Biyernes, Enero 15, 2021

January 15, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
UNANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON
BIYERNES

Puno ng tiwala tulad ng mga kaibigan ng paralitiko, ilapit natin sa Panginoon ang mga pangangailangan at mga hinaing ng Simbahan at ng buong mundo:

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama, buhayin Mo kaming muli.

Ang Simbahan nawa’y gabayan ng Espiritu Santo sa kanyang pagsasagawa ng misyon ni Kristo na ipahayag ang kapatawaran ng mga kasalanan sa lahat ng mga naghahangad ng awa ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang kapayapaaan sa puso ng mga lalaki at mga babae nawa’y itaguyod nating lahat sa pamamagitan ng ating pagiging handang magpatawad at kalimutan ang mga nagawang pagkakamali, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayong lahat nawa’y maging handang dalhin si Kristo lalo na sa mga taong nawasak ang buhay ng mapait na karanasan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit at mga may kapansanan nawa’y patuloy na umasa at magtiwala sa Diyos na walang hinangad kundi kagalingan at ang pagiging buo ng bawat isa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating mga yumaong kapatid nawa’y magkaroon ng kaganapan ng buhay sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, pinasasalamatan ka namin sa kapatawarang ibinigay sa amin ng iyong Anak. Kami rin nawa’y makapagpatawad sa mga nakagawa sa amin ng masama. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 13, 2019 at 8:44 pm

Ayon sa Mabuting Balita ng Panginoon, batid ni Hesus kung ano ang iniisip nila kaya sinabi sa kanya na bakit niya iyon ginagawa. Tinanong din iyon kung alin ang mas madali. Sinabi sa taong lumpo na patawarin ang kanilang mga kasalanan o bagaman ay sabihin na gumising siya at alisin niya ang kanyang higaan. Pinatunayan niya sa lupa na ang Anak ng Tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. Sinabi rin niya sa ibang mga taong lumpo na bumangon siya at dalhin niya ang kanyang higaan at umalis siya. Tumayo ang lumpo at itinaas ang kanyang leeg at dahon na magpapasilip sa lahat. Sila ay nagtaka at niluwalhati ang Diyos na ang kanyang sinabi na hindi pa rin nila ito nakita.

Reply

Melba G. De Asis January 18, 2019 at 5:24 am

Ang kapangyarihan ng Diyos ay di matatawaran, magkaroon tayo ng lubos na pagtitiwala at pananalig ang lahat ng bagay na ating hinihingi ay ipagkakaloob ng naayon sa Kanyang kagustuhan sa Kanyang panahon. Amen

Itinataas ko po Panginoon ang kaluluwa ng aking Inang si Pascuala na namatay na ngayon po ang anibersaryo ng ika 3 taon ng kanyang kamatayan. Nawa Panginoon ay patawarin mo siya sa lahat ng mga kasalanan niyang nagawa at ipagksloob mo po Panginoon na siya ay makasama Mo at bigyan Mo po siya ng kapahingahan at kapanatagan at buhay na walang hanggan. Amen

Reply

Atty. Edward Robinson Serrano January 18, 2019 at 4:06 pm

Sa ikalawang pagbasa ay ipinakita ng Panginoon ang kaniyang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpapagaling sa paralitiko. Batid niya at ng mga Eskriba na naroroon na dulot ng kasalanan ang sakit ng paralitiko kaya’t minarapat niya na sabihin na pinatatawad niya ito sa kaniyang kasalanan. Alam natin na ang pagpapatawad ng kasalanan ay isang kapangyarihan na mula sa Diyos lamang kung kaya’t ang mga Eskriba ay nagsabi na ito ay isang kalapastanganan sa Diyos. Subalit ipinakita ni Hesus ang kaniyang pagaka-Diyos na may kapangyarihan na magpatawad ng mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapagaling sa paralitiko.
This supremacy of Jesus to forgive sin has manifested in this reading and all through out his Ministry by living a sinless life. Even the Quoran acknowledged that Jesus live a sinless life showing his authority and supremacy over sin.
Ang isa pa po na magandang pagnilayan sa mabuting balita ngayon ay ang pagmamahal at pananampalataya ng mga kaibigan ng paralitiko. Sila ay gumawa ng paraan upang mailapit ang kanilang kaibigan kay Hesus na dala ng kapansanan ay walang kakayahang lumapit na mag-isa sa Panginoon. Nawa tayo din ay magkaroon pagkakataon na mailapit ang ating mga kapatid o kaibigan sa Panginoon sa paraang abot ng ating makakaya. Amen!

Reply

Elino January 14, 2021 at 6:07 am

Sa mabuting balita, pinapatunayan na ang pananalig ng mga tao ay mamakatulong para pagbigyan ni Jesus ang kanilang mga nais para sa ibang tao. Nais ng mga nagdala sa lumpo na gumaling ito at dahil nakita ni Jesus ang malaki nilang pananalig dahil iniakayat sa bubong ang lumpo, pinalakad ni Jesus ang lumpo. Ganun din sa ating buhay ngayon, ang pananalangin ng tao para sa isang mahal o kakilala niya ay naririnig ng Panginoon at may mga answered prayers ang ating Diyos.Sapagka’t dindinig ng Diyos ang panalangin ng matuwid.

Reply

Jeric January 14, 2021 at 9:51 am

Maraming salamat po sa inyong pagbabahagi. God bless!

Reply

Reynald Perez January 14, 2021 at 11:10 pm

Pagninilay: Ang Unang Pagbasa ay nagpapahayag na bagamat ang tao ay patuloy na sumusuway, ang Diyos ay palaging tapat sa kanyang pangako para sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Makikita natin dito ang pag-aalala sa pagsusubok ng mga Israelita sa Diyos, nang magreklamo sila sa kanilang pag-uuhaw. Kahit binigyan sila ng tubig mula sa bato, pinangalanan ang lugar ng pangyayaring iyon na Meriba at Masa, dahil sinubok ng mga Israelita ang Diyos nang magreklamo sila laban sa kanya. Kaya’t pinapaalala niya tayo na tayo nawa’y maging karapat-dapat sa kanyang pamamahinga. Maging makabuluhan nawa ang ating buhay para sa Panginoon sa pamamagitan ng pagtalima sa kanyang kalooban at patuloy na paggawa ng kabutihang-loob sa bawat nilalang.

Ang Ebanghelyo ay ang kwento ng pagpapagaling ni Hesus sa isang paralitiko. Siya ay binuhat ng 4 na magkakaibigan at nagbutas sa bubong ng bahay upang mababa ang kanilang kaibigang nakahandusay sa higaan. At dito’y sinabi ni Hesus sa lalaki na pinatawad na ang mga kasalanang ito. Subalit siya’y pinag-usapan ng mga pariseo at eskriba na nilalapastangan nito ang Diyos. At nabatid nga ni Hesus ang kanilang mga kaisipan at ipinakita ang kanyang kapangyarihan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. At inutos ni Hesus ang paralitiko na tumindig, pulutin ang higaan, at lumakad, at ganyan nga ang nangyari. Kaya namangha ang mga tao sa isang dakilang kababalaghang kanilang nasaksihan.

Makikita natin dito na ang Diyos ay patuloy na magiging mabuti, lalung-lalo na sa mga nangangailangan. At ito rin ay ang hamon sa ating ang pagiging mga masaganang ani na ang bunga ay ang kabutihan, pagmamahal, at marami pang ibang pagpapahalaga. Tularan natin ang 4 na magpakaibigan na nawa’y idala natin ang ibang tao patungo sa Panginoong Diyos.

Reply

PATRICK CU January 16, 2021 at 7:46 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: