Dakong Kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Hesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing-alalaong baga’y ang kanyang katawan. Tayo’y may isang Dakilang Saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya’t lumapit tayo sa Diyos nang may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang atig mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan, sapagkat tapat ang nangako sa atin. At sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa, at sa paggawa ng mabuti. At huwag kaligtaan ang pagdalp sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa’t isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Ang buong daigdig, lahat ng naroon,
may-ari’y ang Diyos, ating Panginoon;
ang mundo’y natayo at yaong sandiga’y
ilalim ng lupa, tubig kalaliman.

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Sino ang marapat umahon sa burol,
sa burol ng Poon, sino ngang aahon?
Sino’ng papayagang pumasok sa templo,
Sino’ng tutulutang pumasok na tao?
Siya, na malinis ang isip at buhay,
na hindi sumamba sa diyus-diyusan;
tapat sa pangako na binibitiwan.

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya,
ililigtas siya’t pawawalang-sala.
Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos
silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.

Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo.

ALELUYA
Salmo 118, 105

Aleluya! Aleluya!
Ang salita mo’y liwanag,
tanglaw sa aking paglakad,
sa paghakbang sa ‘yong landas.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 4, 21-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao, “Sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan, o kaya’y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago na di malalantad at lihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig.”

At idinugtong pa niya, “Unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 27, 2019 at 7:46 pm

Ayon sa Unang Pagbasa, malaya silang makapasok sa Kadakilaan ng Kataas-taasan dahil sa pagkamatay ni Jesus. Binuksan nila para sa atin ang isang bago at buhay na daan na tumatakbo sa katawan ni Kristo. Mayroon silang Dakilang Saserdote na namamahala sa bahay ng Diyos. Kaya naparito tayo sa Diyos na may mabuting kalooban at matatag na tiwala sa kanya. Dumating sila nang malinis na budhi, dahil linisin din ang puso at katawan, at hugasan ng malinis na tubig.

Reply

Fatima January 31, 2019 at 12:29 am

binigyan tayo ng liwanag ng Diyos na mula sa Kanya upang maging liwanag din sa iba.. sa mga nadirimlan. Hindi tayo binigyan ng karunungan na mula sa Diyos para lang magpadala o magpa impluwensya sa kadiliman..tayo ang magsisilbing liwanag sa mundo.. liwanag na mula kay kristo at ang liwanag na ito ang magbubunyag ng mga lihim at kadiliman. Be like Christ. Be the light of the world.

Reply

Liza January 31, 2019 at 6:03 am

“Ang panukat na ginamit ninyo sa inyong kapwa ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa.” Maging liwanag nawa tayo sa ating kapwa sa halip na husgahan natin sila. Sapagkat kung paano natin husgahan ang ating kapwa ay ganoon din ang tingin ng Diyos sa atin at maaaring humigit pa.

Reply

Reynald Perez January 27, 2021 at 12:35 am

PAGNINILAY: Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, isa sa mga 7 pahayag ni Hesus tungkol sa kanyang sarili ay ang “Ilaw ng Sanlibutan”. Ito ay patotoo ni Hesus na ang sinumang sumusunod sa kanya ay hindi malilibot ng kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. At sabi nga sa simula ng Ebanghelyo ni Juan na ang liwanag ay ang Salitang nagkatawang-tao, na siyang tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo.

Ngayong araw na ito, narinig natin sa Ebanghelyo ang isang parabula ni Hesus tungkol sa ilaw na hindi dapat natatago kapag ito’y sinisindi. Sabi ng Panginoon na wala sinumang tao ang magtataklob ng ilaw sa isang banga o kaya maglalagay nito sa ilalim ng higaan. Sa halip ang tao ay ilalagay ang ilaw sa isang patungan upang ito’y makita ng ibang tao. Dito inihantulad ni Hesus ang buhay ng bawat tao na kailangang makita ng ibang tao ang dala nating ilaw. Ito ay maihahantulad natin sa kanyang pahayag sa Panganagaral sa Bundok noong sinabi niya na ang bawat mabuting gawain natin ay dapat ikinaluluwalhati ng ating Poong Diyos (Cf. Mateo 5:16).

Ibig sabihin nito’y kailangan dala natin ang ilaw ng Panginoon tuwing tayo’y gagawa ng mabuti, at wala tayong tinatago na maitim na balak laban sa ating kapwa. Kaya kung tayo ay namumuhay sa liwanag ng Panginoon, nawa’y patuloy tayo lumakad sa landas ng kabutihan upang sundan natin ang Ilaw ng Sanlibutan tungo sa buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Hayaan natin na ang bawat kabutihan at katuwiran na araw-araw nating ginagawa ay makapagdulot ng mabuting asal sa ibang tao upang makilala pa nila ang Diyos sa kanilang buhay.

Reply

PEARL January 28, 2021 at 2:43 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo…

Reply

Celine Dela Torre January 28, 2021 at 10:31 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA ALLELUIA!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: