Linggo, Disyembre 13, 2020

December 13, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Ang ligayang dala ng Manunubos ang ating hangad makamit. Ito ay kaugnay ng ating pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Paghahari ng Diyos. Puno ng pananalig sa awa ng Diyos ay ating sasambitin:

Maghari Ka sa amin, Panginoon, at puspusin Mo kami ng saya!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang maipalaganap nila sa lupang ibabaw ang Paghahari ng Diyos at madala sa lahat ang sayang dulot ng Manunubos, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating pamahalaan, upang mapasaya nila ang ating mga kababayan sa pamamagitan ng kanilang pagtalima sa mga balak ng Diyos para sa ikalalaganap ng katarungan at sa pag-ahon sa kahirapang dinala ng COVID-19 pandemic, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating mga kababayang naghahanda ng sarili para patibayin ang kanilang pananampalatayang Kristiyano bilang tugon sa hamon ng ikalimang dantaon ng pagdating ng Kristiyanismo sa Pilipinas, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga taong tigib ng lungkot at kawalan ng pag-asa, upang malasap nila ang kalig- tasang dala ng Mesiyas at ang sayang ibinibigay sa mga taong naghahanda sa kanyang pagdating, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pamayanang ito, upang maging bukas ang ating loob sa pagtanggap sa tawag ni Juan Bautista na tuwirin ang daraanan ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumahimik sandali.) Manalangin tayo!

O maawain at mapagbigay na Diyos, isugo Mo sa amin ang handog ng Iyong Espiritung Banal upang mapasaamin ang kakayahang tuwirin ang mga landas na aming tinatahak sa buhay. Mapasaamin nawa ang sayang dulot Mo sa mga taong talagang masigasig na naghahanda ng sarili para sa pagdating ng Iyong Anak na si Hesukristong aming Panginoon.

Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:40 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 8, 2020 at 1:16 am

Pagninilay: Ang Ikatlong Linggo ng Adbiyento ay mas kilala bilang “Linggo ng kagalakan/katuwaan”, sa wikang Latino bilang Linggo ng “Gaudete”. Ang salitang “Gaudete” ay nakabase sa Antipona sa Pagpasok para sa Linggong ito, na mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos [4:4-5]. Kaya sinisindi ngayon ang ikatlong kandila sa Korona ng Adbiyento [kulay rosas], at madalas ang mga Pari ay sumusuot ngayon ng kulay rosas na kasulya. Ang paalala ng liturhiya ngayong Linggo ng Gaudete ay sa kalagitnaan ng Adbiyento, tayo ay dapat magalak sapagkat malapit na ang Dakilang Kapistahan ng Pagsilang ng katuparan ng kaligtasan ng Diyos para sa sangkatauhan. At sa kabila ng lungkot, mga problema, suliranin, at kahit mga salot, kailangan pa rin nating magalak.

Maganda ang propesiya ni Isaias tungkol sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas ay mapupuspos ng Espiritu Santo upang gumawa ng kabutihan para sa mga nangangailangan at parang hindi pinapansin ng tao. Ang buod nito ay ang pagdadala ng Mesiyas ng kagalakan ang mga mahihirap. Tinutukoy rito ni Isaias ang misyon ni Hesus upang makibahagi sa buhay ng karaniwang tao, at tulungan ang bawat nahihirapan, nabibigatan, maysakit, at kahit sinong nais makatanggap ng Mabuting Balita ng Diyos.

Ang Ebanghelyo ngayon ay ang misyon at pagpapahayag ni San Juan Bautista. Ang panimula ng Ebanghelyo ni San Juan Ebanghelista ay nagpapahayag na sa pasimula ang Salita ng Diyos, at sa kaganapan ay ito ay nagkatawang-tao. Subalit inakala ng marami, lalung-lalo ng mga saserdote at Levita, na si Juan Bautista ay ang Mesiyas, ngunit nagpatotoo siya na hindi siya ang tinutukoy na Mesiyas. Kaya sinasabi rin sa simula ng Ebanghelyo na hindi siya ang ilaw, kundi ang nagpapatotoo tungkol sa ilaw. Kaya makikita natin ang pagpapakumbaba ni Juan tungkol sa pagdating ng Panginoon, na hindi siya karapat-dapat na kumalag sa tali ng pangyapak nito. Sinabi rin niya na ang darating ang mauuna, at siya naman ay mahuhuli. Kaya ang Apostol at Ebanghelistang si San Juan ay nagsusulat upang ipahayag sa atin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ang Ilaw ng Salibutan at ang Salitang nagkatawang-tao upang makapiling natin. At si San Juan Bautista na kanyang pinsan ang nagsilbing tapanguna upang ihanda ang daan para sa kanyang pagpaparito.

Tuwing Adbiyento, tayo’y pinagaalalahanan na maghanda para sa pagdating ng atng Panginoong Hesukristo. Ngayo’y tayo ay nasa kalagitnaan ng panahon, at ito ay mas kapana-panabik patungo sa Kapaskuhan, tayo nawa ay magalak. Sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay, huwag nating kalimutang matuwa sapagkat kahit may mga tao’t bagay na nawawala sa atin, hindi pa rin mawawala ang Panginoon sa ating buhay. At katulad ni Hesus at ni San Juan Bautista, tayo nawa ay maging tagapagdala ng kagalakan para sa ibang tao, lalung-lalo na ang mga nalulungkot, nalulumbay, nahihirapan, at kailangan ng kaagapay natin.

Reply

MU francisco December 12, 2020 at 9:28 pm

IKATLONG LINGGO NG ADBYENTO
Pagninilay:

“Malapit ka na sa katotohanan!” iyan ang salitang laging binabanggit ng aming guro noong Koleheyo kapag hindi mo nasagot nang buo kanyang tanong sa klase. Kung aalumbaga’ malapit na. Sa pagdiriwang ng Ikatlong Linggo ng Panahon ng Adbyento o tinatawag ding Gaudete Sunday na ang ibig sabihin ay Linggo ng Kagalakan. Tama! Tayo’y magsaya at magdiwang dahil nalalapit na ang panahon ng ating pinakaaantay pero papalapit pa lang. Nakakabitin pero may kakaibang ganap dahil malapit na rin magsimula ang tradisyonal na Misa de Gallo…
Sa ating mga pagbasa lalo nating nakikilala si Juan Bautista na masaya sa kanyang mga ginagawa sa pagsigaw sa pagdating ng Panginoon tulad ng pagtunog ng kampana, paghahanda ng dadaanan ng Panginoon sa pagbibinyag ng tubig na magkaroon ng kalinisan sa ating loob sa pamamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan ating nagawa at nakasakit sa atin. Ang ating Salmong tugunan naman ay isang masayang awitin papuri, pasasalamat, at paalala na itataas ng Panginoon nga mga mahihirap.
Masayang maging mahirap pero mahirap mamuhay kung wala tayong gagawin para Lalo pa silang mabuhay at lalong maging masaya. Ang mga mahihirap ay ang mga taong gutom, uhaw, walang bahay, mga nakakulong at maraming iba. Tayong lahat ay nakakaranas niyan kaya lahat tayo ay isang mahirap na kailangang maging masaya na ipagpatuloy ang buhay dahil may pag-asa at taong laging darating para sa ating lahat.
Maligayang Linggo!!!

Reply

Francisco Azupardo December 13, 2020 at 8:30 am

Salamat sa Diyos. Amen.Aleluya.

Reply

Marilyn Esmaña December 13, 2020 at 3:14 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo!

Reply

Lee-Ghi December 13, 2020 at 11:01 pm

From Fr. Luciano Felloni

Almusalita Daily Gospel and Meditation
Sunday (December 13, 2020): “The Lord Has Clothed Me with Garments
of Salvation and Righteousness”

Scripture: John 1:6-8, 19-28
#Almusalita #FromPromiseToReality

“Sabi ng ending of today’s Gospel:
‘This happened in Bethabara, beyond Jordan
where John was baptizing.’

Ang Bethabara ay isang napakaimportanteng
lugar sa Bibliya. At ang nangyari, iyong pagpapahayag
ni Juan ay nangyari mismo sa lugar ng bayan ng Diyos
kung saan forty years siyang nagpapaikot-ikot sa disyerto
tapos tumawid at pumasok sa Promised Land.
Iyong promise ay naging reality.

Iyon ang Bethabara – ang lugar kung saan
you stop hoping and you start claiming.

Feeling ko ito po ay isa
sa malakas na mensahe ng
Panginoon sa atin. Napakaraming bigay
nitong darating na Pasko. Kaya tayo nag-aAdbiyento,
kaya tayo naghahanda ay dahil gusto nating magkaroon
ng joy, ng kaligayahan, at ng kapayapaan. Gusto nating
magkaroon ng kaligtasan. And all these are promises.

Pero kailan mo ike-claim ang promise?
Kailan ka titigil sa pagwiwish ng mangyayari?
Pumasok ka sa reyalidad ng nangyayari na.

You don’t have to wish.
You have to claim.
Kailangang tumawid ka sa Bethabara
para pumasok ka sa Promised Land.
Iyong mga promise ng Diyos ay abot-kamay
pero kailangan kang pumasok sa Kaniyang kalagayan.
Kailangan kang magpatawad kung gusto mong
magkaroon ng kapayapaan. Kailangang maging
positive ang iyong thinking, iyong schedule,
at iyong ugali kung gusto mong magkaroon
ng joy. Kailangang dagdagan mo ng prayer life
kung gusto mong maramdaman ang kaligayahan.

Promises are there pero hindi sila
nagiging blessing hanggang hindi mo
kini-claim.

Bethabara is the place of claiming.
Stop going around and claim what is for you.”

Pray: “Lord Jesus, make me a herald of your word of truth and grace. Help me to be a faithful witness of the joy of the Gospel and to point others to you as John did through his testimony.”

Read! Reflect! Pray! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

PATRICK CU December 16, 2020 at 1:55 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: