Linggo, Nobyembre 29, 2020

November 29, 2020

Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (B)

Isaias 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

1 Corinto 1, 3-9
Marcos 13, 33-37


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

First Sunday of Advent (B) (Violet)

UNANG PAGBASA
Isaias 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ikaw lamang, Panginoon,
ang aming pag-asa’t Amang aasahan;
tanging ikaw lamng
yaong nagliligtas nitong aming buhay.
Bakit ba, Panginoon,
kami’y tinulutang maligaw ng landas,
at ang puso nami’y iyong binayaan
na maging matigas?
Balikan mo kami, iyong kaawaan,
ang mga lignkod mo na tanging iyo lamang.
Buksan mo ang langit
at ika’y bumaba sa mundong ibabaw,
at ang mga bundok
kapag nakita ka’y magsisipangatal.
Wala pang narinig na Diyos na tulad mo,
wala pang nakita ang sinumang tao;
pagkat ikaw lamang ang Diyos
na tumulong sa mga lingkod mo
na buong tiwalang nanalig sa iyo.
Iyong tinatanggap,
ang nagsisikap sa mabuting gawa,
at ang iyong aral at mga tuntunin ang ginugunita.
Nagagalit ka na’y tuloy pa rin kami sa pagkakasala,
ang ginawa nami’y talagang masama buhat pa nang una.
Ang lahat sa ami’y pawang nagkasala,
ang aming katulad
kahit anong gawin ay duming di hamak.
Ang nakakawangki ng sinapit nami’y
mga dahong lagas, sa simoy ng hangi’y
tinatangay ito at ipinapadpad.
Wala kahit isang dumulog sa iyo
upang dumalangin, wala kahit isang
lumapit sa iyo na tulong ay hingin;
kaya naman dahil sa aming sala’y
hindi mo kami pinansin.
Gayunman, Panginoon,
aming nalalamang ika’y aming Ama,
kami’y parang luwad at ikaw ang magpapalayok.
Ikaw ang lumikha
sa amin, Panginoon, at wala nang iba.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 79, 2ak at 3b. 15-16. 18-19

Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Pastol ng Israel, kami ay pakinggan;
mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan.
Sa taglay mong takas, kami ay iligtas, at tubusin sa hirap!

Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Ika’y manumbalik,
O Diyos na Dakila! Pagmasdan mo kami mula sa itaas,
at ang punong ito’y muling pagyamanin, at iyong iligtas.
Lumapit ka sana,
ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas,
Yaong punong iyon na pinalago mo’t iyong pinalakas!

Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

Ang lingkod mong mahal
ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang,
Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan!
At kung magkagayon,
magbabalik kami’t di na magtataksil sa ‘yo kailanman,
kami’y pasiglahi’t aming pupurihin ang iyong pangalan.

Akitin mo, Poong mahal, iligtas kami’t tanglawan.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 1, 3-9

Mga kapatid:

Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo.

Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Hesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa kanya, kayo’y umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanang ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo anupa’t hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espirituwal, habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo’y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa Araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo’y makipag-isa sa kanyang Anak na si Hesukristong ating Panginoon.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Salmo 84, 8

Aleluya! Aleluya!
Pag-ibig mo’y ipakita,
lingapin kami tuwina,
iligtas kami sa dusa!
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Marcos 13, 33-37

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Marcos.

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito’y isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain: ipinababahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain, at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayun din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan – maaaring sa pagdilim, sa hatinggabi, sa madaling-araw, o kaya’y sa umaga – baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo’y sinasabi ko sa lahat: Maging handa kayo!”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Criste October 29, 2020 at 6:30 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 20, 2020 at 11:12 pm

PAGNINILAY: Tayo po ay pumasok sa bagong taong liturhiko ng Simbahan, ang Taon B, sa pagdiriwang ng Panahon ng Adbiyento. ‘Adventus,’ na may ibig sabihin ay “pagdating,” ang Adbiyento ay ipinagdiriwang ang Tatlong Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo: (1) Ang kanyang Pagkatawang-tao nang mahigit na 2,000 taong makalipas, at ipinagdiriwang tuwing Panahon ng Pasko ng Pagsilang, (2) Ang Parousia, o kaya ang Huling Paghuhukom, na kung saan bilang Hari ng Sansinukob, huhukuman niya ang mga nangabubuhay at nangangamatay ng tao ayon sa pamumuhay, at (3) Ang Pagdating ni Kristo sa Misteryo at mga Sakramento, ang kanyang pag-aanyo sa iba’t ibang mga mukha ng tao.

Sa ating Ebanghelyo ngayon (Marcos 13:33-37), inaanyayahan tayo ni Kristo na maging handa sa kanyang muling pagdating. Dapat hinahanda natin ang ating mga sarili sa kanyang pagdating sa ating mga buhay, lalo na palapit na ang Pasko at ang Pagbisita ng Banal na Santo Papa sa susunod na taon. Isang paraan ng paghahanda ay ang mga mabubuting paggawa sa ating mga kapwa. Tayo ay dapat tulungan sila, gumawa ng mabuti sa kanila, respetuhin sila, at maglingkod sa kanila, lalo na dapat tayo’y maging magpakumbaba dahil ang Diyos rin ay nagpakumbaba at nagkatawang-tao, at isinilang ng Mahal na Birheng Maria.

Anumang oras ay darating ang Anak ng Tao, ang ating Panginoong Hesukristo, lalo na sa mga anyo ng iba’t ibang tao, dahil kung ano ang ginawa natin sa kanila ay ginawa rin natin sa Panginoon. Ngunit dahil sa mga rangya ng mundo, anu-ano ang mga ito na nagpapaabala sa ating paghahanda para sa Pagdating ni Kristo? Inaanyayahan tayo ng Panahon ng Adbiyento na bumalik-loob sa Diyos, at gawin ang mga simpleng bagay sa buhay.

Sa ating paglakbay sa daan ng Adbiyento, nawa’y ihanda nating ang ating mga puso para sa Pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, at gumawa ng mga mabubuti sa ibang tao.

Reply

Melody November 27, 2020 at 6:02 pm

Sa panahong ito lahat na ng mabigat na pagsubok sa buhay natin ay ating naranasan na magkasakit, mamatayan, mawalan ng hanapbuhay, mawalan ng negosyo dahil sa pandemic at mawalan ng bahay , ari arian at halos magutom na rin dahil sa mga kalamidad.
O Diyos namin turuan mo po na matagpuan ka namin sa abang situwasyon at magpasalamat sa iyong pagmamahal na hindi mo kami pinabayan. ?

Reply

Christopher Baradi November 29, 2020 at 8:06 am

Ilang paalala mula sa pagbabahagi ni Rev. Father Rodel Pince ng San Isido San Roque Parish Church ng Malhacan Meycauayan.

Naibahagi niya ang istorya ni Hatchiko kung saan namayani ang fidelity o katapatan (bukod sa pagmamahal, relationship, atbp ng aso at ng tao mula sa istorya sa Japan). Pinakita kung gaano nag intay ang aso para sa kaniyang amo. Sa loob ng 9 na taon ay patuloy siyang nagintay sa train station para sa taong mahal niya. Ganun din ang Diyos para sa atin.

Halina at tayo au magrenewal ng apat na mahahalagay bagay sa ating buhay upang maging handa tayo sa araw at oras na inihanda sa atin ni Hesus. Ito ay ang bagay na mahiwagang hindi natin alam kung kailan darating

1. Let us renew the way we speak – ang ating mga binitawang salita ay hindi mawawala. Kaya kailangang maging maingat tayo sa ating mga binibitawang salita. See Mateo Chap 15 Verse 10-20. Laging isabuhay at sundin ang 10 Utos ng Diyos. “At sasagot ako bilang Hari, ‘Sinasabi ko sa inyo ang totoo, nang ginawa n?yo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin n?yo itong ginawa sa akin.’”?Mateo? ?25:40? ?ASND??

2. Let us renew the way we act – kung ano ang iiwan natin sa mundo kung tayo ay papanaw. Mag-iiwan ba tayo ng kabutihan. Na mahalaga ang ano ang ginawa natin noong tayo ay nabubuhay at doon tayo makikilala kung tayo man ay pumanaw.

3. Let is renew our attitude and character – see the story ng The Prodigal Son at ang Buhay ni Sakeo kung saan ano man ang kaniyang nakuha ay ibabalik niya sa mga nakuhanan niya ng buwis. Bukod dito ay ibabahagi niya maka tatlo o higit pa na ano mang kayamanan mayroon siya sa lahat ng dukha. Dahil nakita na niya ano ang kahulugan ng buhay kasama si Hesus.

4. Let us renew our faith – Dito dapat tayo magsimula. Hindi ibig sabihin na tayo ang nag-iisang Kristiyanong bansa sa Asya ay sapat na. Dapat ipakita natin kung gaano kalalim ang ating pananalig sa Kaniya. Ang mamayani ang mga aral ni Hesus sa ating buhay at kung ano ang Kalooban Niya.

Maging handa tayo sa panahon itinalaga sa atin ng Panginoon.

Reply

Marilyn Esmaña November 29, 2020 at 1:49 pm

Pinupuri kq namin Panginoon Hesukristo. ALELUYA AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: