Sabado, Disyembre 26, 2020

December 26, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
San Esteban

Sa gitna ng panahon ng pagsasaya dahil sa Pagsilang ng ating Tagapagligtas, ipinaaalala sa atin ng Simbahan ang krus na inilalarawan ng pag-aalay ni San Esteban ng kanyang sarili. Samahan natin siya sa ating pananalangin para sa ating kapwa.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon ng buhay, dinggin mo kami.

Tulad ni San Esteban, nawa’y maihatid natin ang kagalakan ng Pagkakatawang-tao ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig na nararanasan natin araw-araw, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa’y makita ang pasasalamat sa pagsilang ni Jesus sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap na itaguyod at igalang ang buhay at dangal ng tao, manalangin tayo sa Panginoon.

Tulad ni San Esteban nawa’y pagkalooban tayo ng biyaya at lakas na maging matatag sa pananampalataya hanggang sa wakas, manalangin tayo sa Panginoon.

Atin nawang taglayin ang kagalakan at pagtitiwala sa gitna ng mga ligalig ng buhay na ito, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagbuwis ng kanilang buhay para sa pananampalataya, nawa’y tumanggap ng kanilang gantimpala sa Langit, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng mga panalangin ni San Esteban, ipagkaloob mo nawa ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 19, 2020 at 1:19 pm

Pagninilay: Matapos ang masayang pagdiriwang ng Pasko, mapapansin po natin na ipinagdiriwang natin ang kamatayan ng isang martir. Sa katunayan, si San Esteban ay ang kauna-unahang Kristiyanong martir.

Ang Unang Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol ay nagsasalaysay ng kwento ng kanyang pagbibigay-saksi sa Mabuting Balita ni Kristo. Siya’y pinagbintangan na naglalapastangan sapagkat hindi naniniwala ang mga Judio pati ang mga punong saserdote na si Hesus ay ang Mesiyas. Kaya nang tumingala siya sa langit at sinabing nakita niya si Hesus na Anak ng Tao sa kanan ng Diyos Ama, hinatulan siya ng kamatayan na pambabato. Nang siya’y huling humihinga, itinagubilin niya ang kanyang espiritu habang ipinagdasal niya ang pagpapatawad ng kanyang mga kaaway.

Ang pagkamartir kay San Esteban ay tanda ng kasiglahan ng mga Kristiyano na maging mas matatag sa pananampalataya. Iyan ang sinasabi ni Hesus sa Ebanghelyo na sa kabila ng mga paghihirap at pagsubok sa buhay, mas mapapanatili ang ating pananalig at katapatan sa Panginoon. Siguro ito ang dahilan kung bakit ipinagdiriwang natin ang pagkamartir ng isang Santo matapos ang Pasko.

Inaalala natin ang Diyos na nagkatawang-tao at naging Sanggol. Itong pagsilang na ito ay hindi lang puno ng katuwaan, kundi isang pangako na siya ay magiging tanda ng kaligtasan ng sangkatauhan. Ang ipinanganak na Mesiyas sa sabsaban ay magiging Tapagligtas ng mga makasalanan nang siya’y ipapako sa Krus 33 taong makalipas.

Reply

Edward Ramirez December 26, 2020 at 5:13 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

PATRICK CU December 26, 2020 at 1:11 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Marilyn Esmaña December 26, 2020 at 1:42 pm

Salamat sa Diyos!

Pinupuri ka namin, Panginoong HesuKristo!

Reply

Marilyn Esmaña December 26, 2020 at 1:42 pm

Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: