Martes, Disyembre 1, 2020

December 1, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
Unang Linggo ng Adbiyento
Martes

Inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng Kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin nang may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa Langit ang lahat ng ating mga pangangailangan.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Ama ng mga dukha, dinggin mo kami.

Ang mga naglilingkod sa Simbahan bilang mga obispo, pari, at laykong tagapaglingkod nawa’y magpahayag ng kagandahang-loob at pag-ibig ng Diyos lalo na sa mga dukha, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga pinuno ng pamahalaan nawa’y higit na pagtuuan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga bata nawa’y makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang may maysakit nawa’y makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa Kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming nasa Langit, ipinangako ng iyong Anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming pasanin. Loobin mong lagi kaming makasunod sa kanyang pag-akbay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez December 3, 2018 at 4:35 pm

Pagninilay: Ang Adbiyento ay paghahanda sa pagdating ni Hesus upang bigyan ang katarungan at kapayapaan sa mundo. Kaya ang Unang Pagbasa ay isang propesiya ni Isaias tungkol sa isang sangang magmumula sa puno ni Jesse, at ito’y mapupuspos ng Espiritu Santo. Ang kanyang katarungan ay ikalulugod ng mga mahihirap at matapat. At inilalarawan din ni Isaias ang pakikipagkasundo ng mga hayop na sa kalagitnaan nila ay ang Sanggol, kaya ito ay pinintura ni Edward Hicks sa kanyang tanyag na sining na pinamagatang “Peaceful Valley”. Kaya inaawit sa Salmo ngayon na ang mga mangagaral ay mamumuhay nang masagana at mapayapa. Si Hesus ay ang sangang itinutukoy na magmumula sa puno ni Jesse, kaya siya rin ay nagmula sa angkan ni Haring David na anak ni Jesse. At ang Ebanghelyo ay ang kanyang panalangin ng pasasalamat sa Ama. Ito ang kanyang gawain na siyang nagpapalakas sa kanyang pangangaral at kababalaghan upang gawin ang kalooban ng Diyos. Nagpasalamat siya dahil ang mga misteryo ng Paghahari ng Diyos ay ibinunyag sa mga mababang-loob na katulad ng mga bata, at inililihim sa mga marurunong. Hindi naman isinasaad ni Hesus na ang mga dalubhasa ay walang kwenta o kaya palaging mayayabang, kundi sinasabi lang niya dito na matataas man o mababa ang antas, kung kinikilala ng tao ang Panginoon sa kanilang buhay, maipapahayag sa kanya ang mga bagay na kailangan niyang unawain tungkol sa buhay. Kaya pinuri ni Hesus ang kanyang alagad sapagkat sila’y mapalad dahil sa mga matang nakikita at tengang naririnig. Ito ang pinakabatayan sa pagiging mapalad: ang pagmamasid sa realidad ng buhay at pakikinig sa mensahe ng Panginoon nang may masunuring hakbang. Kaya hilingin natin ngayong Adbiyento na ipaghanda natin ang pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pagiging matuwid, mapagkumbaba, at masunurin sa kanyang dakilang kalooban.

Reply

Ben J. Balugo Jr. December 4, 2018 at 10:20 am

Pasasalamat at papuri kay Panginoong Diyos Ama s ngalan ng Kanyang bugtong at pinakamamahal na Anak na si Hesus kaisa ng mahal na Diyos Espiritu Santo. Amen.

Reply

Melba G. De Asis December 6, 2018 at 8:55 am

Panginoon patawad sa mga pagkakataong hindi ko iminumulat ang aking mga mata at hindi ko dinidinig ang hinaing ng aking kapwang nangangailangan. Nawa’y higit kong hangarin ang gumawa ng mabuti na ikalulugod mo, ang lahat ng ito ay hinihiling sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Salamat Panginoon sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin sa araw araw sa kabila ng aming pagkukulang at mga kahinaan ay hindi Mo kami pinababayaan. For all of these Lord I praise you and I thank you, Amen!

Reply

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:30 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Jhenny December 1, 2020 at 7:29 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Celine December 2, 2020 at 4:52 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO.
ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU December 2, 2020 at 6:22 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: