Huwebes, Enero 14, 2021

January 14, 2021

Huwebes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 3, 7-14
Salmo 94, 6-7. 8-9. 10-11

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Marcos 1, 40-45


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the First Week of Ordinary Time (I) (Green)

UNANG PAGBASA
Hebreo 3, 7-14

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo,
“Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos,
Huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang.
‘Doo’y tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang,’ sabi ng Diyos,
‘Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng apatnapung taon.
Kaya’t kinapootan ko ang lahing iyon,
At sinabi ko, Lagi silang nagpapakaligaw,
Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan.
Kaya’t sa galit ko’y aking isinumpang
Hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko.’”

Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ang Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw, habang may panahon pa, upang ang sinuman sa inyo’y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo, kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa kanya.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 94, 6-7. 8-9. 10-11

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Tayo ay lumapit,
sa kanya’y sumamba at magbigay-galang,
lumuhod sa harap
nitong Panginoong sa ati’y lumalang.
Siya ang ating Diyos,
tayo ay kalinga niyang mga hirang,
mga tupa tayong inaalagaan.

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Ang kanyang salita ay ating pakinggan:
“Iyang inyong puso’y
huwag patigasin, tulad ng ginawa
ng inyong magulang
nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa.
Ako ay tinukso’t
doon ay sinubok ng inyong magulang,
bagamat nakita
aking aking ginawang sila’ng nakinabang.”

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

Apatnapung taon,
sa inyong ninuno ako ay nagdamdam,
ang aking sinabi,
“Sila ay suwail, walang pakundangan
at ang mga utos ko ay sinusuway!”
Dahil sa galit ko,
ako ay sumumpang di sila daratal,
sa lupang pangakong aking inilaan.

Panginoo’y inyong dinggin, huwag n’yo s’yang salungatin.

ALELUYA
Mateo 4, 23

Aleluya! Aleluya!
Ipinangaral ni Hesus
ang paghahari ng Diyos.
Sakit ay kanyang ginamot.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 40-45

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Hesus, nanikluhod at nagmakaawa: “Kung ibig po ninyo’y mapagagaling ninyo ako.” Nahabag si Hesus at hinipo siya, sabay ang wika, “Ibig ko. Gumaling ka!” Noon di’y nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Hesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin: “Huwag mong sasabihin ito kaninuman. Sa halip ay pasuri ka sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ayon sa iniutos ni Moises, upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na.” Ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari, anupat hindi na hayagang makapasok ng bayan si Hesus. Naroon na lamang siya sa labas, sa mga ilang na pook, at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba’t ibang dako.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 13, 2019 at 8:38 pm

Ayon sa sinabi ni Hesus sa Unang Pagbasa, kapag narinig niya ang tinig ng Diyos ngayon, huwag niyang maging masigla sa kanyang ulo, habang siya ay naghimagsik at sinubok sa ilang. Natusok siya roon at sinubukan ang kanyang mga magulang. Nakita nila kung ano ang ginawa niya sa loob ng apatnapung taon ukol sa kanyang salinlahi. Dinagdagan aniya na lagi silang naglilihis. Hindi nila batid ang kanilang mga paraan kaya sa kanyang magulong kasabihan ay isinusumpa niya at hindi rin sila makakapasok at makapagpahinga sa kanya.

Reply

Reynald Perez January 14, 2019 at 8:45 pm

Pagninilay: Patuloy nating pinagninilayan ang Pampublikong Ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtatagpo ni Hesus sa isang ketongin. Ang kultura dati ng mga Israelita ay umiwas sa mga taong may ketong sa kanilang balat upang hindi sila mahawa nito. Subalit itong ketongin ay mismong lumapit kay Hesus upang humiling kay Kristo. Siguro napatanto niya na si Hesus ay ang Mesiyas, at kahit pinagbabawalan siyang lumapit ayon sa kinaugalian, lumapit pa rin siya sa kanya upang ihiling na siya’y mapalinis. At mula sa bibig ni Hesus na may habag at malasakit ay winika ng paglinis ng kanyang balat. Kahit pinagbawalan ito na huwag ipaalam sa ibang tao ang nangyari, patuloy na ipinahayag ng lalaki ang kagandahang-loob ng kababalaghang ito. Makikita natin sa kwento ang dakilang awa ng Diyos na ipinahayag sa katauhan ni Hesukristo. At natunghayan ng ketongin ang kanyang pananampalataya kay Kristo na siya’y mapapagaling. Siguro sa ating buhay ay may mga taong itinuturing na mga “ketongin” ng lipunan. Ito’y siguro mga taong iniiwasan natin o kaya ‘di natin pinapansin. Subalit ang mga Kasulatan ay malinaw na patuloy na dinidinig ng Diyos ang mga panaghoy ng mga mahihirap at nangangailangan. Kaya ipinapaalala sa atin ng Unang Pagbasa at Salmong Tugunan na huwag nating salungatin ang mensahe ng Diyos na narinig natin mula sa ating mga tainga, na isapuso natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya katulad ni Kristo, nawa ipakita natin ang ating habag at malasakit sa isa’t isa, lalung-lalo ang mga taong niyuyurakan at hindi binibigyan ng masyadong pansin.

Reply

Cristy Guarin January 17, 2019 at 6:41 am

Panginoon patawad sa mga pagkakataong di ko binibigyang pansin ang mga taong lumalapit at namamalimos sa akin. Patawad na sa halip na sila ay tulungan ay nag-iisip pa ako ng di maganda sa kanila tulad ng: “salot sa lipunan, tamad at mga parasitiko.” Turruan mo ako na maging tulad mo na habag ang ipinaiiral sa kabila ng pandidiri ng iba sa ketongin. Tunay nga Panginoon na puspos ka ng habag sapagkat tulad ko na isang marumi rin ay handa mo pa ring yakapain at ipadama ang iyong habag at pagmamahal. Dalangin ko na magawa kong magkaroon din ako ng habag tulad sa iyo at maibahagi sa iba ang pagmamahal na nagmumula sa iyo.

Reply

Melba G. De Asis January 17, 2019 at 6:43 am

Panginoon patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan yung hindi ko pagbibigay ng tulong sa taong humihingi nito, yung pagbabalewala ko sa damdamin ng aking kapwa patawad po Panginoon. Sa kabila ng lahat hindi mo pa rin ako pinababayaan. Salamat Panginoon sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob at nawa’y hangarin kong makapagbahagi rin sa aking kapwa at palagi kong hangarin na makagawa ng mga bagay na ikalulugod Mo at makatulong din ako sa mga taong nangangailangan kahit na sa maliit kong kakayahan. Nawa’y Panginoon ipagkaloob mo na din sa akin ang kagalingan ko sa aking mga karamdaman, katulad ng pagkakaloob mo ng kagalingan sa mga taong may sakit katulad sa isang ketongin at ng iba pa na humingi ng kagalingan mula sa Iyo. Ako’y taos na pananalig na ipagkakaloob mo din sa akin ang kagalingan ko sa lahat ng aking karamdaman at sa lahat ng mga taong pinahihirapan din ng karamdaman tulad ko. Ang lahat ng ito’y itinataas ko sa pangalan ni Hesus ng may pasasalamat. Amen..

Reply

Richard Caguyong January 13, 2021 at 9:12 pm

Na paka ganda ng pinahahayag saatin ng panginoon hesus sapagkat marahil punong puno tayo ng kasalaman o kasalanan ng ating ninuno hindi padin nanaig kung ano ang nararapat. bagkos nilinis padin ni hesus ang ating kaanyoan upang tayo’y mamuhay ng marangal at hindi tayo pang ilagan ng maraming tayo o batuhin ng isa pang pagkakamali nilinis tayo upang pakita saatin na malinis na ang ating puso’t kaluluwa gayon din ang ginawa ni hesus sa taong ketonging lumapit kay hesus upang sya’y mahabag simple lang ang pinahihiwatig saatin ng panginoon ang tatlong M
Una: magsisi – pagsisihan lahat ng kasalanan lalong lalo na yung halos araw araw nalang natin ginagawa kausapin ninyo ang inyong sarili sa boung linggo na ito ano anu yung nga bagay na hindi dapat nagagawa ng tao o naging kasalanan mo

Pangalawa: mag-dasal – kausapin si hesus sa pamamagitan ng pag dadasal pag nilayan at itama ang dapat itama sa maling nagawa

Pangatlo: Mamuhay ng masagana – loobin ang bagay na ipinag kakaloob saatin ng panginoon at isabuhay ang dapat isabuhay lalong lalo na ang salita ng ama nasa langit

Amen.

Reply

Marilyn EE January 14, 2021 at 1:12 pm

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

PATRICK CU January 16, 2021 at 7:42 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Cancel reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: