Linggo, Disyembre 27, 2020

December 27, 2020

Mga Pagpipiliang Pagbasa
Kapistahan ng Banal na Mag-anak Hesus, Maria at Jose (B)

Genesis 15, 1-6; 21, 1-3
Salmo 104, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9

Ang D’yos nati’y Panginoon tipan n’ya’y habang panahon.

Hebreo 11, 8. 11-12. 17-19
Lucas 2, 22-40 o kaya 2, 22. 39-40

UNANG PAGBASA
Genesis 15, 1-6; 21, 1-3

Pagbasa mula sa aklat ng Genesis

Si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ng Panginoon:
“Abram, h’wag kang matatakot ni mangangamba man,
kalasag mo ako, kita’y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan.”

Ngunit sinabi ni Abram, “Panginoon, ano pong gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak! Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga-Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian.”

Sinabi ng Panginoon, “Hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian; anak mo ang magmamana ng iyong ari-arian; anak mo ang magmamana.” At inilabas siya nito at sinabi sa kanya: “Masdan mo ang mga bituin! Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo.” Nanalig si Abram, at dahil dito’y kinalugdan siya ng Panginoon.

Nilingap ng Panginoon si Sara at tinupad ang kanyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sara ay nagdalantao, at nganganak ng lalaki, bagamat matanda na noon si Abraham. Isaac ang ipinangalan ni Abraham sa kanyang anak.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 104, 1b-2. 3-4. 5-6. 8-9

Ang D’yos nati’y Panginoon tipan n’ya’y habang panahon.

Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan,
ang kanyang ginawa sa lahat ng bansa’y dapat ipaalam.
Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan,
ang kahanga-hangang mga gawa niya’y dapat na isaysay.

Ang D’yos nati’y Panginoon tipan n’ya’y habang panahon.

Tayo ay magalak yamang lahat tayo ay tunay na kanya,
ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila,
lahat ng may nais maglingkod sa Poon, dapat na magsaya.
Siya ay hanapin, at ang kanyang lakas ay siyang asahan,
siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan.

Ang D’yos nati’y Panginoon tipan n’ya’y habang panahon.

Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa,
ang kanyang paghatol, gayun din ang kanyang ginawang himala.
Ito’y nasaksihan ng mga alipi’t anak ni Abraham,
gayun din ng lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang.

Ang D’yos nati’y Panginoon tipan n’ya’y habang panahon.

Ang tipang pangako’y laging nasa isip niya kailanman,
ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan.
Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham,
at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal.

Ang D’yos nati’y Panginoon tipan n’ya’y habang panahon.

IKALAWANG PAGBASA
Hebreo 11, 8. 11-12. 17-19

Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo

Mga kapatid:
Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya’y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon.

Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya’t sa taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan.

At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. at sa patalinhagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Colosas 3, 15a. 16a

Aleluya! Aleluya!
Kapayapaan ni Kristo
at Salita n’yang totoo
nawa’y manahan sa inyo.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 2, 22-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Hesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa Kautusan, “Ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon.” At naghandog sila, ayon sa hinihingi ng Kautusan ng Panginoon: “Mag-asawang batu-bato o dalawang inakay na kalapati.”

May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangala’y Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasakanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hangga’t hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Hesus upang gawin ang hinihingi ng Kautusan, siya’y kinalong ni Simeon. Ito’y nagpuri sa Diyos, na ang wika,
“Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin,
ayon sa iyong pangako,
yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas,
na inihanda mo para sa lahat ng bansa:
Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil,
at magbibigay-karangalan sa iyong bayang Israel.”

Namangha ang ama’t ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria, “Tandaan mo, ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel, isang tanda mula Diyos ngunit hahamakin ng marami kaya’t mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo’y para na ring tinarakan ng isang balaraw.”

Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangala’y Ana, anak ni Fanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya’y napakatanda na. Pitong taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa, nang siya’y mabalo. At ngayon, walumpu’t apat na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi’y sumasamba sa Diyos pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya nang oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Hesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem.

Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa Kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nasaret, Galilea. Ang bata’y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Maikling Pagbasa
Lucas 2, 22. 39-40

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa Kautusan ni Moises, dinala si Hesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon.

Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa Kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nasaret, Galilea. Ang bata’y lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2 3

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:41 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 23, 2020 at 4:45 pm

PAGNINILAY: Ang Linggo pagkatapos ng Ikaapat na Linggo ng Adbiyento at ng Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon (kung ang Disyembre 25 ay hindi sasapit sa Araw ng Linggo) ay ang Kapistahan ng Banal na Mag-anak nina Hesus, Maria, at Jose. Hindi tinutukoy ng Banal na Kasulatan ang mga taong pangkabataan ng ating Panginoong Hesukristo bago pa man magsimula ang kanyang pagpaparangal sa Mabuting Balita. Ngunit sa mga mahahalagang pangyayari pagkatapos ang Pagsilang ni Hesus ay tumutukoy sa Banal na Mag-anak. Ang mga ito ay ang Paglisan sa Egipto, ang Paghahandog ni Hesus sa Templo, at ang Paghahanap kay Hesus sa Templo. Tinutukoy ng bawat isa ang buhay ng bawat pamilya.

Ang buong konsepto ng Ikaapat na Utos ng PANGINOONG DIYOS ay ang pamilya. Ang pamilya ay ang pinakamahalagang salik sa lipunan. Sa Simbahan naman, ito ay isang plano ng Diyos para pahabain ang buhay. Sa isang pamilyang Kristiyano, ito ay ang Pantahanang Simbahan dahil ito ay ang isang partikular na pakikipag-ugnayan sa mga turo ng Diyos at ng kanyang Iglesya, ang Simbahang Katolika. Kaya nga sinabi ni Reb. Padre Patrick Peyton, CSC: “Ang pamilyang sabay-sabay na nagdadarasal ay sabay-sabay na nagsasama-sama.” Ang papel na dapat gampanan ng lipunan ay ang pagsuporta at patatagin ang kasal at pamilya. Kaya nga, ang mga bata ay may karapatang gumalang at sumunod sa mga magulang at sa mga taong may awtoridad, at ang mga magulang at ang mga taong may awtoridad ay may karapatang ituro at ipamana ang tamang pamumuhay sa mga bata.

Sa pag-aalaga nina San Jose at ng Mahal na Birheng Maria sa ating Panginoong Hesukristo, naging masunurin din siya sa kanila, lalo na ang Diyos Ama. Kaya ang Dakilang Haligi ng tahanang pamilya ay walang iba kundi ang Diyos mismo. Sa atin paglalakbay sa daan ng Pasko ng Pagsilang, nawa’y tularan natin ang Banal na Mag-anak sa pagpapahalaga ng buhay-pamilya, at kahit hindi magkadugo, ipamana ang mga mahahalagang katangian.

Reply

Ma. Johanna L. Carvajal December 27, 2020 at 6:09 am

Papuri sa Diyos sa lahay ng nga pagpapala na ipinagkaloobnya sa aking pamilya.

Reply

PATRICK CU December 27, 2020 at 11:32 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: