Linggo, Enero 3, 2021

January 3, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Inaasam nating magpakita sa atin ang Panginoon. Puno ng pananabik na siya ay ating makatagpo at mabigyan ng ating mga handog, ating sasambitin:

O Amang nagpakita sa pamamagitan ni Hesus, dinggin Mo ang aming panalangin

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang tulungan nila ang lahat na maipamalas ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang magandang buhay, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang matularan nila ang mga Pantas na masugid na naghanap sa Dakilang Haring siyang magdadala ng kaayusan sa ating bayan at nang tuluyang makaahon sa hirap na dala ng COVID-19 pandemic, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating mga kababayang tumulong sa mga dinapuan ng sakit na COVID-19 sa ating mga pagamutan, upang gantimpalaan sila ng Diyos sa kanilang pagsisikap na makita ng mga nagkasakit ang Poong Maykapal sa kanilang paggaling o sa kanilang pagpanaw, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga taong naghahanap sa Diyos sa kanilang buhay, lalo na sa Pilipinas sa pananariwa ng Pananampalatayang Kristiyanong dumating sa ating bayan may 500 taon na ang nakalilipas, upang makatagpo nila ang Poong Maykapal at mapaghandugan siya ng kanilang mga piling regalo, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon, upang ating kilalanin si Hesus na ating Hari, Pari, at Manunubos na magliligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil sandali.) Manalangin tayo!

Ama naming puno ng kaluwalhatian, isugo Mo sa amin ang Iyong Banal na Espiritu upang tulungan kaming tanggapin si Hesus na aming Hari at mabigyan siya ng ginto ng aming pagsuko, ng kamanyang ng aming taimtim na panalangin, at mahandugan siya ng mira ng aming pagpapakasakit at pagbabagong-buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong Iyong Anak at aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 2 comments… read them below or add one }

Reynald Perez January 1, 2019 at 9:57 am

Pagninilay: Ipinagdiriwang ngayon ng ating Simbahan ang isa sa mga pinakaluma at pinakamagandang kapistahan. Ang tawag dito sa kapistahan ito ay “epipanya,” isang salita na nagmula sa wikang Griyego na nangangahulugang “pagpapakita” o “pagpapahayag”. Kaya ang pormal na tawag sa pagdiriwang na ito ay “Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon”. Ipinapahayag sa atin ng liturhiya ngayon ang pagpapakilala ng kaligtasan ng Diyos sa sangkatauhan, hindi lang sa mga Hudyo, kundi kasama na rito ang mga Hentil. Ito ang ipinapahayag sa atin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa nang tayong lahat ay hinirang ni Kristo na makibahagi sa kanyang misyon ng pagpapadala ng Mabuting Balita. Ito’y tanda na ang ating misyon ay pakikibahagi sa kalasapan ng kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya dati pa sa Lumang Tipan ipinahayag na ang planong pangkaligtasan ng Diyos ay para sa lahat. Sa katunayan, ipinahayag ni Propeta Isaias ang liwanag ng Panginoon na magniningning mula Jerusalem patungo sa lahat ng mga bansa, at magmumula raw sa mga iyon ang mga taong nakasakay sa mga kamelyo na dadalaw sa silayan ng liwanag. Kaya ang Ebanghelyo ay ang pagkilala kay Hesukristo sa pamamagitan ng mga Pantas/Mago. Kilala ang mga Pantas sa kulturang popular bilang “Tatlong Hari Mago,” subalit hindi naman nabanggit sa Ebanghelyo kung sila ba’y mga hari. Ni hindi rin natin kung ano ang propesyo nila kung sila’y mga pari ng isang matandang relihiyon o ang isa sa kanila ay isang Muslim. Hindi rin nabanggit kung tatlo nga ba sila, sapagkat ang numero ay itinaya sa tatlong handog nila: ang ginto, kamanyang, at mira. Maraming mga pag-aaral kung nasaan nga ba sila nagmula, siguro sa may bandang Kalagitnaang Silangan (Middle East). Ngunit ang mahalaga ay itong mga Mago na ito ay mga dalubhasang tila nga ba’y mataas ang kanilang antas sa lipunan. Ipinahayag din sa kanila ang karunungan ng Diyos na ilarawan ang pagsikat ng mga bituin, at isa sa mga bagong tala ay tanda ng Pagsilang ng bagong Hari. Kaya lumakbay sila mula pa sa mga malalayong lugar upang ipagpasya kay Haring Herodes Magno tungkol sa nakita nila, na hindi nila nabatid noong una ang balak ni Herodes. At matapos nito ay sinundan nila ang tala hanggang natagpuan nila ang bahay na pinatitirahan nina Birheng Maria, San Jose, at ang Sanggol na Hesus. Ayon na nga sa Ebanghelyo ay sila’y sumamba sa paanan ng Sanggol at inialay ang kanilang mga handog. Kaya matapos ito, bumalik sila sa kanilang bansa nang malaman nila ang balak ni Herodes sa bata.

Mga kapatid, ang pagdiriwang natin ng Epipanya ay may kaugnayan sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Sa pagpasok natin sa 2019, tayo rin ay patuloy na nagninilay tungkol sa kadakilaan ng Diyos na ipinakita sa Pagkatawang-tao ni Hesus. Matapos itong pagdiriwang na ito ay hindi pa natatapos ang Pasko ng Pagsilang dahil sa linggong ito ay pagninilayan pa natin ang pagpapakilala ng Panginoon (epipanya). Kaya natatapos ang mga masayang pagdiriwang sa susunod na Linggo, ang Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon. At matapos ang Pasko ay babalik po tayo sa Karaniwang Panahon. Kaya nga nawa’y makilala natin ang presensiya ng Diyos sa dakilang panahong ito upang dalhin natin ang kanyang pangalan sa ating mga ordinaryong pamumuhay.

Reply

Marilyn January 3, 2021 at 4:46 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: