Huwebes, Enero 21, 2021

January 21, 2021

Play

Paggunita kay Santa Agnes, Dalaga at Martir
Huwebes ng Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 7, 25 – 8, 6
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Marcos 3, 7-12


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Agnes, Virgin and Martyr (Red)

UNANG PAGBASA
Hebreo 7, 25 – 8, 6

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, lubusang maililigtas ni Hesus ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya’y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila.

Si Hesus, kung gayon, ang Dakilang Saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya’y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw, una’y para sarili nilang kasalanan, at pagkatapos, para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Hesus at iya’y pangmagpakailanman–nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa Kautusan; subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang Anak, banal magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa Kautusan.

Ito ang buod ng aming sinasabi: tayo’y may Dakilang Saserdote, nakaupo sa kanan ng trono ng Kataas-taasan. Siya’y naglilingkod doon sa tunay na Dakong Banal, sa toldang hindi itinayo ng tao kundi ng Panginoon.

Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain, kaya’t kailangang ang ating Dakilang Saserdote ay mayroon ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote, sapagkat mayroon nang mga saserdoteng naghahandog ng mga kaloob ayon sa Kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito: “Gawin mo ang lahat ng bagay ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyon sa bundok.” Ngunit ang paglilingkod kay Hesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila, yamang siya’y tagapamagitan ng isang tipang higit na mabuti, sapagkat nasasalig ito sa lalong mahahalagang bagay na ipinangako.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 39, 7-8a. 8b-9. 10. 17

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Ang mga paghandog, pati mga hain,
at mga hayop na handang sunugin
Hindi mo na ibig sa dambana dalhin,
upang yaong sala’y iyong patawarin;
sa halip, ang iyong kaloob sa akin
ay ang pandinig ko upang ika’y dinggin.

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Kaya ang tugon ko, “Ako’y naririto;
nasa Kautusan ang mga turo mo.
Ang nais kong sundi’y iyong kalooban;
aking itatago sa puso ang aral.”

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Ang pagliligtas mo’y aking inihayag
saan man magtipon ang ‘yong mga anak;
di ako titigil ng pagpapahayag.

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

Silang lumalapit sa iyo’y dulutan
ng ligaya’t galak na walang kapantay;
bayaang sabihing: “Ang Poon ay Dakila!”
Ng nangaghahangad maligtas na kusa.

Handa akong naririto upang sundin ang loob mo.

ALELUYA
2 Timoteo 1, 10

Aleluya! Aleluya!
Si Kristo ay nagtagumpay
nalupig ang kamatayan
nagningning ang pagkabuhay.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 3, 7-12

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, umalis si Hesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan, at sa palibot ng Tiro at Sidon nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Hesus. Nagpahanda si Hesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya, upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya’t pinagdumugan siya ng lahat ng maysakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatirapa sa harapan niya at sumisigaw, “Ikaw ang Anak ng Diyos!” At mahigpit silang pinagbawalan ni Hesus; ayaw niyang ipasabi kung sino siya.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 21, 2019 at 5:22 pm

Ayon sa Unang Pagbasa, isinasaad ni Moises na ipatatayo ang tolda at sinabi ni Jesus ang katotohanan na gawin nila ang lahat ayon sa mga bagay na ipinakita niya sa kanila sa bundok.

Reply

Reynald Perez January 21, 2019 at 11:36 pm

Pagninilay: Ipinakilala ni San Marcos si Hesus bilang Mesiyas na maawaain at mapagmalasakit. Karaniwan sa ministeryo ni Kristo ay lumalakbay at nililibot ang bawat nayon at bayan, at doon siya’y nangangaral ng Mabuting Balita at gumawa ng kababalaghan para sa mga maysakit at nangangailangan. At maraming mga tao kahit hindi taga Judea o Jerusalem ang lumalapit sa kanya upang pakinggan siya at makaranas ng lunas mula sa mga sakit sa buhay. Makikita natin sa Panginoong Hesukristo ang kanyang pagka-Diyos na umuugnay sa ating katauhan patungo sa Diyos Ama, at ito’y napamalas niya sa kanyang pagkatao upang iako ang ating abang kalagayan patungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang awa at habag. At ito ang ipinapahayag sa atin sa Unang Pagbasa na si Kristo ay ang dakilang saserdote na nag-alay ng pinakaganap na handog para ialis ang mga kasalanan. Kaya patuloy siyang namamagitan sa atin para sa mabubuting relasyon sa Diyos Ama, at inaanyayahan tayong lumapit sa kanyang trono ng pagpapala at awa. Tayo’y tumugon sa tawag na ipamalas ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging maawain at mapagmalasakit sa ibang tao, katulad ng ginagawa ni Hesus upang patuloy na ipalaganap ang Kaharian ng Diyos.

Reply

Melba G. De Asis January 24, 2019 at 7:07 am

Ang pinakadakilang handog ng Panginoon ay ang pag-aalay niya ng Kanyang sarili para tubusin tayo sa ating kasalanan. Sa banal na kumunyon ay patuloy Niyang iniaalay ang Kaniyang sarili para sa atin, at nawa’y palagi Siyang manahan sa ating mga puso. Patuloy nating sundin ang mga turo at aral Niya na siyang gabay natin sa ating buhay, panatilihin natin Siya sa ating mga buha. Salamat sa Diyos, Amen!

Reply

Celine January 21, 2021 at 3:44 pm

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU January 23, 2021 at 3:58 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: