Miyerkules, Enero 27, 2021

January 27, 2021

Miyerkules ng Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 10, 11-18
Salmo 109. 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggang katulad ni Melquisedec.

Marcos 4, 1-20


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Third Week in Ordinary Time (I) (Green)
or mass of St. Angela Merici, Virgin (White)

UNANG PAGBASA
Hebreo 10, 11-18

Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo

Bawat saserdote ay nakatayong naglilingkod araw-araw at naghahandog ng iyon at iyon ding mga hain, subalit hindi makapapawi ng kasalanan ang mga haing iyon. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan, at ito’y sapat na. Pagkatapos, lumuklok siya sa kanan ng Diyos. At naghihintay siya roon hanggang sa lubusang pasukuin sa kanya ng Diyos ang kanyang mga kaaway. Samakatwid, sa pamamagitan ng isa lamang paghahandog ay kanyang pinagpaging-banal magpakailanman ang mga nililinis niya.

Ang Espiritu Santo’y nagpapatotoo rin sa atin tungkol dito. Una’y sinabi niya,
“Ito ang aking magiging tipan sa kanila
pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon:
Iuukit ko sa kanilang puso ang aking mga utos,
at itatanim ko ang mga ito sa kanilang mga isip.”

At kanya ring sinabi pagkatapos, “Hindi ko na aalalahanin pa ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan.” Sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 109. 1. 2. 3. 4

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Sinabi ng Poon, sa Hari ko’t Panginoon,
“Maupo ka sa kanan ko,
hanggang ang kaaway mo
ay lubos na mapasuko,
pagkat iyong matatalo.”

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Magmula sa dakong Sion,
ay palalawakin niya ang lupaing iyong sakop;
“At lahat ng kaaway mo’y
sakupin at pagharian,” gayun ang kanyang utos.

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Sasamahan ka ng madla,
kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway;
magmula sa mga bundok,
lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan.

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

Panginoo’y may pangako na ito’y tiyak mangyayari,
ganito ang kanyang saysay:
“Katulad ni Melquisedec,
gagawin kang saserdote, na hindi na wawakasan.”

Ika’y paring walang hanggan katulad ni Melquisedec.

ALELUYA

Aleluya! Aleluya!
Salita ng D’yos ang buto
na tanim ni Hesukristo
upang tumubo sa tao.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 4, 1-20

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, muling nagturo si Hesus sa tabi ng Lawa ng Galilea. Pinagkalipumpunan siya ng napakaraming tao, kaya’t lumulan siya sa isang bangkang nasa tubig at doon naupo. Ang karamihan nama’y nasa dalampasigan, nasa gilid na ng tubig. At sila’y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. Ganito ang sabi niya: “Pakinggan ninyo! May isang magsasaka na lumabas maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Agad sumibol ang mga iyon, sapagkat manipis lamang ang lupa doon; ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo, palibhasa’y walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing namang nalaglag sa dawagan; lumago ang mga dawag at ininis ang mga binhing tumubo kaya hindi nakapamunga. At may binhing nalaglag sa matabang lupa, at ito’y tumbo, lumago, at nag-uhay na mainam – may uhay na tigtatatlumpu, tig-aanimnapu, at tigsasandaan ang butil.” Sinabi pa ni Hesus, “Ang may pandinig ay makinig.”

Nang nag-iisa na si Hesus, ang ilang nakarinig sa kanya ay lumapit na kasama ang Labindalawa, at hiniling na ipaliwanag ang talinghaga. Sinabi niya, “Sa inyo’y ipinagkaloob na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos; ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga’t,

‘Tumingin man sila nang tumingin ay hindi sila makakita.
At makinig man nang makinig ay hindi makaunawa.
Kundi gayon, marahil sila’y magbabalik-loob sa Diyos at patatawarin naman niya.’”

Pagkatapos tinanong sila ni Hesus, “Hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinghagang ito? Paano ninyo mauunawaan ang ibang talinghaga? Ang inihahasik ay ang Salita ng Diyos. Ito ang mga nasa daan, na nahasikan ng Salita: pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdaka’y dumarating si Satanas, at inaalis ang Salitang napahasik sa kanilang puso. Ang iba’y tulad naman ng napahasik sa kanilang puso. Ang iba’y tulad naman ng napahasik sa kabanatuhan. Pagkarinig nila ng Salita, ito’y agad nilang tinatanggap na may galak. Ngunit hindi naman ito tumitimo sa kanilang puso, kaya’t hindi sila nananatili. Pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa Salita, agad silang nanlalamig. Ang iba’y tulad ng napahasik sa dawagan. Dininig nga nila ang Salita, ngunit sila’y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito, naging maibigin sa mga kayamanan, at mapaghangad sa iba pang mga bagay, anupa’t ang Salita’y nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso kaya’t hindi sila nakapamunga. Ngunit ang iba’y tulad sa binhing napahasik sa matabang lupa: pinakikinggan nila at tinatanggap ang Salita, at sila’y nagsisipamunga – may tigtatatlumpu, may tig-aanimnapu, at mau tigsasandaan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 22, 2021 at 5:57 pm

PAGNINILAY: Ang Unang Pagbasa ngayon ay mula pa rin sa Sulat sa mga Hebreo, na palaging nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo bilang Tagapamagitan at walang hanggang saserdote, na dahil sa kanyang sakripisyo ay napatibay ang ating pananampalataya sa Diyos Ama at napabilang tayo bilang kanyang mga anak. Gumawa na ang Diyos ng tipan para sa kanyang bayang Israel, at ang tanda nito ay ang ritwal ng Pampaskuwa, nang sila ay nag-aalay ng mga hayop at kinukuha ang dugo nila para iwisik sa mga nagdiriwang ng pista. Subalit ipinahayag dito ng manunulat si Hesus ay pumasok sa dambana ng Diyos sa pag-upo niya sa trono ng Krus sa Golgota. At ginawa ni Kristo ang dakilang pag-aalay ng kanyang buhay, na siya namang bagong Korderong Pampaskuwa, bilang ganap na pagtubos sa sanlibutan laban sa mga kasalanan.

Kaya nga ginawa na ng Panginoong Hesus ang ganap na sakripisyong nagpapatibay sa inukit na tipan ng Diyos Ama. At ang paggunita sa dakilang misteryong ito ay tanda na tayong lahat ay inaanyayahang mas maging matapat sa kalooban ng Ama, at isabuhay ang diwa ng pagmamahal.

Si Hesus sa Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin ng Parabula ng Manghahasik ng Lupa. Siya ang manghahasik na itinatanim ang mga butong nangangahulugan sa Salita ng Diyos. Ikinakalat niya ang mga buto hindi dahil nagsasayang siya ng oras, kundi makikita dito kung paano dapat mamunga ang Salitang ito sa buhay ng bawat tao. Ang apat na lugar ay nangangahulugang ang realidad na may ilang taong ayaw makinig sa Salita ng Diyos, may ilan naman naririnig ngunit tinutukso ng mga pagsubok at pang-uusig, may ilan naman naririnig ngunit ayaw isantabi ang mga makamundong bagay, at may ilan ang tunay na pinaninindigan ang Salita at isinasabuhay nito upang mamunga sa pagpapahayag ng mensahe ng Diyos.

Kaya nga mahalaga yung pagiging matapat sa kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig at paninindigan ng kanyang Salita. Nawa’y tunay na maging bukas-loob tayo sa kanyang mga pagpapala upang ipalaganap ito sa iba.

Reply

Gideon Torres January 27, 2021 at 7:44 am

Sa unang pagbasa ito’y patungkol sa ating pagdiriwang ng banal sa eukaristiya ang mataas na pskikipag ugnayan natin sa Diyos

Reply

Dong January 27, 2021 at 11:49 am

Salamat panginoon jesukristo nazareno pinupuri ka namin AMEN.

Reply

Alfred January 27, 2021 at 8:27 pm

Purihin ang Panginoon at Diyos Hesukristo??..

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: