Huwebes, Enero 21, 2021

January 21, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
IKALAWANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON
HUWEBES

Ipinadala ng Ama ang kanyang Anak upang pagalingin tayo. Manalig tayo na hihilumin niya ang ating buong pagkatao, katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa kanya sa pamamagitan ng kanyang Anak.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama sa Iyong pag-ibig, pagalingin at gawin Mo kaming buo.

Ang Simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, nawa’y may tapang na harapin at pasanin ang bigat at hamon ng palagiang pagbabago at pagbabalik-loob, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa mga taong nangangailangan ng tulong nawa’y huwag nating isara ang ating puso, bagkus higit na maging aktibo tayong lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo ng pagpapagaling at pagbabalik-loob, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nag-aalaga ng mga maysakit nawa’y huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga taong mayroong sakit na walang lunas at walang angkop na gamot nawa’y palakasin sila ng kanilang pananampalataya sa Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Sa mga pumanaw na, dalisayin nawa sila ng mapagpagaling na pag-ibig ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon.

Diyos ng mga buhay, tulungan mo kaming maipagpatuloy ang gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay naming maipahayag sa lahat na Mabuting Balita ang kanyang Ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 21, 2019 at 5:22 pm

Ayon sa Unang Pagbasa, isinasaad ni Moises na ipatatayo ang tolda at sinabi ni Jesus ang katotohanan na gawin nila ang lahat ayon sa mga bagay na ipinakita niya sa kanila sa bundok.

Reply

Reynald Perez January 21, 2019 at 11:36 pm

Pagninilay: Ipinakilala ni San Marcos si Hesus bilang Mesiyas na maawaain at mapagmalasakit. Karaniwan sa ministeryo ni Kristo ay lumalakbay at nililibot ang bawat nayon at bayan, at doon siya’y nangangaral ng Mabuting Balita at gumawa ng kababalaghan para sa mga maysakit at nangangailangan. At maraming mga tao kahit hindi taga Judea o Jerusalem ang lumalapit sa kanya upang pakinggan siya at makaranas ng lunas mula sa mga sakit sa buhay. Makikita natin sa Panginoong Hesukristo ang kanyang pagka-Diyos na umuugnay sa ating katauhan patungo sa Diyos Ama, at ito’y napamalas niya sa kanyang pagkatao upang iako ang ating abang kalagayan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang awa at habag. At ito ang ipinapahayag sa atin sa Unang Pagbasa na si Kristo ay ang dakilang saserdote na nag-alay ng pinakaganap na handog para ialis ang mga kasalanan. Kaya patuloy siyang namamagitan sa atin para sa mabubuting relasyon sa Diyos Ama, at inaanyayahan tayong lumapit sa kanyang trono ng pagpapala at awa. Tayo’y tumugon sa tawag na ipamalas ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging maawain at mapagmalasakit sa ibang tao, katulad ng ginagawa ni Hesus upang patuloy na ipalaganap ang Kaharian ng Diyos.

Reply

Melba G. De Asis January 24, 2019 at 7:07 am

Ang pinakadakilang handog ng Panginoon ay ang pag-aalay niya ng Kanyang sarili para tubusin tayo sa ating kasalanan. Sa banal na kumunyon ay patuloy Niyang iniaalay ang Kaniyang sarili para sa atin, at nawa’y palagi Siyang manahan sa ating mga puso. Patuloy nating sundin ang mga turo at aral Niya na siyang gabay natin sa ating buhay, panatilihin natin Siya sa ating mga buha. Salamat sa Diyos, Amen!

Reply

Celine January 21, 2021 at 3:44 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU January 23, 2021 at 3:58 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: