Sabado, Enero 16, 2021

January 16, 2021

Sabado ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 4, 12-16
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Marcos 2, 13-17


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the First Week in Ordinary Time (I) (Green)
or mass of BVM on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
Hebreo 4, 12-16

Pagbasa mula sa sulat sa Mga Hebreo

Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabila’y talim. Ito’y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasu-kasuan at ng utak sa buto, at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos; ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit.

Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Hesus na Anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraa’y tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya’t huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at doo’y kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 18, 8. 9. 10. 15

Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang,
ito’y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay;
yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan,
nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan.

Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Ang tuntuning ibinigay ng Poon ay wastong utos,
liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod;
ito’y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos,
pang-unawa ng isipan yaong bungang idudulot.

Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Yaong paggalang sa Poon ay marapat at mabuti,
isang banal na tungkulin na iiral na parati;
pati mga hatol niya’y matuwid na kahatulan,
kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay.

Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

Nawa’y itong salita ko at ang aking kaisipan,
sa iyo ay makalugod, Panginoon ko’t kanlungan,
O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan!

Espiritung bumubuhay ang salita ng Maykapal.

ALELUYA
Lucas 4, 18

Aleluya! Aleluya!
Ikaw, Kristo ay sinugo
upang sa dukha’y magturo,
magpalaya sa bilanggo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 2, 13-17

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, muling pumunta si Hesus sa baybayin ng Lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao, at sila’y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Hesus, “Sumunod ka sa akin.” Tumindig naman si Levi at sumunod.

Nang si Hesus at ang kanyang mga alagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at tinanong nila ang kanyang mga alagad, “Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan?” Narinig ito ni Hesus, at siya ay sumagot, “Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang maysakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 13, 2019 at 8:49 pm

Ayon sa Mabuting Balita ng Panginoon, nasilip niya ng ilan sa mga manunulat sa mga taga-Fariseo at tinanong nila ang kanilang mga alagad na bakit siya pinagsasaluhan ang mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Napakinggan ni Hesus at sumagot siya na ang mga maysakit ay hindi nangangailangan ng isang manggagamot kundi ang may sakit. Dagdag pa ni Hesus na dumating siya upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga taong banal.

Reply

Reynald Perez January 18, 2019 at 11:10 pm

Reflection: In the Jewish times, tax collectors were considered to be sinners. They were sinners because they love to cheat and steal from their fellow men, and they were traitors because they worked for the Roman Empire, appointed by King Herod Antipas of Galilee. Thus, tax collectors were considered outcasts and never forgiven by God. In the Gospel (Mark 2:13-17), we see how our Lord Jesus Christ approached a tax collector in Capernaum named Levi, and called him to follow him. Then Levi threw a banquet and invited Jesus, the Apostles, different tax collectors and sinners, and the Pharisees and scribes. The Pharisees and scribes noticed that Jesus is eating with tax collectors and sinners, so they approached the Apostles and asked them of this act. The Jewish leaders knew that Jesus was breaking many protocols in religion and society, which is why there are many conflicts between them and him. That is why our Lord Jesus Christ is the universal spiritual doctor, who heals and forgives us our sins. From being a tax collector, Levi became part of the Twelve, at which he is known to be as Saint Matthew (Cf. Matthew 9:9-13). That is why in the First Reading (Hebrews 4:12-16), the author reminds us of God’s word as a living and effective entity that helps us discern the thoughts and reflections of our hearts. Therefore it challenges and reminds us to appear pure and holy before the Lord, and just like him, our merciful and faithful high priest, so we are also called to be loving and merciful to others, especially to those who have gone astray for a long time. As we journey down this road, let us prepare our hearts to receive the loving mercy of the Lord by being truly sorry for all the sins we have committed. Unlike the Pharisees and scribes, let us not close our hearts and minds to him because truly his mercy endures forever.

Reply

Melba G. De Asis January 19, 2019 at 6:14 am

Panginoon Diyos nawa’y patuloy kong hangarin na sundin ang mg ipinag-uutos mo at makagawa ako ng mga bagay na ikalulugod mo. Maraming panahon sa aking buhay ang ginugol ko sa mga bagay na ikalulugod ng tao ngunit lumalabag sa iyong mga kautusan. Nawa Panginoon ay ipagkaloob mo sa akin ang kapatawaran sa mga nagawa kong kasalanan na lubos ko ng tinalikuran. Ikaw na po Panginoon ang bahala sa amin. Sa kabila ng kawalan ko ngayon ng hanapbuhay ay patuloy pa rin ang pagbibigay mo sa amin ng aming mga pangangailangan. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay itinataas ko Saiyo Panginoon Ikaw na maghahari sa aming buhay magpakailanman. Amen.

Reply

Edward Robinson Serrano January 19, 2019 at 11:45 am

Sa Ebanghelyo ay ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang kaniyang pagmamahal sa lahat ng tao, lalong lalo na sa mga makasalanan. Ang mga maniningil ng buwis ng mga panahong iyon ay itinuturing na makasalanan sapagkat sila ay naniningil ng labis sa itinatakda ng batas. Hindi tinignan ng Panginoon ang kasalanan ni Mateo (Levi) subalit tumingin siya at naniwala sa kakayahan nito na magbago at ito nga nangyari. Si Mateo ay isa sa mga naging alagad ni Kristo at nangako na isasauli sa kanyang mga kababayan na nadaya niya ang kaniyang labis na nasingil. Samakatuwid, tinalikuran ni Mateo ang kaniyang masamang gawa at sumunod sa Panginoon. Tulad ni Mateo tayo ay patuloy na inaanyayahan at binibigyan ng pagkakataon upang sumunod at maglingkod sa Diyos. Nawa, hindi masayang ang pagkakataon na patuloy na ibinibigay sa atin upang sumunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Atty. Edward Robinson Serrano January 19, 2019 at 11:48 am

Sa Ebanghelyo ay ipinakita ng Panginoong Hesukristo ang kaniyang pagmamahal sa lahat ng tao, lalong lalo na sa mga makasalanan. Ang mga maniningil ng buwis ng mga panahong iyon ay itinuturing na makasalanan sapagkat sila ay naniningil ng labis sa itinatakda ng batas. Hindi tinignan ng Panginoon ang kasalanan ni Mateo (Levi) subalit tumingin siya at naniwala sa kakayahan nito na magbago at ito nga nangyari. Si Mateo ay isa sa mga naging alagad ni Kristo at nangako na isasauli sa kanyang mga kababayan na nadaya niya ang kaniyang labis na nasingil. Samakatuwid, tinalikuran ni Mateo ang kaniyang masamang gawa at sumunod sa Panginoon. Tulad ni Mateo tayo ay patuloy na inaanyayahan at binibigyan ng pagkakataon upang sumunod at maglingkod sa Diyos. Nawa, hindi masayang ang pagkakataon na patuloy na ibinibigay sa atin upang sumunod sa kalooban ng Diyos.

Reply

Reynald Perez January 15, 2021 at 8:42 pm

Narinig natin sa Ebanghelyo ang pagkatawag ni San Mateo sa kasamahan ni Kristo. Sa kapanahunan ni Hesus, ang mga publikano/nangongolekta ng buwis ay itinuturing ng lipunan mga mandaraya at traydor: mandaraya sapagkat mahilig silang kumuha ng pera mula sa kanilang kapwang Hudyo, at traydor naman sapagkat nagtratrabaho sila para sa mga Romano.

Ngunit nakita natin kung paanong naging malapit si Hesus sa mga makasalanang taong ito, at sa puntong pagtawag kay Mateo (o Levi) sa pagiging tagasunod niya. Kaya nagpahanda ang publikanong ito na parang despedida dahil siya’y lilisan na mula sa kanyang dating pinagsamahan ng mga kaibigan niya. At nakita natin ang eksenang nakisalo ang Panginoon sa bahay ng isang itinuturing na makasalanan. Kaya ang mga Pariseo ay nagtanim ng sama ng loob at kwinestyon ang mga Apostol sa ginagawa ng Panginoon. Subalit tugon ni Kristo ay ang larawan ng isang doktor na nag-aalaga sa mga maysakit, na ganun din ang kanyang misyon upang tawagin ang mga makasalanang tao tungo sa tunay na pagbabagong-loob.

Makikita natin ang habag at pagmamahal ng Diyos kahit anumang estado ng tao sa lipunan at ayon sa kanyang paningin. Kung ipapaabot natin ang ating kamay sa kanila, lalung-lalo na sa pagbabalik-loob ng mga makasalanan, napaparamdan natin sa kanila ang kagandahang-loob ng Panginoon at ang kanyang dakilang pagmamahal para sa lahat.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: