Miyerkules, Nobyembre 18, 2020

November 18, 2020

Play

Miyerkules ng Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Pahayag 4, 1-11
Salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6

Banal ka, Poong Maykapal, D’yos na Makapangyarihan.

Lucas 19, 11-28


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Wednesday of the Thirty-third Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of the Dedication of the Basilicas of Sts. Peter and Paul, Apostles (White)

UNANG PAGBASA
Pahayag 4, 1-11

Pagbasa mula sa aklat ng Pahayag

Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit.

At muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trumpeta, na ang sabi, “Umakyat ka rito, at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari.” Walang anu-ano’y kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang isang trono, at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya’y maningning na gaya ng mahahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid dito ang dalawampu’t apat pang trono. Nakaluklok ang dalawampu’t apat na matatanda; puti ang kanilang kasuutan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono’y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May pitong nagniningas na sulo sa harap ng trono; ito ang pitong espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal.

Nakapaligid sa trono, sa bawat panig nito, ang apat na nilalang na buhay na punung-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo. At katulad ng agilang lumilipad ang pang-apat. Tig-aanim na pakpak ang apat na nilalang na buhay; at tadtad ng mga ang bawat isa, sa loob at labas. Walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi:

“Banal, banal, banal, ang Panginoong Diyos na Makapangyarihan sa lahat,
Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating.”

At habang umaawit sila ng papuri, parangal, at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang dalawampu’t apat na matatanda nama’y nagpapatirapa sa harap ng trono, at sinasamba ang nakaluklok doon, ang nabubuhay magpakailanman. Iniaalay nila ang kanilang korona sa harap ng trono, at sinasabing:

“Aming Panginoon at Diyos! Karapat dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang, at kapangyarihan;
Pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay,
At ayon sa iyong kagustuhan, sila’y nilalang mo at pinananatili.”

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6

Banal ka, Poong Maykapal, D’yos na Makapangyarihan.

Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan,
purihin sa langit ang lakas na taglay;
Siya ay purihin sa kanyang ginawa,
Siya ay purihin, sapagkat dakila.

Banal ka, Poong Maykapal, D’yos na Makapangyarihan.

Purihin sa tugtog ng mga trompeta,
awitan sa saliw ng alpa at lira!
Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin,
mga alpa’t plauta, lahat ay tugtugin!

Banal ka, Poong Maykapal, D’yos na Makapangyarihan.

Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiyang,
sa lakas ng tugtog siya’y papurihan;
purihin ang Poon ng mga nilalang!

Banal ka, Poong Maykapal, D’yos na Makapangyarihan.

ALELUYA
Juan 15, 16

Aleluya! Aleluya!
Hinirang tayo ni Kristo
upang mamungang totoo
bilang mabubuting tao.

MABUTING BALITA
Lucas 19, 11-28

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng una niyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem, at ang akala ng mga tao ay itatatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya: “May isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik pagkatapos niyon. Bago siya umalis, tinawag niya ang sampu sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-iisang salaping ginto at sinabihan sila, ‘Ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko.’ Poot na poot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya’t pagkaalis niya, nagsugo sila ng mga kinatawan upang sabihin sa kinauukulan: ‘Ayaw naming maging hari ang taong ito!’

“Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos, at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto, upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanya ang una at ang sabi, ‘Panginoon, ang salapi ninyong ginto ay nagtubo ng sampu.’ ‘Magaling,’ sagot niya. ‘Mabuting alipin! Yamang naging matapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa sampung bayan.’ Lumapit ang ikalawa at ang sinabi, ‘Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng lima.’ At sinabi niya sa kanya, ‘Mamamahala ka sa limang bayan.’ Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, ‘Panginoon, heto po ang inyong salaping ginto. Binalot ko po sa panyo at itinago. Natatakot po ako sa inyo, sapagkat napakahigpit ninyo; kinukuha ninyo ang hindi sa inyo, at inaani ang hindi ninyo inihasik.’ Sinagot siya ng kanyang panginoon, ‘Masamang alipin! Sa salita ng mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako’y mahigpit. Sinabi mo, kinukuha ko ang hindi sa akin at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbabalik ko, sana’y may tinubo ang puhunang ito.’ At sinabi niya sa mga naroroon, ‘Kunin ninyo sa kanya ang salaping ginto, at ibigay sa may sampu.’ ‘Panginoon, siya po’y mayroon nang sampung salaping ginto!’ wika nila. ‘Sinasabi ko sa inyo: ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway kong aayaw na ako’y maghari sa kanila – dalhin ninyo dito at patayin sa harapan ko!’”

Pagkasabi nito, nagpauna si Hesus patungong Jerusalem.

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 20, 2018 at 5:02 pm

Pagninilay: Ang Parabula ng Sampung pilak dito sa Ebanghelyo ni San Lucas ay kaparehas ng Parabula ng mga Talento sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ibinahagi ni Hesus itong parabula na ito upang ipahiwatig sa atin na ang buhay ay may hangganan. Hangga’t tayo’y namumuhay, tayo ay may tungkuling pahalagahan ang bawat buhay na ibinigay ng Panginoon. Kaya hindi tayo ay pwedeng mag-angkin na may-ari ng buhay dahil alam po natin na ito’y nagmula sa Diyos. Kaya po tayo’y namumuhay sa daigdig na ito sapagkat mayroong dahilan na ibinigay ang Panginoon upang gawin ang nakasaad sa kanyang dakilang kalooban. Kaya ang ating pamumuhay ay katulad ng talinghaga na ang hari ng bayan ay inatasan ang kanyang 3 lingkod na gagamitan ang mga pilak na ibinigay para mas lumago pa ito. Ang isang lingkod na inatasan ng 5 pilak ay mas dumami sa 10, at ang isa namang lingkod na inatasan ng 2 pilak ay mas dumami sa 4. Subalit ang lingkod namang ito na inatasan ng 1 pilak ay nagdesisyon na ibalot sa kanyang panyo. At sa pagbalik ng hari, may gantimpala ang 2 lingkod, samantala ang 1 naman ay parusa. Kaya ipinakuha ang 1 salapi upang ibigay sa may 10, at dito’y sinasabi ng talinhaga na ang mga may maraming ambag ay may maraming pagpapalang naghihintay, ngunit ang mga walang ambag kahit katiting lang ay mababawian ng pagpapala. Kaya makikita natin sa Unang Pagbasa kung paano ang mga banal ng Panginoon ay nagkaroon ng maraming pinagdaanan habang sila’y namumuhay sa daigdig. At nakita ni San Juan na sila’y naging matagumpay sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kahit na sila’y nasa langit na, patuloy silang sumasamba sa Panginoong Diyos ay kay Kristo Hesus, na Kordero ng Diyos. Kaya nawa’y gawing nating makabuluhan ang buhay na ibinigay sa ating ng Panginoon sa pagbabahagi ng mga biyaya at paggawa ng kabutihan sa isa’t isa. Nawa’y isaisip natin ang pagiging masunurin sa dakilang kalooban ng Panginoon.

Reply

Cristy Guarin November 21, 2018 at 6:54 pm

Panginoon salamat sa talentong ipinagkaloob mo sa akin. Magamit ko nawa ito sa pagpapalago ko at maibahagi sa iba ang bunga nito. Patawad sa mga pagkakataon na ako’y talunin ng takot at mas pinipili ang manahimik sa halip na magtiwala na kaagapay ng talentong nasa akin ang iyong pag-gabay. Ipaalala mo sa akin na magsusulit ako kung ano ang ginawa ko sa talentong binigay mo sa akin pagdating ng panahon

Reply

Melba G. De Asis November 22, 2018 at 6:12 am

Panginoon ako’y nalulungkot sa nangyari sa akin dahil ang ipinagkaloob mong talento ay hindi ko nagamit ng naaayon sa Iyong utos, na nagamit ko ito para lang sa ikatutuwa ng mga mapag-imbot sa kayamanan. Nawa’y magamit ko muli sa mabuti ang talentong ipinagkaloob mo sa akin at mas magawa ko ang mga bagay na ikalulugod Mo. Amen

Reply

Marilyn E November 18, 2020 at 5:53 pm

Pinupuri ka namin panginoong Hesukristo!!!

Reply

Aira Mae Gino November 18, 2020 at 7:17 pm

Amen.

Reply

Lee-Ghi November 18, 2020 at 9:35 pm

From Fr. Luciano Felloni

Almusalita Daily Gospel and Meditation
Wednesday (November 18, 2020): “They Did Not Want Me to Reign over Them”

Scripture: Luke 19:11-28
#Almusalita #PaanoManaloNgMalaki

“Sabi ni Hesus,
‘I tell you, everyone who ask
will be given more, but from those who
have nothing, even what they have
will be taken away.’

Parang unjust ito pero
kapag pinakinggan mo ang kwento,
ang punto ng talinhaga na kinuwento
ni Hesus ay ganito: ang ibinigay ng Diyos
ay kailangang pagyamanin, pagbutihin,
i-workout, kailangang gawin nang may gana,
kailangang may effort from your side. Iyon
ang minu-multiply ng Panginoon.

He cannot multiply zero.
Kung wala kang effort, kung tamad ka,
kung wala kang naiwang respeto, kung wala
kang debosyon whatsoever, kung hindi ka
nagdarasal, kung hindi ka nagpapatawad,
kung zero ka sa mga bagay na ito, huwag mong
asahan na magiging sagana ang iyong kapayapaan,
pagkakaisa ng iyong pamilya, o maski ang iyong negosyo.

Kung ang taya mo ay zero,
hindi iyan magiging sagana.
Pati iyong little na nasa iyo
ay mawawala.

And iyon ang point ng Panginoon.
Iyong kaunting respeto sa iyong asawa
ay pagpapalain ng Panginoon ng isang
matibay na relasyon. Iyong kaunting tiyaga
sa iyong Negosyo na nagsimula na talagang
walang-wala kayo ay palalaguin ng Panginoon
at magiging sagana ang iyong negosyo.
Iyong effort para patawarin ang isang tao
na mayroon kang sama ng loob ay pagpapalain
ng Panginoon sa pagiging maunawain mo
na ibabalik rin ng tao sa iyo.

If you put one, He can multiply that.
At paulit-ulit Niyang gagawin iyan
hanggang sa maging sobrang sagana.
Pero kung ang taya mo sa lahat ay zero dahil
tinatamad ka o walang gana, o dahil sadyang feeling mo
wala kang maitataya, then iyong kaunti na nasa
iyo ay mawawala pa rin.

I hope this parable becomes a wake up call
that makes us realize na marami sa mga blessings
ay nasa ating kamay. Kapag sinimulan natin,
pagyayamanin at imumultiply ng Panginoon.”

Pray: “Lord Jesus, be the ruler of my heart and mind and the master of my home and goods. Fill me with a generous and wise spirit that I may use the gifts, talents, time, and resources you give me for your glory and your kingdom.”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

Jhenny November 19, 2020 at 7:17 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

PATRICK CU November 21, 2020 at 9:26 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: