Biyernes, Enero 1, 2021

January 1, 2021

PANALANGIN NG BAYAN
ENERO 1

Sa unang araw na ito ng taon, ang ating mga puso ay puno ng pag-asa na matutupad ang lahat ng ating mga pangarap at ang lahat ng tao at mga pamilya ay magtatamo ng tunay at panghabang panahong kapayapaan. Pasalamatan natin ang Panginoon para sa natatanging handog na ito.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Diyos ng kapayapaan, dinggin Mo ang aming panalangin.

Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari nawa’y magsikap na maging mga tagapaghatid ng kapayapaan sa mga taong nasa ilalim ng kanilang pangangalaga, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng mga bansa nawa’y magsikap para sa pang-matagalang kapayapaan na nakabatay sa pagkilala sa mga Karapatan at karangalan ng lahat ng tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pamilya sa mundo nawa’y patuloy na lumago sa paggalang at pag-ibig sa isa’t isa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang bawat isa sa atin nawa’y mapanatili ang Espiritu ng Diyos na nasa ating mga puso nang sa gayon, tayo ay maging tagapaghasik ng kapayapan sa ating paligid sa lahat ng panahon, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayong lahat, sa buong isang taon, nawa’y lumapit kay Maria upang sa kanyang pag-akay ay higit tayong makalapit sa kanyang Anak, manalangin tayo sa Panginoon.

Panginoon na aming Diyos, ikaw ang simula at wakas ng lahat ng mabuti at maganda. Loobin mong ang taong ito ay maging taon ng biyaya, kapayapaan, at kagalakan, para sa aming lahat. Panatilihin mong nagkakaisa ang aming pamilya at pamayanan. Gawin mong ganap ang nasimulan mo sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Hangad nating maging makabuluhan ang Bagong Taong ito para sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating bayan, at sa buong daigdig. Idulog natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at sambitin:

Amang mapagpala, dinggin Mo ang aming panalangin!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang sa Bagong Taong ito ay matulungan nila ang Bayan ng Diyos na makalasap ng dalisay na kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang magsikap silang magtaguyod ng katarungan at tunay na kapayapaan sa ating lipunan at nang makaahon tayo sa hirap na dulot ng COVID-19 pandemic, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga naatasang pangunahan ang pagdiriwang ng ika-500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, upang maisagawa nila ang tunay na masaya, makabuluhan, at malalim na pagdiriwang para sa lahat, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga taong nababalot ng gulo ang buhay, lalo na dahil sa COVID-19 pandemic, upang pagpalain sila sa Bagong Taong ito ng dakilang handog ng pag-unlad at kapayapaan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa Bagong Taong ito, upang lumago tayo sa pamimintuho sa Mahal na Ina ng Diyos at magtamasa ng kapayapaang dala ng kanyang Anak, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumahimik sandali.) Manalangin tayo!

Ama naming mapagpala at bukal ng kapayapaan, isugo Mo sa amin ang Banal na Espiritu upang mapuspos kami ng biyaya ng Iyong pagsubaybay at panga- ngalaga at mamayani sa aming buhay ang Iyong handog na pag-unlad at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 27, 2020 at 1:15 am

Pagninilay: Isang masagana at manigong Bagong Taong 2021 sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nagtatapos ng Taong 2020, at papasok na po sa Taong 2021. Ito yung ating sibil na pagdiriwang ng Bagong Taon. Ang pagdiriwang ng simula ng taon ay kaugnay pa rin sa pasimula ng Taong Panliturhiya ng Simbahan. Sinimulan natin ang ating “bagong taon” noong Unang Linggo ng Adbiyento. Matapos ang 4 na Linggo ng paghahanda at pananabik, tayo ay pumasok sa Panahon ng Pasko ng Pagsilang.

Ang pinagninilayan po natin sa Kapaskuhan ay ang katuparan ng kaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. Ito ang ipinapahayag sa atin ng Ikalawang Pagbasa sa takdang panahon nang matupad ang pangako ng Ama sa pagsusugo ni Kristong ipinanganak ng Birheng Maria upang tayo’y marapat na tawaging mga anak ng Diyos Ama dahil sa pagpapalang ito. Kaya nga ang ating pagdiriwang ngayon sa liturhiya ay paggalang sa ating Mahal na Ina bilang Ina ng Diyos. Siguro maraming magtatanong kung bakit tinatawag natin si Maria sa ganyang titulo na pinakatanyag sa lahat ng mga tawag sa kanya. Kung susuriin po natin ang “Ina ng Diyos,” ang kataga ay nabanggit sa Pagdalaw ni Maria kay Elisabet nang ipahayag ni Elisabet na dinadalaw siya ng “ina ng Panginoon” (Cf. Lucas 1:43). At n’ung dumating si San Gabriel Arkanghel kay Maria, ipinahayag sa kanya na ang sanggol na isisilang niya ay ang “Anak ng Diyos”. Kaya nga ang ating Mahal na Ina ay ‘Theotokos’ sapagkat dinala niya sa kanyang sinapupunan ang Diyos na nagkatawang-tao (na walang iba kundi si Hesukristo). Kaya nga rin si Maria ay ang “Ina ng Anak ng Diyos” at dahil si Hesus ay totoong Tao at totoong Diyos, ang Mahal na Ina ay “Ina ng Diyos”.

Isa pang maaring pagnilayan ay ang disposisyon ni Maria tungo sa kalooban ng Diyos. Nakita natin sa Ebanghelyo kung paano iningatan niya ang mga nangyaring pagdalaw ng mga pastol sa kanilang tinitirhan. Hindi naunaawan ni Maria kung paanong nabalita ng mga pastol ang Pagsilang ni Kristo, subalit nang ingatan niya ang bagay na iyan sa kanyang puso, mas naunawaan niya ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa kabuuan, tayo ay nasa 2021 na. Maraming naganap noong 2020, kaya tayo ay naglilista ng mga “resolutions” bilang tanda kung ano ang nais natin makamtan at mga bagay na nais nating baguhin. Subalit ang mga “New Year’s resolutions” natin ay madalas hindi naitutupad. Ngunit ang maari natin dalhin para sa bagong taon ay ang pagpapala ng Diyos na narinig natin sa Unang Pagbasa, na siya namang dinadasal ng Pari sa huling pagbabasbas ng Misa.

Ang bawat taon ay “Anno Domini” o “Taon ng Panginoon”. Tayo ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon ng kanyang grasya, awa, at kapayapaan. At nawa’y katulad ng Mahal na Ina, tayo ay maging marapat na tawaging mga anak ng ating Diyos sa pagsunod at pagiging matapat sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

H. Parducho January 1, 2021 at 8:00 am

Ok lang po bang daglatin ang salitang Diyos at maging D’yos tulad ng sa Alleluia ngayon? Bakit hindi Diyos Ama ang ginamit para hindi ito madaglat? Tama ba ang ganitong pagdaglat sa banal na salita?

Reply

Merlin January 1, 2021 at 4:57 pm

Amen….

Reply

PATRICK CU January 3, 2021 at 2:25 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: