Martes, Enero 12, 2021

January 12, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
UNANG LINGGO SA KARANIWANG PANAHON
MARTES

Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita sa atin si Kristo nang may walang hanggang kapangyarihan at mga himala ng pagpapagaling. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo nang may matibay na paniniwala:

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos na tunay na makapangyarihan, hipuin Mo kami.

Ang Simbahan nawa’y patuloy na ituro ang katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan sa ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno sa daigdig nawa’y isulong ang kabutihan sa kani-kanyang gobyerno at maging maalab sa pagbabaklas ng kasamaan sa lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y hindi manghinawa sa ating buhay-panalangin upang hindi manaig sa ating buhay ang masamang espiritu, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y maging malaya sa kanilang mga pisikal at espiritwal na paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tapat na yumao nawa’y magtamasa ng maliwanag na bukang-liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, nagbubunyi kami sa yaman ng iyong pag-ibig sa amin. Pakatatagin mo ang iyong kapangyarihan sa amin at samahan mo kami sa landas ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 13, 2019 at 8:29 pm

Ayon sa Unang Pagbasa, sinabi ni Jesus hinggil sa Ama at ang kanilang pagpapabanal na ayaw tawagin bilang mga kapatid. Iminungkahi niya na siya ay ipahahayag ang kanyang pangalan sa kanyang mga kapatid at siya’y aawit ng papuri sa kaniya sa gitna ng kapulungan.

Reply

Reynald Perez January 14, 2019 at 4:42 pm

Pagninilay: Tayo ay patuloy na nagninilay sa Karaniwang Panahon, isang mahabang alaala sa Ministeryong Pampubliko ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Ebanghelyo ay isang pagpapamalas ng Panginoon ng kanyang awtoridad at kapangyarihan. Sa pagpasok niya sa sinagoga sa Araw ng Pamamahinga, nangaral siya sa harap ng madlang natitipon, at sila’y namangha sapagkat nakikita nila ang kanyang karunungan na isang awtoridad higit sa pamumuno ng mga eskriba at Pariseo. At pumasok rin sa eksenang ito ang isang lalaking inaalihan ng masasamang espiritu. Subalit nakilala nito si Hesus bilang Mesiyas at Anak ng Diyos, kaya’t sumigaw ito nang may panunumbat kung ano ang gagawin ni Hesus sa kanya. Kaya’t pinatahimik siya ni Hesus at saka pinalayas mula sa katawan ng lalaki. At namangha ang mga tao at sila’y nagpatotoo na napakadakila ang kanilang nasaksihan sa ginawa ni Hesus. Kaya si Kristo ay ang dakilang propetang isinugo ng Diyos sapagkat siya ang Mesiyas na Anak ng Diyos Ama. Ang awtoridad at kapangyarihan niya ay nagpapakita ng kanyang katarungan, katuwiran, at kabutihang-loob. Kaya siya ay ipinapahayag sa Unang Pagbasa na may kapasidad na makiisa sa mga kahinaan natin upang tayo’y kanyang palakasin pa sa ating pananampalataya. At ang kanyang Misteryong Paskwal ay nagpapahiwatig ng pagmamahal ng Diyos Ama sa atin upang tayo ay mailigtas, magkaroon ng bagong buhay, at marapat na tayo’y tawaging mga anak niya. Kaya sa ating buhay-pananampalataya, kilalanin natin si Hesus sa ating mga buhay sa mga kontemporaryong propetang nagpapahayag at nagbibigay-saksi sa mensahe ng Kataas-taasang Diyos.

Reply

Cristy Guarin January 15, 2019 at 8:14 am

Panginoon dakila naming Diyos, salamat sa pagpapadala mo sa amin sa iyong bugtong na anak. Nawa’y patuloy ko siyang makilala da bawat yugto ng aking buhay. Makita siya sa bawat sitwasyon na aking ginagalawan at magpaalala sa akin na ano man ang mga sitwasyon ito ay naroon ka upang bigyan ako ng katatagan, katalinuhan at lakas na harapinn ang buhay hanggang dumating ang panahon na pumasok ako sa iyong kaharian.

Reply

Marilyn EE January 12, 2021 at 1:30 pm

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYAH!

Reply

PATRICK CU January 13, 2021 at 2:42 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: