Linggo, Enero 10, 2021

January 10, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Sa pamamagitan ng Binyag, tayo ay naging mga anak ng Diyos, kapatid ni Kristo, at tirahan ng Espiritu Santo. Puno ng paghahangad na mabuhay lagi sa katotohanang ito, ating sasambitin:

Diyos na aming Ama, dinggin Mo ang aming panalangin!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang sa pagsasabuhay nila ng mga bunga ng binyag ay mapalawig nila ang Paghahari ng Diyos sa lupang ibabaw, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang igalang nila ang mga karapatan at mga tungkulin ng ating mga kapatid sa pananampalataya para sa tunay na pag-unlad ng ating lipunan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating mga kababayan, upang sa kanilang paghahanda para sa paggunita ng pagdating ng Pananampalatayang Kristiyano sa ating kapuluan ay lalong tumibay ang kanilang pananalig sa Diyos at pagmamahal sa kanilang kapwa, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga taong naghahandang tumanggap sa sakramento ng binyag, upang maunawaan nilang lubos ang mga katotohanan ng Pananampalatayang Kristiyano at maisabuhay ang mga ito, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng Pagbibinyag kay Hesus, upang maisabuhay natin nang masigasig ang ating pagiging mga anak ng Diyos, kapatid ni Kristo, at tirahan ng Espiritu Santo, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik tayong manalangin para sa ating mga sariling kahilingan. (Tumahimik sandali.)
Manalangin tayo!

Ama naming tunay, Ama naming banal, isugo Mo sa amin ang Banal na Espiritu tulad ng pagpanaog niya sa aming Mesiyas sa sandali ng pagbibinyag sa kanya. Sa lakas ng kanyang kapangyarihan, maging tunay nawa kaming mga kapatid at alagad ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

{ 3 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 2, 2021 at 1:25 pm

Pagninilay: Ang pagdiriwang ng Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon ay hudyat ng pagtatapos ng Panahon ng Pasko ng Pagsilang. Ang Pagbibinyag ni Hesus sa Ilog Jordan ay tanda ng pagsisimula ng kanyang Pampublikong Ministeryo. Kaya tayo ay papasok sa Karaniwang Panahon sa susunod na araw upang pagnilayan ang ordinaryong pamumuhay ni Kristo nang siya’y nangaral ng Mabuting Balita at gumawa ng mga kababalaghan. Bagamat si Hesus ay ang Anak ng Diyos at may kalagayan na pagka-Diyos, nagpakumbaba siya at nagpabinyag sa kanyang pinsang si San Juan Bautista. Itong pangyayaring ito ay nagpapahiwatig ng 3 punto:

1.) ANG KAHALAGAHAN NG BINYAG. Bininyagan si Hesus upang gawing banal niya ang gawaing ito, na ito’y magsilbi bilang Sakramento. Ang binyag ay tanda ng kanyang Pagkamatay at Muling Pagkabuhay. Sa pamamagitan ng mga tubig ng pagbibinyag, ang ating mga kasalanan ay nililinis. Kung baga’y tayo ay nakiisa sa Pagkamatay ni Hesus sa paglilinis ng ating mga kasalanan, at tayo rin ay naipagkaloob ng grasya ng Diyos sa pamamagitan ng Muling Nabuhay na Panginoon.

2.) ANG PAKIKIBAHAGI SA PAMILYA NG DIYOS. Ang Sakaramento ng Binyag ay tinatawag na “pinto” patungo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Tayo ay nakikibahagi sa pamilya ng Diyos, ang kayang Sambayanang kumakatawan sa Simbahan. Sinasabi ni San Pedro sa Ikalawang Pagbasa na walang sinumang itinatanggi ang Diyos Ama. Ipinahayag ng Apostol tungkol sa kaligtasang ipinahayag sinauna sa mga Israelita at ipinakita sa mga Hentil dahil kay Hesus na nagtupad ng kaligtasan. Ang pagbibinyag ay tanda na ang orihinal na kasalanan ay inilibing at ang grasya ng Diyos ay patuloy na nabubuhay.

3.) ANG MISYON NATING MGA KRISTIYANO. Ang Unang Pagbasa ay isa sa mga orakulo tungkol sa “Lingkod ng Panginoon”. Sinasabi dito sa propesiya na ang hinirang na Lingkod ng Diyos na si Hesukristo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo upang ipamalas ang kanyang kapangyarihan, katuwiran, at kabutihang-loob. Kaya ang ating misyon bilang mga Kristiyano ay itinuturing na “Priestly, Prophetic, at Kingly”. Priestly sapagkat tayo ay inaanyayahang gumawa ng mga sakripisyo upang ipamalas ang ating kabutihan sa ibang tao lalung-lalo sa mga nangangailangan. Prophetic sapagkat tayo ay inaasahang ipahayag at ituro ang matuwid na pamumuhay ayon sa pamantayan ng ating Diyos. At Kingly sapagkat binigyan tayo ng kapangyarihan upang mamuno nang may kababang-loob at paglilingkod sa kapwa.

Nawa sa ating pagdiriwang ng Pagbibinyag kay Hesus, sariwain din natin ang mga pangako sa binyag na talikdan natin ang masasamang bagay na galing sa Diyablo at sumampalataya sa Panginoong Diyos at sa kanyang dakilang kalooban/magandang plano.

Reply

JesMar jose January 6, 2021 at 3:04 am

Maraming ang tinatawag para mabinyagan at maki bahagi sa “Bayan ng Diyos” at lahat ay maligtas. Ngunit kaunti lng ang pinili para dumaan sa “makipot na daan” upang maligtas.

Reply

Marilyn EE January 10, 2021 at 2:47 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: