Martes, Enero 12, 2021

January 12, 2021

Martes ng Unang Linggo sa Karaniwang Panahon (I)

Hebreo 2, 5-12
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Pinamahala sa Anak ang ginawa niyang lahat.

Marcos 1, 21b-28


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Tuesday of the First Week in Ordinary Time (I) (Green)

UNANG PAGBASA
Hebreo 2, 5-12

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Hindi sa mga anghel ipinailalim ng Diyos ang sanlibutan na noo’y kanyang lilikhain – ang sanlibutang tinutukoy namin. Sa halip ay ganito ang patunay sa isang bahagi ng Kasulatan,

“Ano ang tao upang siya’y iyong alalahanin o ang anak ng tao upang iyong pangalagaan?
Sandaling panahong siya’y pinababa mo kaysa mga anghel,
Ngunit pinagkalooban mo siya ng kadakilaan ay karangalang marapat sa isang hari,
at ipinailalim mo sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay.”

Nang ipailalim ng Diyos ang lahat ng bagay sa kapangyarihan ng tao, walang bagay na di ipinailalim sa kanya. Sa kasalukuyan, hindi pa natin nakikitang napapailalim sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay. Subalit alam nating si Hesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Hesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya’y pinapaging-ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay, upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Hesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan.

Si Hesus ang nagpapabanal sa kanila, at iisa ang Ama ng nagpapabanal at ng pinapaging-banal. Kaya’t hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ganito ang kanyang sinabi:

“Ipapahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan,
At aawit ako ng papuri sa iyo sa gitna ng kapulungan.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 8, 2a at 5. 6-7. 8-9

Pinamahala sa Anak ang ginawa niyang lahat.

Ikaw, O Poon, Panginoon namin,
laganap sa lupa ang iyong luningning.
Ano nga ang tao upang ‘yong alalahanin?
ay ano nga siya na sukal mong kalingain?

Pinamahala sa Anak ang ginawa niyang lahat.

Nilikha mo siya, na halos kapantay
ng iyong luningning at kadakilaan!
Pinamahala mo sa buong daigdig,
sa lahat ng bagay malaki’t maliit.

Pinamahala sa Anak ang ginawa niyang lahat.

Mga baka’t tupa, hayop na mabangis
at lahat ng ibong nasa himpapawid,
at maging sa isda, sa ilalim ng tubig.

Pinamahala sa Anak ang ginawa niyang lahat.

ALELUYA
1 Tesalonica 2, 13

Aleluya! Aleluya!
Tanggapin n’yo ang salita
na di sa tao nagmula
kundi sa D’yos na dakila.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 21b-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Sa lungsod ng Capernaum sa Araw ng Pamamahinga, si Hesus ay pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan, at hindi tulad ng mga eskriba.

Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu, at sumigaw: “Ano ang pakialam mo sa amin, Hesus na taga-Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita: ikaw ang Banal mula sa Diyos!” Ngunit iniutos ni Hesus sa masamang espiritu, “Tumahimik ka! Lumabas ka sa kanya!” Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao, at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya’t sila’y nagtanungan, “Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masamang espiritu. At sinunod naman siya!” At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Hesus.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno January 13, 2019 at 8:29 pm

Ayon sa Unang Pagbasa, sinabi ni Jesus hinggil sa Ama at ang kanilang pagpapabanal na ayaw tawagin bilang mga kapatid. Iminungkahi niya na siya ay ipahahayag ang kanyang pangalan sa kanyang mga kapatid at siya’y aawit ng papuri sa kaniya sa gitna ng kapulungan.

Reply

Reynald Perez January 14, 2019 at 4:42 pm

Pagninilay: Tayo ay patuloy na nagninilay sa Karaniwang Panahon, isang mahabang alaala sa Ministeryong Pampubliko ng ating Panginoong Hesukristo. At ang ating Ebanghelyo ay isang pagpapamalas ng Panginoon ng kanyang awtoridad at kapangyarihan. Sa pagpasok niya sa sinagoga sa Araw ng Pamamahinga, nangaral siya sa harap ng madlang natitipon, at sila’y namangha sapagkat nakikita nila ang kanyang karunungan na isang awtoridad higit sa pamumuno ng mga eskriba at Pariseo. At pumasok rin sa eksenang ito ang isang lalaking inaalihan ng masasamang espiritu. Subalit nakilala nito si Hesus bilang Mesiyas at Anak ng Diyos, kaya’t sumigaw ito nang may panunumbat kung ano ang gagawin ni Hesus sa kanya. Kaya’t pinatahimik siya ni Hesus at saka pinalayas mula sa katawan ng lalaki. At namangha ang mga tao at sila’y nagpatotoo na napakadakila ang kanilang nasaksihan sa ginawa ni Hesus. Kaya si Kristo ay ang dakilang propetang isinugo ng Diyos sapagkat siya ang Mesiyas na Anak ng Diyos Ama. Ang awtoridad at kapangyarihan niya ay nagpapakita ng kanyang katarungan, katuwiran, at kabutihang-loob. Kaya siya ay ipinapahayag sa Unang Pagbasa na may kapasidad na makiisa sa mga kahinaan natin upang tayo’y kanyang palakasin pa sa ating pananampalataya. At ang kanyang Misteryong Paskwal ay nagpapahiwatig ng pagmamahal ng Diyos Ama sa atin upang tayo ay mailigtas, magkaroon ng bagong buhay, at marapat na tayo’y tawaging mga anak niya. Kaya sa ating buhay-pananampalataya, kilalanin natin si Hesus sa ating mga buhay sa mga kontemporaryong propetang nagpapahayag at nagbibigay-saksi sa mensahe ng Kataas-taasang Diyos.

Reply

Cristy Guarin January 15, 2019 at 8:14 am

Panginoon dakila naming Diyos, salamat sa pagpapadala mo sa amin sa iyong bugtong na anak. Nawa’y patuloy ko siyang makilala da bawat yugto ng aking buhay. Makita siya sa bawat sitwasyon na aking ginagalawan at magpaalala sa akin na ano man ang mga sitwasyon ito ay naroon ka upang bigyan ako ng katatagan, katalinuhan at lakas na harapinn ang buhay hanggang dumating ang panahon na pumasok ako sa iyong kaharian.

Reply

Marilyn EE January 12, 2021 at 1:30 pm

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYAH!

Reply

PATRICK CU January 13, 2021 at 2:42 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: