Linggo, Nobyembre 22, 2020

November 22, 2020

Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan (A)

Ezekiel 34, 11-12. 15-17
Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5-6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

1 Corinto 15, 20-26. 28
Mateo 25, 31-46


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe (A) (White)

UNANG PAGBASA
Ezekiel 34, 11-12. 15-17

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Ezekiel

Ito ang ipinasasaabi ng Panginoong Diyos: “Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saanman sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain.

“Sa inyo, aking kawan, ito ang sinasabi ko na inyong Diyos na Panginoon: Ako ang magiging hukom ninyo. Pagbubukurin ko ang mabubuti’t masasama, ang mga tupa at ang mga kambing.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 22, 1-2a. 2b-3. 5-6

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Panginoo’y aking Pastol, hindi ako magkukulang.
Ako’y pinahihimlay sa mainam na pastulan.

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

At inaakay niya ako sa tahimik na batisan,
binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan.
At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan
sa matuwid na landasi’y doon ako inaakay.

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang,
ito’y iyong ginagawang nakikita ng kaaway;
nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan
at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw.
Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan,
sasaaki’t tataglayin habang ako’y nabubuhay;
doon ako sa templo lalagi at mananahan.

Pastol ko’y Panginoong D’yos, hindi ako magdarahop.

IKALAWANG PAGBASA
1 Corinto 15, 20-26. 28

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, si Kristo’y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo, ngunit ang bawat isa’y sa kanya-kanyang takdang panahon: Si Kristo ang pinakauna sa lahat; pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan; at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo’y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. At kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang Anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubusang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Marcos 11, 9. 10

Aleluya! Aleluya!
Pagpalain dumarating
sa ngalan ng Poon natin,
paghahari’y kanyang angkin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 25, 31-46

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Darating ang Anak ng Tao bilang Hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harapan niya ang lahat ng matitipon sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila’y pagbubukud-bukurin niya, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa, at sa kaliwa ang mga kambing. At sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan, ‘Halikayo, mga pinagpala ng aking Ama! Pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang sanlibutan. Sapagkat ako’y nagutom at inyong pinakain, nauhaw at inyong pinainom. Ako’y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako’y walang maisuot at inyong pinaramtan, nagkasakit at inyong dinalaw; ako’y nabilanggo at inyong pinuntahan.’ Sasagot ang mga matuwid, ‘Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinaramtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit o nasa bilangguan at aming dinalaw?’ Sasabihin ng Hari, ‘Sinasabi ko sa inyo: nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, ito ay sa akin ninyo ginawa.’

“At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ‘Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa! Kayo’y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa diyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat ako’y nagutom at hindi ninyo pinakain, nauhaw at hindi ninyo pinainom. Ako’y naging isang dayuhan at hindi ninyo pinatuloy; ako’y nawalan ng maisuot at hindi ninyo pinaramtan. Ako’y may sakit at nasa bilangguan at hindi ninyo dinalaw.’ At sasagot din sila, ‘Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, naging dayuhan, nawalan ng maisuot, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo pinaglingkuran?’ At sasabihin sa kanila ng Hari, ‘Sinasabi ko sa inyo: nang pagkaitan ninyo ng tulong ang pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan.’ Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 13, 2020 at 5:20 pm

Pagninilay: Ipinagdiriwang ngayon ng buong Simbahan ang huling Linggo ng Taong Pangliturhiya sa Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ni Hesukristo sa Sanlibutan. Ito’y itinatag ni Papa Pio XI noong 1925 bilang tugon sa mga umuusbong na ideolohiya katulad ng sekularismo, kapitalismo, komunismo, sosyalismo, atbp. Ito’y pagpapahayag na sa kabila ng mga naghahari-harian sa pulitika, ekonomiya, at iba pang mga komunidad, si Hesus ay mananatiling tunay na Hari na ang kanyang kaharian, ang Kaharian ng Diyos Ama, ay mabubuhay kailanman. Dati ay ipinagdiriwang ang Kapistahan ni Kristong Hari tuwing huling Linggo ng Oktubre. Subalit nang sumapit ang Ikalawang Konseho ng Vatikano, inilipat ang pagdiriwang sa huling Linggo ng Kalendaryo ng Simbahan bilang pagpaparangal kay Kristo na Hari matapos pagnilayan ang kanyang buhay mula Adbiyento hanggang Karaniwang Panahon. Kaya makikita natin sa liturhiya ngayon ang paghahari ng ating Panginoong Hesukristo na ibinigay sa kanya ng Ama dahil sa kanyang pagiging masunurin sa dakilang kalooban.

Ang Unang Pagbasa ay nagpapahayag tungkol sa Paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapastol. Nakita ng Panginoong Diyos ang katiwalian at katusuhan ng mga hari, prinsipe, at mga saserdote ng Israel, na punung-puno na siya sa kanilang pagsusuway at pagtalikod sa kanya. Kaya sinabi niya sa pamamagitan kay Propeta Ezekiel na siya ang mag-aalaga pa sa mga tupa nang tama at mas matatag pa ang pananampalataya at katapatan sa kanya. Hindi niya pababayaan ang kanyang mga kawan, sapagkat nais niya ang mga ito ay alagaan at itaguyod tungo sa kabutihang-loob. Kaya ang kanyang Anak na si Hesukristo ay ang Mabuting Pastol na patuloy na gumagabay sa atin tungo sa buhay na walang hanggan.

Ang Ikalawang Pagbasa ay nagpapahayag ng Paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng Pagkabuhay na mag-uli. Kaya ang Kapistahang ito ang nagpapahayag na sa huli, lahat ng bagay ay lilipas. Subalit ang hindi lilipas ay ang Diyos na buhay: ayon kay San Pablo, ang Diyos na nagbuhay sa ating Panginoong Hesus, at ibubuhay rin tayo sa huling araw tungo sa buhay na walang hanggan. At mangyayari ito ayon sa Apostol kapag ang lahat ng masamang hakbang ay malupig ni Kristong Hari, at ang huli-huling wawasakin ay kamatayan. Ang ating Panginoon at Hari ay hindi patay, kundi buhay na buhay, upang tayong lahat ay makamit ng kaligayahan ng buhay na walang hanggan.

Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita ng Paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod. Kung ang Unang Pagbasa ay ang pangangalaga ng Diyos bilang pastol, at ang Ikalawang Pagbasa ay ang pagbubuhay niya sa atin patungong langit, itong ating Ebanghelyo ay nagpapakita ng ating tungkulin dahil sa kanyang Paghahari. Matapos hinikayat ang mga alagad na maging handa katulad ng limang dalagang may langis at ilawan & katulad ng 2 lingkod na ginamit ang kabuuang 7 talento at umusbong ng 14 pa, dito ipinapakita ng Panginoong Hesukristo ang Huling Paghuhukom, nang siya ay dumating upang ihiwalay ang mga tao na katulad ng paghihiwalay sa mga tupa at kambing: ang mga tupa sa kanan na sumasagisag sa mga mabubuti, samantala ang mga kambing sa kaliwa, na sumisimbolo sa mga masasama. Kaya maraming Santo at Santo Papa ay nagsasabi na sa huling araw, hahatulan tayo ni Kristo ayon sa pagmamahal na ipinakita natin sa ating kapwa. Ang paglilingkod sa kanya ay paggawa ng kabutihan at katuwiran sa ating kapwa, kaya mayroon tayong 14 na Gawa ng Awa (7 Corporal, 7 Espirituwal). At isang patotoo ay ang pahayag ng Hari na anumang gawin natin sa ibang tao, ginagawa rin natin ang mga bagay na ito sa kanya. Dito makikita natin ang hayag na mukha ni Kristo sa ating kapwa at sa iba pang nilalang ng Diyos. Nasa atin na kung paano tayo tutugon sa tawag ng pagmamahal at paglilingkod na naayon sa kalooban ng Diyos Ama.

Mga kapatid, ang Dakilang Kapistahang ito ay nagtuturo sa atin kilalanin at tanggain ang ating Hari na nagpapastol, nagbubuhay, at naglilingkod. Sa kahuli-huliang sandali ng ating buhay, siya pa rin ang ating Hari, at sa kanya tayo tutungo. Kaya habang tayo nabubuhay sa daigdig na ito, gawin nating makabuluhan ang ating buhay sa pamamagitan ng pagmamahal at pagmamalas ng awa at malasakit sa ibang tao.

Reply

Jhenny November 19, 2020 at 7:25 am

Fr. Reynald tanong ko lang po san ko makikita ung binangit nio po na 7 corporal at 7 spiritual. Thank u po s sagot.

Reply

Regendt R. Acosta November 21, 2020 at 8:15 pm

Salamat po, tunay na nakaka gaan ng kaintindihan ang inyong mga paliwanag sa inyong pagninilay.

Reply

Marilyn E. E. November 22, 2020 at 1:03 pm

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo. ALELUYA!

Reply

PATRICK CU November 23, 2020 at 4:00 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: