Linggo, Nobyembre 22, 2020

November 22, 2020

in Tagalog Mass Readings

PANALANGIN NG BAYAN
Patnubay sa Misa

Hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pag-ibig sa ating kapwa at magtamasa ng ligayang walang katapusan. Para sa bawat kahilingan ang ating itutugon ay:

Amang bukal ng pag-ibig, dinggin Mo ang aming panalangin!

Para sa mga namumuno sa Simbahan, upang pangunahan nila ang kanilang kawan sa pagma- mahal nang lubos sa kapwa at sa pagtugon sa kanilang mga panga- ngailangan sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng Covid-19 pandemic, upang maging tunay ang kanilang pagmamalasakit sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng Covid-19, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang ang pagmamahal sa kapwang ipinamamalas nila ay suklian ng Diyos ng ligayang walang katapusan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat ng mga Kristiyano, upang sa Taong ito ng Ekumenismo ay lumago tayo sa pag-ibig sa kapwa at ito ang maging mabisang daan tungo sa panunumbalik ng pagkakaisa sa Simbahan, manalangin tayo sa Panginoon!

Para sa ating lahat nananalangin sa Linggong ito, upang ang pagtatapos ng Taon ng Simbahan ay magdulot sa atin ng pagtatapos din ng ating kasakiman at pagiging makasarili, manalangin tayo sa Panginoon!

Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. (Tumigil saglit.) Manalangin tayo!

Ama naming mapagmahal, isugo Mo sa amin ang Espiritung pag-ibig upang ang aming mga puso ay tunay na pagharian ng Iyong bugtong na Anak na nag-alay ng buhay upang tugunan ang aming matinding pangangailangan at siyang maluwalhating naghahari sa sanlibutan, si Hesukristong aming Panginoon. Amen!

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 13 comments… read them below or add one }

Mark Jefferson Magno October 3, 2020 at 1:02 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

Reynald Perez November 13, 2020 at 5:20 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang ngayon ng buong Simbahan ang huling Linggo ng Taong Pangliturhiya sa Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ni Hesukristo sa Sanlibutan. Ito’y itinatag ni Papa Pio XI noong 1925 bilang tugon sa mga umuusbong na ideolohiya katulad ng sekularismo, kapitalismo, komunismo, sosyalismo, atbp. Ito’y pagpapahayag na sa kabila ng mga naghahari-harian sa pulitika, ekonomiya, at iba pang mga komunidad, si Hesus ay mananatiling tunay na Hari na ang kanyang kaharian, ang Kaharian ng Diyos Ama, ay mabubuhay kailanman. Dati ay ipinagdiriwang ang Kapistahan ni Kristong Hari tuwing huling Linggo ng Oktubre. Subalit nang sumapit ang Ikalawang Konseho ng Vatikano, inilipat ang pagdiriwang sa huling Linggo ng Kalendaryo ng Simbahan bilang pagpaparangal kay Kristo na Hari matapos pagnilayan ang kanyang buhay mula Adbiyento hanggang Karaniwang Panahon. Kaya makikita natin sa liturhiya ngayon ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo na ibinigay sa kanya ng Ama dahil sa kanyang pagiging masunurin sa dakilang kalooban.

Ang Unang Pagbasa ay nagpapahayag tungkol sa Paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapastol. Nakita ng Panginoong Diyos ang katiwalian at katusuhan ng mga hari, prinsipe, at mga saserdote ng Israel, na punung-puno na siya sa kanilang pagsusuway at pagtalikod sa kanya. Kaya sinabi niya sa pamamagitan kay Propeta Ezekiel na siya ang mag-aalaga pa sa mga tupa nang tama at mas matatag pa ang pananampalataya at katapatan sa kanya. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga kawan, sapagkat nais niya ang mga ito ay alagaan at itaguyod tungo sa kabutihang-loob. Kaya ang kanyang Anak na si Hesukristo ay ang Mabuting Pastol na patuloy na gumagabay sa atin tungo sa buhay na walang hanggan.

Ang Ikalawang Pagbasa ay nagpapahayag ng Paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng Pagkabuhay na mag-uli. Kaya ang Kapistahang ito ang nagpapahayag na sa huli, lahat ng bagay ay lilipas. Subalit ang hindi lilipas ay ang Diyos na buhay: ayon kay San Pablo, ang Diyos na nagbuhay sa ating Panginoong Hesus, at ibubuhay rin tayo sa huling araw tungo sa buhay na walang hanggan. At mangyayari ito ayon sa Apostol kapag ang lahat ng masamang hakbang ay malupig ni Kristong Hari, at ang huli-huling wawasakin ay kamatayan. Ang ating Panginoon at Hari ay hindi patay, kundi buhay na buhay, upang tayong lahat ay makamit ng kaligayahan ng buhay na walang hanggan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita ng Paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod. Kung ang Unang Pagbasa ay ang pangangalaga ng Diyos bilang pastol, at ang Ikalawang Pagbasa ay ang pagbubuhay niya sa atin patungong langit, itong ating Ebanghelyo ay nagpapakita ng ating tungkulin dahil sa kanyang Paghahari. Matapos hinikayat ang mga alagad na maging handa katulad ng limang dalagang may langis at ilawan & katulad ng 2 lingkod na ginamit ang kabuuang 7 talento at umusbong ng 14 pa, dito ipinapakita ng Panginoong Hesukristo ang Huling Paghuhukom, nang siya ay dumating upang ihiwalay ang mga tao na katulad ng paghihiwalay sa mga tupa at kambing: ang mga tupa sa kanan na sumasagisag sa mga mabubuti, samantala ang mga kambing sa kaliwa, na sumisimbolo sa mga masasama. Kaya maraming Santo at Santo Papa ay nagsasabi na sa huling araw, hahatulan tayo ni Kristo ayon sa pagmamahal na ipinakita natin sa ating kapwa. Ang paglilingkod sa kanya ay paggawa ng kabutihan at katuwiran sa ating kapwa, kaya mayroon tayong 14 na Gawa ng Awa (7 Corporal, 7 Espirituwal). At isang patotoo ay ang pahayag ng Hari na anumang gawin natin sa ibang tao, ginagawa rin natin ang mga bagay na ito sa kanya. Dito makikita natin ang hayag na mukha ni Kristo sa ating kapwa at sa iba pang nilalang ng Diyos. Nasa atin na kung paano tayo tutugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod na naayon sa kalooban ng Diyos Ama.

Mga kapatid, ang Dakilang Kapistahang ito ay nagtuturo sa atin kilalanin at tanggain ang ating Hari na nagpapastol, nagbubuhay, at naglilingkod. Sa kahuli-huliang sandali ng ating buhay, siya pa rin ang ating Hari, at sa kanya tayo tutungo. Kaya habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, gawin nating makabuluhan ang ating buhay sa pamamagitan ng pagmamahal at pagmamalas ng awa at malasakit sa ibang tao.

Reply

Jhenny November 19, 2020 at 7:25 am

Fr. Reynald tanong ko lang po san ko makikita ung binangit nio po na 7 corporal at 7 spiritual. Thank u po s sagot.

Reply

Jeric November 19, 2020 at 11:27 am

May post po kami tungkol dyan –

7 Kawanggawang Korporal
7 Kawanggawang Espiritwal

Reply

Jhenny November 19, 2020 at 10:50 pm

Magandang gabi po Jeric ,salamat po at san books qpo makikita at verse po ? Pasenxa npo dami aq tanong

Reply

Jeric November 20, 2020 at 9:26 am

Mababasa po ‘yan sa Katesismo ng Simbahang Katoliko (Catechism of the Catholic Church). Nandoon din po ang mga pinagbatayang verses. Ito po ang Catechism sa wikang Ingles: https://fwdioc.org/works-of-mercy.pdf .

Reply

Jhenny November 20, 2020 at 9:20 pm

Good day po Jeric thank u po, God bless.

Reply

Angelo Garingo November 21, 2020 at 6:50 pm

Father Reynald, salamat po sa mga magandang pagninilay sa mga Salita ng Diyos. Ito po ay aking kinapupulutan ng aral at ibinabahagi ko sa aking service sa aming brgy. Salamat po

Reply

Regendt R. Acosta November 21, 2020 at 8:15 pm

Salamat po, tunay na nakaka gaan ng kaintindihan ang inyong mga paliwanag sa inyong pagninilay.

Reply

Francisco Azupardo November 22, 2020 at 8:05 am

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya

Reply

Marilyn E. E. November 22, 2020 at 1:03 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYA!

Reply

Celine loveko November 23, 2020 at 12:22 am

PINUPURI KA NAMIN PANGINOON JESUS KRISTO ALLELUIA!

Reply

PATRICK CU November 23, 2020 at 4:00 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: