Huwebes, Nobyembre 26, 2020

November 26, 2020

Play

Huwebes ng Ika-34 o Huling Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal.

Lucas 21, 20-28


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Thursday of the Thirty-fourth Week in Ordinary Time (II) (Green)

UNANG PAGBASA
Pahayag 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos-lakas siyang sumigaw: “Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babilonia! Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu, at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon.”

Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animo’y malaking gilingan. Ubos-lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay-wika, “Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babilonia, at hindi na siya makikitang muli! Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga mang-aawit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta, at trompeta! Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain, at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan! Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan; hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal. Sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mangangalakal, dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam.”

Pagkatapos nito, narinig ko ang wari’y pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito, “Purihin ang Panginoon! Ang pagliligtas, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos! Matuwid at tama ang kanyang hatol! Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon!” Muli silang umawit, “Purihin ang Panginoon!”

At sinabi sa akin ng anghel, “Isulat mo ito: Mapalad ang inanyayahan sa piging sa kasal ng Kordero.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 99, 2. 3. 4. 5

Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal.

Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang,
umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal,
purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan!

Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.

Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal.

ALELUYA
Lucas 21, 28

Aleluya! Aleluya!
Naririto, malapit na
ang kaligtasang pag-asa
upang ating matamasa.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 21, 20-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea, at umalis ng lungsod ang mga naroon; huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran. Sapagkat ito ang ‘Mga Araw ng Pagpaparusa,’ bilang katuparan ng mga nasasaad sa Kasulatan. Kawawa ang nagdadalantao at nagpapasuso sa mga araw na iyon! Sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito, at ang poot ng Diyos sa bansang ito. Mamatay sila sa tabak, at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga Hentil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito.

“Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao’y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan; sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang Anak ng Tao’y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 4 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 28, 2018 at 11:40 pm

Pagninilay: Malapit nang matapos ang Taong Panliturhiya ng Simbahan, at sa darating na Linggo ay papasok na tayo sa Bagong Taon sa pagsisimula ng Panahon ng Adbiyento. At makikita sa mga Pagbasa ang tanda tungkol sa katapusan ng mga bagay sa mundo. Ang Unang Pagbasa ay isang pangitain ni San Juan tungkol sa pagbagsak ng bayan ng Babilonia dahil sa makasalanang pamumuhay nito. At itong pagbasang ito ay madalas gamitin ng ibang sekta upang pagbintangan ang Simbahang Katolika bilang “Whore of Babylon”. Subalit ang kanilang limitadong pag-iisip ay hindi dapat pinapaniwalaan agad. Ang tinutukoy dito ni San Juan sa pangitain ay ang pagbagsak ng mga imperyong dating makapangyarihan dahil sa mga pianggagawang itong mga kalaswaan at bisyo, at iyan an nangyari sa Imperyo ng Roma (Roman Empire) nang lusubin ito ng iba’t ibang mga lahing nagmula sa Alemanya. Kaya kung paniniwalaan natin na ang ating Simbahang Katolika ay ang “Whore of Babylon” daw ayon sa mga ibang mangangaral, dapat natin tanungin kung bakit ito pa rin ay tumatayo nang matatag. Sapagkat ayon nga sa ipinangako ni Hesus na kahit kamatayan ay hindi mananaig sa kanyang Simbahang itinatag, ang Sambayanan ng Diyos na nagbubuklod sa kanyang pangalan upang ipatatag ang pananampalataya sa kanya. Makikita din sa pagbasa na sa kabila ng pagpaparusa sa mga masasama sa katapusan ng panahon, ang mga matutuwid ay makakamtan ang buhay na walang hanggan sa kalangitan. Ang ating Ebanghelyo ay isang paanyaya sa paghahanda sa katapusan ng panahon. Binabala ni Hesus ang mga mangyayari na mga pagwawasak sa mundo. Isinalaysay din niya kung anong mangyayayari sa araw, buwan, at mga bituin. Maaring ito yung ginagamit na mga pahayag upang maghasik ng takot sa mga tao na parating na araw ang araw ng Panginoon. Sinasabi rin ng ilan na malapit na ang huling paghuhukom. Ngunit hindi naiintindihan ng karamihan na walang nakakalam ang oras na darating iyon, kundi ang Diyos lamang. At ang kagandahang-loob ng Muling Pagpaparito ni Kristo ay ang makita ng lahat ang kanyang kaluwalhatian, na ang mga tao ay pagtittipunin ng Anak ng Tao mula sa mga dako ng himpapawid hanggang sa mga dako ng sanlibutan. At tayo ay inaanyayahan ni Hesus na magalak sa pagdating ng kaligtasan dahil tayo ay inaasahang gawing makabuluhan ang ating buhay ngayon. Kaya bilang mga Kristiyano, nawa’y patuloy natin palaganapin at patatagin ang ating pananampalataya sa Panginoon sa pamamgitan ng pagkakaroon ng espirituwal na paghahanda sa kanyang pagdating. Bagamat hindi natin alam kung kailan matatapos ang daigdig, ang dapat po natin bigyan pansin ay ang paghahanda sa katapusan ng ating buhay. Kapag tayo ay namatay, tayo ay ihuhukom ni Kristo ayon sa pag-ibig na ating ipinamalas. Nawa’y ipamalas natin ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat upang balang araw makapiling natin siya sa kaluwalhatian ng langit.

Reply

Melba G. De Asis November 29, 2018 at 5:45 am

Maraming pangyayari sa ating kspaligiran ang iniuugnay at sinasabing ito ay mga tanda na malapit na ang paggunaw sa mundo at ang paghuhukom.

Sa anumang katayuan natin sa ating buhay sikapin natin na maging mabuti at gumawa ng mga bagay na ikalulugod ng Panginoon. Panatiliin natin ang paghahari ng Panginoon sa ating buhay at palagi tayong magtiwala sa kabutihan ng Diyos. Anu mang problema at trials ang dumarating sa ating buhay andyan ang Panginoon upang tayo ay damayan basta tayo ay magtiwala sa Kanya.

Ako’y nagtitiwala at umaasa na ako ay bibigyan ng Panginoon ng buhay na walang hsnggan kasama Niya at ng mga Angeles at mga Santo sa Kanyang kaharian sa langit.

Salamat Panginoon sa lahat ng mga biyayang patuloy Mong ipinagkakaloob sa aking pamilya. Sumaamin nawa ang kapayapaan dito sa aming pamilya, kumunidad, sa buong bansa at sa buong daigdig. Ang lahat ng pspuri at pasasalamat ay itinataas namin Saiyo Panginoon. Amen.

Reply

Jhenny November 26, 2020 at 7:38 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Lee-Ghi November 26, 2020 at 11:08 pm

From Fr. Luciano Felloni

Almusalita Daily Gospel and Meditation
Thursday (November 26, 2020): “The Son of Man is Coming with Great Glory”

Scripture: Luke 21:20-28
#Almusalita #WowExciting

“Sabi ni Hesus,
‘Then there will signs in the sun
and the moon and the stars, and on the earth
anguish of nations perplexed when they hear
the roaring of the sea and its waves, people
will faint with fear at the mere thought of what is
to come upon the world; for the forces of the
universe will be shaken. Then at that time,
they will see the Son of Man coming on a cloud
with power and great glory. So when you see
things began to happen, stand erect and lift up
your head for your deliverance is drawing near.’

Kumbaga signs are terrible signs kung terrible
ang hope mo o kung terrible rin ang
paghahanda mo, o di kaya terible
ang inaasahan mo at ang pinagkakatiwalaan mo.

Pero kung ang pag-asa mo ay sa Panginoon,
kung ang inaasahan mo ay ang pagdating
ng Panginoon, kung ang kapit ng buong
buhay mo ay walang iba kun’di sa Panginoon,
then pagdating ng araw na iyan na makikita
ang mga kakila-kilabot na palatandaan,
tayo ay titindig at titingala dahil alam po
natin na hindi ito pagtatapos kun’di
pagdating ng Panginoon.

So nakadepende kung disaster o napaka-exciting
ang kalagayan mo sa kung kanino ka nagtitiwala
ngayon; depende kung gaano katibay ang iyong
pananalig ngayon. Kung ano ang iyong ngayon,
iyon ang paghahanda mo sa pagdating
ng Panginoon.

If you are waiting and hoping
and trusting in the Lord, pagdating Niya
ay hindi magiging palatandaan ng disaster.
Magiging ‘I can wait.’
Makatitindig ka, titingala,
at excited na makita si Hesus.

Paghandaan po natin ang Kaniyang pagdating.
Let’s make life meaningful ngayon para
pagdating ng huling araw, pagdating
ng pagbalik ng Panginoon, sobrang excited
tayo na makasama natin Siya.”

Pray: “Lord Jesus, fill me with gratitude for the gift of redemption and increase my hope and longing for your return again in glory. May that day bring joy to my heart rather than sorrow. Help me to serve you faithfully and to make the best use of my time now in the light of your coming again.”

Read! Reflect! Pray! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: