Sabado, Disyembre 12, 2020

December 12, 2020

Play

Paggunita sa Mahal na Birhen ng Guadalupe

Zacarias 2, 14-17 o kaya Pahayag 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab
Judith 13, 18bkde. 19

Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.

Lucas 1, 26-38 o kaya Lucas 1, 39-47


Subscribe to Awit at Papuri Communications on YouTube

Feast of Our Lady of Guadalupe, Patroness of the Philippines (White)

UNANG PAGBASA
Zecarias 2, 14-17

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Zacarias

Sinabi ng Panginoon, “Umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo.”

Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa kanya. Siya’y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayun, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili, at itatangi ang Jerusalem.

Manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya’y tumindig mula sa kanyang templo.

Ang Salita ng Diyos.

o kaya:
Pahayag 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang Kaban ng Tipan.

Kasunod nito’y lumitaw sa langit ang isang kagila-gilalas na tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya’y may koronang binubuo ng labindalawang bituin. Malapit na siyang manganak kaya’t napasigaw siya sa matinding sakit at hirap.

Isa pang tanda ang lumitaw sa langit: isang pulang dragon na napakalaki. Ito’y may pitong ulo at smapung sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaing malapit nang manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito’y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya.

At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, “Dumating na ang pagliligtas ng Diyos! Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang Hari! Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan!”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Judith 13, 18bkde. 19

Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.

Anak, sumasainyo ang pagpapala ng Diyos na Kataas-taasan.
Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa.
Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa.

Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.

Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo
ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao
habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos.

Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan.

ALELUYA
Lucas 1, 28

Aleluya! Aleluya!
Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
D’yos ay kapiling mo t’wina.

MABUTING BALITA
Lucas 1, 26-38

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. “Matuwa ka! Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos,” wika niya. “Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel, “Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka! Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya’y tatawagin mong Hesus. Magiging dakila siya, at tatawaging Anak ng Kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, gayong ako’y dalaga?” tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, “Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. Kaya’t banal ang ipanganganak mo at tatawaging Anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? Alam ng lahat na siya’y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi.” At nilisan siya ng anghel.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya:
Lucas 1, 39-47

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Si Maria’y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Juda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elisabet. Nang marinig ni Elisabet ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elisabet, at buong galak na sinabi, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan! Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon!”

At sinabi ni Maria,
“Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon,
at nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking Tagapagligtas.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 3 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:40 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez December 4, 2020 at 9:51 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang ngayon ang isa sa mga kilalang aparisyong ukol sa Mahal na Birheng Maria, at iyan ay ang Mahal na Birhen ng Guadalupe. Makikita po natin sa kwentong ito kung paanong nagpakilala ang ating Inang Maria sa isang Indiyanong Aztec na si San Juan Diego Cuauhtlatoatzin sa Burol ng Tepeyac sa Mexico kahit sa oras na inuusig ng mga Kastila ang tribo ng lalaking ito. Maganda ang naging pahayag ni Maria kay Juan Diego na sinabi niya sa kanya, “Hindi ba ako ito na iyong Ina?”

Makikita natin dito ang pagtalima at pagmamahal ni Juan Diego sa Birhen, at gagawin niya ang iniuutos nito. Kaya nang sinabi niya sa Obispo ng Saragosa na magtayo ng isang kapilya sa mismong pinangyarihan ang aparisyon, hindi agad naniwala ang Obispo. Ngunit nangako si Maria na tutulungan niya si Juan Diego, kaya’t ang kanyang imahen sa tilma ng lalaki ay siyang nagpapatunay na nagpakita ang Mahal na Ina sa Burol ng Tepayac. Kaya pinasya ng Obispo na itayo ang kapilyang sinasabi ni Juan Diego, at makalipas ang halos 470 na taon, naging basilika mismo ang lugar na iyon at dinadayo ito ng maraming manlalakbay at deboto.

Makikita natin sa kwento ng Mahal na Birhen ng Guadalupe ang kahalagahan ng pagsunod at pagtalima sa kalooban ng Ama. Kaya pala ang imahen nito ay buntis si Maria sapagkat ipinapakita dito ang pagtalima ng Mahal na Ina sa dakilang kalooban na maging Ina ni Hesus na ating Tagapagligtas. Kaya nga ang titulong ito ay itinuturing din bilang Patrona ng mga ‘Di-ipinapanganak dahil sa kahalagahan ng buhay na galing mismo sa Diyos.

Kung ginagalang at nirerespeto natin ang buhay, nawa’y tularan natin ang Mahal na Birheng Maria na kilalanin ang Panginoon sa ating buhay at sumunod sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

PATRICK CU December 16, 2020 at 1:11 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: