Huwebes, Enero 14, 2021

January 14, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
UNANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON
HUWEBES

Naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo nang may pananalig sa ating Amang nasa Langit na ang ating mga panalangin ay pakikinggan:

Panginoon, dinggin Mo ang aming panalangin.
o kaya
Amang mahabagin, pakinggan Mo kami.

Ang Simbahan nawa’y hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan at mga itinuturing na yagit ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang ating gobyerno nawa’y makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsusulong ng malusog na kapaligiran, manalangin tayo sa Panginoon.

Bilang isang komunidad tayo nawa’y tumulong nang may pag-ibig at malasakit sa mga binabalewala ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga mahihirap at mga maysakit nawa’y makatagpo ng atensyon at tulong-medikal mula sa mga may mabubuting kalooban, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao kay Kristo nawa’y mabuhay sa tunay na kalayaan at kaligayahan ng Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Maawaing Ama, palalimin mo ang aming diwa ng habag at pang-unawa sa mga nagdurusa. Itulad nawa namin ang aming buhay kay Jesus na humanap ng kalayaan, kagalingan, at kapayapaan para sa bawat tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 13, 2019 at 8:38 pm

Ayon sa sinabi ni Hesus sa Unang Pagbasa, kapag narinig niya ang tinig ng Diyos ngayon, huwag niyang maging masigla sa kanyang ulo, habang siya ay naghimagsik at sinubok sa ilang. Natusok siya roon at sinubukan ang kanyang mga magulang. Nakita nila kung ano ang ginawa niya sa loob ng apatnapung taon ukol sa kanyang salinlahi. Dinagdagan aniya na lagi silang naglilihis. Hindi nila batid ang kanilang mga paraan kaya sa kanyang magulong kasabihan ay isinusumpa niya at hindi rin sila makakapasok at makapagpahinga sa kanya.

Reply

Reynald Perez January 14, 2019 at 8:45 pm

Pagninilay: Patuloy nating pinagninilayan ang Pampublikong Ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. At ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagtatagpo ni Hesus sa isang ketongin. Ang kultura dati ng mga Israelita ay umiwas sa mga taong may ketong sa kanilang balat upang hindi sila mahawa nito. Subalit itong ketongin ay mismong lumapit kay Hesus upang humiling kay Kristo. Siguro napatanto niya na si Hesus ay ang Mesiyas, at kahit pinagbabawalan siyang lumapit ayon sa kinaugalian, lumapit pa rin siya sa kanya upang ihiling na siya’y mapalinis. At mula sa bibig ni Hesus na may habag at malasakit ay winika ng paglinis ng kanyang balat. Kahit pinagbawalan ito na huwag ipaalam sa ibang tao ang nangyari, patuloy na ipinahayag ng lalaki ang kagandahang-loob ng kababalaghang ito. Makikita natin sa kwento ang dakilang awa ng Diyos na ipinahayag sa katauhan ni Hesukristo. At natunghayan ng ketongin ang kanyang pananampalataya kay Kristo na siya’y mapapagaling. Siguro sa ating buhay ay may mga taong itinuturing na mga “ketongin” ng lipunan. Ito’y siguro mga taong iniiwasan natin o kaya ‘di natin pinapansin. Subalit ang mga Kasulatan ay malinaw na patuloy na dinidinig ng Diyos ang mga panaghoy ng mga mahihirap at nangangailangan. Kaya ipinapaalala sa atin ng Unang Pagbasa at Salmong Tugunan na huwag nating salungatin ang mensahe ng Diyos na narinig natin mula sa ating mga tainga, na isapuso natin ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya katulad ni Kristo, nawa ipakita natin ang ating habag at malasakit sa isa’t isa, lalung-lalo ang mga taong niyuyurakan at hindi binibigyan ng masyadong pansin.

Reply

Cristy Guarin January 17, 2019 at 6:41 am

Panginoon patawad sa mga pagkakataong di ko binibigyang pansin ang mga taong lumalapit at namamalimos sa akin. Patawad na sa halip na sila ay tulungan ay nag-iisip pa ako ng di maganda sa kanila tulad ng: “salot sa lipunan, tamad at mga parasitiko.” Turruan mo ako na maging tulad mo na habag ang ipinaiiral sa kabila ng pandidiri ng iba sa ketongin. Tunay nga Panginoon na puspos ka ng habag sapagkat tulad ko na isang marumi rin ay handa mo pa ring yakapain at ipadama ang iyong habag at pagmamahal. Dalangin ko na magawa kong magkaroon din ako ng habag tulad sa iyo at maibahagi sa iba ang pagmamahal na nagmumula sa iyo.

Reply

Melba G. De Asis January 17, 2019 at 6:43 am

Panginoon patawarin mo po ako sa aking mga nagawang kasalanan yung hindi ko pagbibigay ng tulong sa taong humihingi nito, yung pagbabalewala ko sa damdamin ng aking kapwa patawad po Panginoon. Sa kabila ng lahat hindi mo pa rin ako pinababayaan. Salamat Panginoon sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob at nawa’y hangarin kong makapagbahagi rin sa aking kapwa at palagi kong hangarin na makagawa ng mga bagay na ikalulugod Mo at makatulong din ako sa mga taong nangangailangan kahit na sa maliit kong kakayahan. Nawa’y Panginoon ipagkaloob mo na din sa akin ang kagalingan ko sa aking mga karamdaman, katulad ng pagkakaloob mo ng kagalingan sa mga taong may sakit katulad sa isang ketongin at ng iba pa na humingi ng kagalingan mula sa Iyo. Ako’y taos na pananalig na ipagkakaloob mo din sa akin ang kagalingan ko sa lahat ng aking karamdaman at sa lahat ng mga taong pinahihirapan din ng karamdaman tulad ko. Ang lahat ng ito’y itinataas ko sa pangalan ni Hesus ng may pasasalamat. Amen..

Reply

Richard Caguyong January 13, 2021 at 9:12 pm

Na paka ganda ng pinahahayag saatin ng panginoon hesus sapagkat marahil punong puno tayo ng kasalaman o kasalanan ng ating ninuno hindi padin nanaig kung ano ang nararapat. bagkos nilinis padin ni hesus ang ating kaanyoan upang tayo’y mamuhay ng marangal at hindi tayo pang ilagan ng maraming tayo o batuhin ng isa pang pagkakamali nilinis tayo upang pakita saatin na malinis na ang ating puso’t kaluluwa gayon din ang ginawa ni hesus sa taong ketonging lumapit kay hesus upang sya’y mahabag simple lang ang pinahihiwatig saatin ng panginoon ang tatlong M
Una: magsisi – pagsisihan lahat ng kasalanan lalong lalo na yung halos araw araw nalang natin ginagawa kausapin ninyo ang inyong sarili sa boung linggo na ito ano anu yung nga bagay na hindi dapat nagagawa ng tao o naging kasalanan mo

Pangalawa: mag-dasal – kausapin si hesus sa pamamagitan ng pag dadasal pag nilayan at itama ang dapat itama sa maling nagawa

Pangatlo: Mamuhay ng masagana – loobin ang bagay na ipinag kakaloob saatin ng panginoon at isabuhay ang dapat isabuhay lalong lalo na ang salita ng ama nasa langit

Amen.

Reply

Marilyn EE January 14, 2021 at 1:12 pm

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

PATRICK CU January 16, 2021 at 7:42 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: