Miyerkules, Enero 13, 2021

January 13, 2021

Play

Miyerkules ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 2, 14-18
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Marcos 1, 29-39


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the First Week in Ordinary Time (I) (Green)
or mass of St. Hilary, Bishop and Doctor of the Church (White)

UNANG PAGBASA
Hebreo 2, 14-18

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Hesus, tulad nila – may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang diyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayun, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan kundi “Ang lahi ni Abraham.” Kaya’t kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayun, siya’y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya ma’y tinukso at nagbata, kaya ngayo’y matutulungan niya ang mga tinutukso.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan,
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa’y dapat ipaalam.
Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isaysay.

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.
Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.
Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos,
sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob.

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.

Nasa isip ng Maykapal ang tipan niya kailanman.

ALELUYA
Juan 10, 27

Aleluya! Aleluya!
Ang tinig ko’y pakikinggan
ng kabilang sa ‘king kawan
ako’y kanilang susundan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 29-39

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Hesus ay nagtuloy sa bahay nina Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro, dahil sa matinding lagnat, at ito’y agad nilang sinabi kay Hesus. Nilapitan ni Hesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di’y inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila.

Pagkalubog ng araw, dinala kay Hesus ang lahat ng maysakit at ang mga inaalihan ng demonyo, at nagkatipon ang buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinagaling niya ang maraming maysakit, anuman ang kanilang karamdaman at nagpalayas siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito, sapagkat alam nila kung sino siya.

Madaling-araw pa’y bumangon na si Hesus at nagtungo sa ilang na pook at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at kanyang mga kasama. Nang siya ay matagpuan, sinabi nila, “Hinanap po kayo ng lahat.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit-bayan upang makaparangal ako roon – ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum.” At nilibot niya ang buong Galilea, na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 13, 2019 at 8:32 pm

Ayon sa Unang Pagbasa, ang mga anak na bayan ng Diyos ay tao, si Jesus din ay isang tao tulad nila parang laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mahuli niya ang diyablo na may kapangyarihan sa kamatayan. Kasabay nito, inilabas niya ang lahat ng mga alipin sa tamang oras dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi lang ang mga anghel na tinutulungan niya kundi ang mga alipi’t anak ni Abraham.

Reply

Reynald Perez January 16, 2019 at 4:58 am

Reflection: In the First Reading (Hebrews 2:14-18), we hear how the Lord Jesus shared with our flesh and blood. It means that even in his divinity, Christ showed solidarity with our humanity. He humbled into our human flesh and sympathized with our weakness, so that he can make us strong in love. He also humbled himself into our poverty, so that he can make us rich in faith and joyful in hope. In the Gospel (Mark 1:29-39), we hear the account of Jesus’ ministry in villages of Capernaum following the cure of a demoniac in the synagogue [yesterday’s Gospel]. He enters the house of his fellow Apostles who are brothers, Peter and Andrew, and heals their mother-in-law. Mark narrates that the fever left her, and she waited on them. And then Jesus proceeds to perform more miracles and even preach the Good News. But in between, the Gospel text tells us that he would go to deserted places to be alone and spend moments of prayer. Prayer is his effective communication with the Father as a submission to the divine will. We see here in the person of Jesus one who has capability to understand our weaknesses and turn them into strengths. We also see a God who is merciful and compassionate who reaches out to people, especially to those in need. Let us continue to strengthen our faith in the Lord and like him, may we also have the courage to partake in his mission of mercy and compassion to those in need.

Reply

Reynald Perez January 12, 2021 at 1:05 pm

Pagninilay: Sa ating Unang Pagbasa (Hebreo 2:14-18), narinig natin ang pahayag na si Kristo ay nakiisa sa laman at dugo ng tao. Sa kanyang pakakatawang-tao bilang Walang Hanggang Salita ng Diyos, nakibahagi siya sa ating katauhan nang hindi kailanma’y nagkasala, upang itong katauhang nalugmok sa kasalanan ay iako niya sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang Pag-aalay ng buhay sa Krus at Muling Pagkabuhay mula sa kamatayan. Dahil dito, sinasabi rin na ginawa tayo ni Kristo na marapating tawaging mga anak ng Kataas-taasang Diyos. Ito ay kasingtulad ng pangako ng Ama kay Abraham na pagpapalain ang mga lahi nito nang higit pa riyan ay ang karapatang maging mga anak ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.

Sa ating Ebanghelyo (Marcos 1:29-39), narinig natin ang iba’t ibang kwento ng pagpapagaling ng Panginoong Hesus sa Capernaum at sa mga nayon at bayan ng Galilea. Isang katangian ang kanyang pakikiisa sa katauhan ng tao, na nakita niya ang kahinaan ng bawat maysakit, katulad ng biyenan ni San Pedro at San Andres sa Betsaida. Kaya siya’y naging maawain at hinawakan niya ang mga kamay ng bawat maysakit, at sila’y gumaling. Nakiisa siya sa mga pagdurusa ng bawat tao, upang tumugon siya sa kanilang pangangailangan. Makikita rin natin dito ang kanyang pagiging katulad natin sa pamamagitan ng pananalangin. Kaya nga isinasaad din sa Ebanghelyo ang kanyang pamamaroon sa isang ilang na pook upang manalangin. Bagamat siya ang itinakdang Mesiyas ayon sa mga propesiya, nagpakumbaba siya sa pakikipag-usap sa Ama upang italaga ang kanyang sarili na palaging handang sumunod sa dakilang kalooban ng Diyos.

Ang Diyos ay Diyos na may puso at kalooban na intindihan ang bawat nararamdaman at pinagdaraanan ng tao. Alam niya kung ano ang kinakailangan sa atin, at kahit hindi natin natatanggap ang kahilingang ating ginugusto, patuloy siyang namamalagi sa ating piling. At higit dito, palaging mamanaig ang kanyang kapangyarihan at dakilang kalooban hindi lang para sa ating sarili, kundi tunay talangang para sa nakakarami.

Reply

Marilyn EE January 13, 2021 at 1:17 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELLUYAH!

Reply

PATRICK CU January 14, 2021 at 7:09 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: