Linggo, Disyembre 6, 2020

December 6, 2020

Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (B)

Isaias 40. 1-5. 9-11
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

2 Pedro 3, 8-14
Marcos 1, 1-8


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Second Sunday of Advent (B) (Violet)
Catholic Handicapped Day / National AIDS Sunday

UNANG PAGBASA
Isaias 40, 1-5. 9-11

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

“Aliwin ninyo ang aking bayan.” sabi ng Diyos.
“Aliwin ninyo sila.”
Inyong ibalita sa bayang Jerusalem,
na hinango ko na sila sa pagkaalipin’
pagkat nagbayad na sila nang ibayo
sa pagkakasalang ginawa sa akin.
May tinig na sumisigaw:
“Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang;
isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.
Tambakan ang mga lambak,
patagin ang mga burol at bundok
at pantayin ang mga baku-bakong daan.
Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon
at makikita ng lahat.
Siya mismo ang nagsabi nito.”
At ikaw, O Jerusalem,
Mabuting Balita ay iyong ihayag,
ikaw, Sion,
umakyat ka sa tuktok ng bundok.
Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak, sabihin sa Juda,
“Narito ang iyong Diyos!”
Dumarating ang Panginoon na Makapangyarihan
taglay ang gantimpala sa mga hinirang;
at tulad ng pastol,
yaong kawan niya ay kakalingain,
sa sariling bisig.
yaong mga tupa’y kanyang titipunin;
sa kanyang kandungan ay pagyayamanin,
at papatnubayan ang tupang may supling.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

IKALAWANG PAGBASA
2 Pedro 3, 8-14

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro

Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal: sa Panginoon, ang isang araw ay sanlibong taon, at ang sanlibong taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik-loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo’y mapahamak.

Ngunit ang Araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yaon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan, at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa kanya ang inyong sarili at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban samantalang hinihintay ninyo ang Araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng Araw ng iyon – araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan.

Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo’y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Lucas 3, 4. 6

Aleluya! Aleluya!
Daan ng Poong nar’yan na
t’wiri’t ihanda sa kanya.
Pagtubos n’ya’y makikita.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 1, 1-8

Ang simula ng Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos

Ito ang Mabuting Balita tungkol kay Hesukristo na Anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaias:

“‘Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo,
ihahanda niya ang iyong daraanan.’
Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang:
‘Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!’”

At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, “Pagsisihan ninyo’t talkdan ang inyong mga kasalanan, at pabinyag kayo upang kayo’y patawarin ng Diyos.” Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila’y bininyagan niya sa Ilog Jordan.

Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai’y balang at pulut-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, “Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin: ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 6 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:33 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 30, 2020 at 1:04 pm

Pagninilay: Tuwing Ikalawang Linggo ng Adbiyento, ang pinakasentrong tauhan ay si San Juan Bautista, ang anak nina Sta. Isabel & San Zacarias, at ang pinsan ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa ating Ebanghelyo ngayon, sinisimulan ni San Marcos ang kanyang panunulat sa pangangaral ni San Juan Bautista bilang simula ng Mabuting Balita ng ating Panginoong Hesukristo. Makikita natin na matapos ang habang-panahon na paghihintay ng tao para sa kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ng Mesiyas, may isang tinig na mula sa ilang na nagsisigaw na pagsisisi at pagbabalik-loob sa Diyos bilang paghahanda sa pagdating ng Panginoon. Ganun din ang pagdidiretso ng mga makipot na daan. At sinasabi rito na si Juan ay nagbibinyag sa Ilog Jordan bilang tanda ng pagtalikod ng mga tao laban sa kasalanan at pamumuhay nang ayon sa pamantayan ng Ama nating Diyos.

Si San Juan Bautista ay hinula na ni Propeta Isaias sa Unang Pagbasa, at natupad itong propesiyang ito sa misyon at pangangaral bilang Tagapaguna para sa darating na Kristong Mesiyas. Ayon kay Isaias, ang papel ni Juan ay katuparan ng pangako ng Diyos na magbigay ng aliw at ginhawa sa bayang nalugmok sa kasalanan. Sa kabila ng pagsusuway at pagmamatigas ng taongbayan ng Israel laban sa Maykapal, siya pa rin ang gagawa ng mabuting hakbang para sa kaligtasan ng sangkatauhan at panunumbalik na kalooban patungo sa Diyos na lumikha at tumagi sa kanila.

Mga kapatid, ang Adbiyento ay isang panahon upang dinggin natin ang tinig ng Tagapaguna ng Panginoon na nagpapahayag ng pagsisisi, pagbabalik-loob, at patuloy na paggawa ng kabutihan bilang paghahanda sa pagdating ng Mesiyas sa pagdiriwang ng Kapaskuhan, sa kanyang muling pagpaparito sa katapusan ng panahon, at higit sa lahat, ang kanyang araw-araw na pamamalagi sa piling ng tao at sa iba’t ibang tanda ng panahon. Tularan din natin si San Juan Bautista sa pagpapakumbaba na si Hesukristo ay higit sa ating buhay, na tayo nawa ay maging mga alagad ni Kristo at isabuhay ang kanyang Mabuting Balita sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Edward Ramirez December 6, 2020 at 7:17 am

Salamat sa diyos

Pinupuri ka namin panginoong hesukristo

Reply

Christopher Baradi December 6, 2020 at 7:58 am

Pagbabahagi ni Rev. Father Rodel Ponce ng San-Isidro SanRoque Parich Church ng Meycauayan
Ikalawang kandila ang kandila ng kapayapaan (Pag- asa ang unang kandila)
• Kapayapaan na pangkalooban ang binibigyang diin ngayon.
• Mag intay ang nakaraan na topic, ngayon ay paano maging handa
• Paghahanda natin ay may external at internal preparation
? External – visibly sa ating mga mata
? Internal – pangsarili, panloob na paghahanda
• Isaiah –
“May tagapagbalitang sumisigaw na nangangaral sa mga tao, “Ihanda ninyo ang daan sa ilang para sa Panginoon. Gawin ninyong matuwid ang daan na dadaanan ng ating Dios. Tambakan ninyo ang mga mababang lugar, patagin ang mga bundok at burol, at pantayin ang mga baku-bakong daan.”
??Isaias? ?40:3-4? ?ASND??
https://www.bible.com/1264/isa.40.3-4.asnd

• Ano ba ang naghahari sa atin. Pride is the mountain, arrogance is the hill. Ito ang nagiging hadlang sa ating pagsunod sa Diyos.
• Ikalawang pagbasa – baguhin ang ating buhay upang tayo ay makaharap sa ating Panginoon. Hindi natin alam kung anong araw o anong orsas.
• Tournament sa langit – pingpong / table tennis – naglalaro ang magkaibigan sa langit- si juan at si pedro. Na ang usapan sasabihin at ikukuwento ng unang mamamatay kung may kompetisyon sa langit. Pagdating ni Juan nag abiso siya sa kaniyang kaibigan na bukas siya ang makakalaban niya.
• Ebanghelyo – 2 reading dalawang sakramento ipinapakita. Binyag, Kumpisal – at dumating na sa ilang si Juan
“At natupad ito noong dumating si Juan na tagapagbautismo roon sa ilang. Napakaraming tao ang pumunta sa kanya galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea. Nangaral si Juan sa mga tao, “Magsisi kayo at talikdan ang inyong mga kasalanan; magpabautismo kayo para sa kapatawaran ng inyong mga kasalanan.” Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at binautismuhan sila ni Juan sa Ilog ng Jordan.

Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa Banal na Espiritu.””
??Marcos? ?1:4-5, 8? ?ASND??
https://www.bible.com/1264/mrk.1.4-5,8.asnd

• nagbibinyag sa banadang htuli bibinyafgan kayo sa tubig. Pagsisihan ninyo at pabinyag kayo- upang kayo ay patawarin ng Diyos
• Hang we can, sa sarili tayo magsisimula
• Role model – then message, John the Baptist (binyag at kumpil)
• Walk the talk – Juan –
? Man of prayer – disyertenng larawan ng kawalan, isa lang ang nakita niya at walang iba kung hindi ang Panginoon.. Doon niya nakausap ang Diyos kung saan siya nananalangin
§ We have to experience the dessert experience, hindi na kailangan pumunta sa lugar na may disyerto. Kailangan lang natin maranasan natin ang kahimikan. Nililinlang tayo ng mundo sa kaguluhan bunga ng pananalita, pag-uugali, luho ng tao, bisyo, kaya sa halip na mapalapit mas madalas tayong nalalayo.
§ Dettachment
? Man of simplicity –
“Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya?y gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang kinakain ay balang at pulot pukyutan.”
??Marcos? ?1:6? ?ASND??
https://www.bible.com/1264/mrk.1.6.asnd
§ Pagiging payak
§ Greed , kasakiman kadalasan ito ang nagiging dahilan kung bakit nawawala tayo ng respeto sa Diyos at sa Kapwa
§ Dapat be humble sa harap ng Diyos at sa ating Kapwa
§ Masyadong komplikado ang buhay – may hinahanap na katamihikan o simpleng buhay.
§ Babalik tayo sa mahabang panahon ng kasaysayan kung hahanapain natin ang simplicity
§ Coleman – kung saan sisindihan lang ito, okay na sa lahat
§ Matutulog ng maaga, payapa ang isip nakapagpahinga, natulog ng masaya
§ Kakaintindi ng mga bills, alalahanin nawala na ang katihimikan mas naging kumplikado ang buhay kakaisip
§ Isang tabo pinaghuhugasan noon kapag kakain. Kung ikaw ang huling maghuhugas mukhang suka na sa dami ng naghugas.
§ Nagkakasya ang putahe, pero ngayon kahit madami putahe nagkukulang pa
§ Glutony – 7 capital sin
§ Simpleng buhay doon natin lalo makakausap at makakasama ang Diyos. Kung saan doon tayo makakapaghanda.
? True prophet and the messenger
§ Nangangaral, nagpapahayag ng totoo
§ Kung ano ang sinasabi ng Diyos
§ Ipinapakita niya ito sa kaniyang pamumuhay
§ Tayo dapat ay maging propeta,
§ Fake news – sinisira ang Kapwang tao
§ Maging maingat lalo tayong mga taong simbahan. Na sa ating buhay pananamalataya maging mulat tayo para makaiwas maging biktima ng false prophet.
§ Nauna siya upang ihanda ang daraanan ng panginoon
• Naway tayo ay maging handa mapaloob man o mapalabas. Makita ang katangian ng isang tao na naging totoo at nangaral.
• Sino ang gustong sumali sa pingpong?
• Maging handa tayo sa pagdaring ng Panginoon

Reply

Marilyn Esmaña December 6, 2020 at 1:10 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.

Reply

PATRICK CU December 9, 2020 at 10:07 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: