Lunes, Nobyembre 30, 2020

November 30, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
NOBYEMBRE 30
SAN ANDRES

Ihabilin natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama kasama ng mga panalangin ni San Andres.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Panginoon, pagpalain mo ang Iyong bayan na hinubog
sa pananampalataya ng mga apostol.

Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao nawa’y humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga misyonero nawa’y maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang buhay, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa kanya nawa’y bukas-loob na tumugon sa kanyang panawagan, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit, mga nagdadalamahati, mga naliligalig, at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan nawa’y hipuin ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga minamahal nating yumao nawa’y mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama, habang naghahanda kami para sa pagdiriwang ng Pagkakatawang-tao ng iyong Anak, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan, kaisa ni San Andres na Apostol. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 29, 2018 at 2:45 pm

Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ni Apostol San Andres. Si San Andres ay ang kapatid ni San Pedro na anak ni Jonas. Ayon sa Ebanghelyo nina San Mateo at San Marcos, siya ang isa sa mga unang apat na apostol kasama ang kanyang kapatid (Pedro) at dalawang magkapatid na mga anak ni Zebedeo (Santiago at Juan) na tinawag ni Hesus mula sa kanilang trabaho ng pangingisda sa Lawa ng Galilea. Sinabi ni Hesus sa kanila, “Sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mamalakaya ng mga tao.” Ayon naman sa Ebanghelyo ni San Juan, si Andres ay isa sa dalawang alagad ni San Juan Bautista, pinsan ng Panginoon, nang ipahayag ng propeta tungkol kay Hesus bilang Kordero ng Diyos. Kaya umalis ang dalawa at tinanong kung saan tutuloy si Hesus. At sinabi ng Panginoon, “Halikayo at tignan ninyo.” Bumalik si Andres sa kanyang tirahan sa Betsaida kung saan sinabi niya sa kanyang kapatid na si Simon Pedro na natagpuan niya ang Mesiyas. At nang makita ng kapatid si Hesus, sinabi sa kanya ng Panginoon, “Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo’y Cefas.” (Ang katumbas ng pangalang ito’y Pedro). Si San Andres ay kasama si San Pedro sa kanilang nang pagalingin ng Panginoon ang kanilang biyenang may sakit. Siya rin ang nagsabi sa Panginoon sa bundok malapit sa Lawa ng Tiberias na may isang batang lalaking may dalang 5 tinapay at 2 isda, pero hindi ito sapat na kasyahin para sa 5,000 tao. At dito ipinakita ng Panginoon ang himala ng pagpapakain ng napakaraming tao. Pagkatapos ng pangyayari n’ung Pentekostes, ipinangaral ni San Andres ang Mabuting Balita ng Panginoon hanggang Gresya. Ayon sa Tradisyon, siya’y ipinako sa isang krus na may hugis na “ekis” sa isla ng Patras. Siya ang Patron ng mga bansang Russia, Gresya, Inglatera, at Eskosya. Sa Inglatera, ang Nobyembre 30 ay tinaguriang “Saint Andrew’s Day”. Dito sa ating bansa, ipinagdiriwang din natin ang kapanganakan ng isang bayaning kaparehas ang pangalan ng Apostol, si Andres Bonifacio, ang Dakilang Supremo na tumatag sa samahang Katipunan at ang pinuno ng Rebolusyong Panghimagsikan laban sa mga Kastila mula 1896 hanggang 1898. Katulad ni San Andres, nawa’y makibahagi tayo sa pagpapangaral ng Mabuting Balita at isabuhay ang mensahe nito sa ating araw-araw na pamumuhay.

Reply

Melba G. De Asis November 30, 2018 at 7:27 am

May mgs taong pinagkaloobsn ng Diyos ng kakayahang magpaliwanag ng salita ng Diyos. Panginoon ipagkaloob mong buong puso kong maintindihan at sundin ang mga salita at utos mo at magkaroon din ako ng kakayahang ibahagi ang Iyong mga salita. Amen.

Reply

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:30 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

PATRICK CU December 1, 2020 at 4:13 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Lee-Ghi December 1, 2020 at 1:39 pm

From Fr. Luciano Felloni

Almusalita Daily Gospel and Meditation
Monday (November 30, 2020): “I Will Make You Fishers of People”

Scripture: Matthew 4:18-22
#Almusalita #WowExciting

“Sabi ng umpisa ng Ebanghelyo,
‘As Jesus walk by the lake of Galilee,
he saw two brothers, Simon and Peter . . .’

Doon po nagsimula ang kwento
ng pagtawag kina Simon at Pedro,
at sa kapatid niya na si Andrew. Dito nagsimula
ang relationship, doon nagsimula iyong calling,
ang adventure nina Andrew and Peter.
Nagsimula saan? ‘He saw two brothers.’

Iba kasi yung tumitingin ka lang.
Iba iyong pinapansin ang tao na
tinitingnan. Iba kapag hindi lang mata
ang ginagamit kun’di ang puso. Iba
kapag ang nakikita ng iyong mata, I mean
ng puso mo, ang tao na nasa iyong
kapaligiran.

At iyon ang invitation ko sa’yo.
Tumingin ka sa’yong kapaligiran ngayong
araw na ito gamit ang iyong puso. Maybe,
you will see people around you na hindi mo
pinapansin – mga kapitbahay, mga nagtitinda,
mga tao na naglilingkod sa’yo, o iyong anak mo,
iyong magulang mo, o iyong biyenan mo.
Someone na around you pero parang
invisible dahil walang pumapansin.
Walang nakaka-relaize kung ano
ang kanilang hinaing, ang kanilang
pangarap, o ang kanilang pangangailangan.

How sad kapag ang tao
ay naging invisible. Nandiyan na sila,
nakikita ng mga mata pero hindi nakikita
ng puso. Ang puso natin, turo ng Scriptures,
ay may mata. Si Hesus ay tumitingin gamit
both pairs of eyes – the eyes of his eyes and the eyes
of his heart. Sana gayahin po natin Siya.
Tumingin sa ating kapaligiran at
pansinin at marealize kung sino
ba talaga ang nasa paligid.”

Pray: “Lord Jesus, you have called me personally by name, just as you called your first disciples, Simon, Andrew, and James. Fill me with the joy of your gospel and help me to be a good and faithful witness of your kingdom to all I meet.”

Read! Reflect! Pray! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: