Linggo, Disyembre 27, 2020

December 27, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Hangad nating tupdin ang ating mga tungkulin bilang mga anak ng Diyos at kaanib ng isang mag-anak. Nais din nating bumuo ng isang nagkakaisang Bayan ng Diyos. Puno ng tiwala sa tulong ng Ama, ating sasambitin:

Mapagmahal na Ama, dinggin Mo ang aming panalangin!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang ipamalas nila sa lahat ang pag-ibig at pangangalaga ng Diyos na siyang magbubuklod sa lahat sa tunay na pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang itaguyod nila nang buong tapang ang mga karapatang pantao at ang mga simulaing magpapaunlad sa mag-anak na Pilipino, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating mga kababayang naghahanda sa paggunita sa pagdating ng Pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas, upang mapuno sila ng pagpapasalamat para sa handog ng pananampalataya sa kanila at sa kanilang mag-anak, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga taong dumadanas ng kalungkutan sa pagiging kaanib ng mga mag-anak na hindi nagkakasundo o tuluyan nang nawasak, upang lumakas ang kanilang mga loob at makaramdam sila ng saya at pagkakaisa, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng Banal na Mag-anak, upang tayo ay maging masigasig na tagapag- taguyod ng mga matagumpay at maligayang mag-anak at makabuo rin ng nagkakaisang Bayan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan (Tumahimik sandali.) Manalangin tayo!

Ama naming maunawain at mapagmahal, kasihan Mo kami ng Iyong Banal na Espiritu upang sa aming mga mag-anak ay mailarawan namin ang Banal na Mag-anak nina Hesus, Maria, at Jose. Tulungan nawa niya kaming makabuo ng isang Bayang pinagkaisa sa pananampalataya ayon sa nais ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2 3

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:41 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 23, 2020 at 4:45 pm

PAGNINILAY: Ang Linggo pagkatapos ng Ikaapat na Linggo ng Adbiyento at ng Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon (kung ang Disyembre 25 ay hindi sasapit sa Araw ng Linggo) ay ang Kapistahan ng Banal na Mag-anak nina Hesus, Maria, at Jose. Hindi tinutukoy ng Banal na Kasulatan ang mga taong pangkabataan ng ating Panginoong Hesukristo bago pa man magsimula ang kanyang pagpaparangal sa Mabuting Balita. Ngunit sa mga mahahalagang pangyayari pagkatapos ang Pagsilang ni Hesus ay tumutukoy sa Banal na Mag-anak. Ang mga ito ay ang Paglisan sa Egipto, ang Paghahandog ni Hesus sa Templo, at ang Paghahanap kay Hesus sa Templo. Tinutukoy ng bawat isa ang buhay ng bawat pamilya.

Ang buong konsepto ng Ikaapat na Utos ng PANGINOONG DIYOS ay ang pamilya. Ang pamilya ay ang pinakamahalagang salik sa lipunan. Sa Simbahan naman, ito ay isang plano ng Diyos para pahabain ang buhay. Sa isang pamilyang Kristiyano, ito ay ang Pantahanang Simbahan dahil ito ay ang isang partikular na pakikipag-ugnayan sa mga turo ng Diyos at ng kanyang Iglesya, ang Simbahang Katolika. Kaya nga sinabi ni Reb. Padre Patrick Peyton, CSC: “Ang pamilyang sabay-sabay na nagdadarasal ay sabay-sabay na nagsasama-sama.” Ang papel na dapat gampanan ng lipunan ay ang pagsuporta at patatagin ang kasal at pamilya. Kaya nga, ang mga bata ay may karapatang gumalang at sumunod sa mga magulang at sa mga taong may awtoridad, at ang mga magulang at ang mga taong may awtoridad ay may karapatang ituro at ipamana ang tamang pamumuhay sa mga bata.

Sa pag-aalaga nina San Jose at ng Mahal na Birheng Maria sa ating Panginoong Hesukristo, naging masunurin din siya sa kanila, lalo na ang Diyos Ama. Kaya ang Dakilang Haligi ng tahanang pamilya ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Sa atin paglalakbay sa daan ng Pasko ng Pagsilang, nawa’y tularan natin ang Banal na Mag-anak sa pagpapahalaga ng buhay-pamilya, at kahit hindi magkadugo, ipamana ang mga mahahalagang katangian.

Reply

Ma. Johanna L. Carvajal December 27, 2020 at 6:09 am

Papuri sa Diyos sa lahay ng nga pagpapala na ipinagkaloobnya sa aking pamilya.

Reply

PATRICK CU December 27, 2020 at 11:32 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: