Martes, Nobyembre 17, 2020

November 17, 2020

PANALANGIN NG BAYAN
IKA-33 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON
MARTES

Sa pagtatagpo ng Panginoon at ni Zakeo, nakita natin na ang tunay na habag ang pinakamatatag na pinagmumulan ng katarungan. Nananalangin tayo bilang mga makasalanan, sa ngalan ng mga makasalanan. Ang ating mga panalangin nawa’y magpahayag ng panatag na tiwala sa banal na awa ng Diyos.

Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
o kaya
Banal na Awa, basbasan Mo kami.

Ang Simbahan nawa’y patuloy na tanggapin ang mga naghahangad ng kapatawaran at kapayapaan ng kalooban, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga nagpapatakbo ng ating kalakalan at industriya nawa’y maging mapagbigay at makatarungan, manalangin tayo sa Panginoon.

Tayo nawa’y maging handa sa pagsalubong sa Panginoon anumang oras siya dumating sa ating buhay at hayaan siyang manahan sa ating mga puso, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga maysakit nawa’y makita na bahagi ng nakapagliligtas na krus ni Kristo ang kanilang mga pagsubok at paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon.

Ang mga yumao nawa’y gantimpalaan ng walang hanggang kaligayahan sa buhay ng mundong darating, manalangin tayo sa Panginoon.

Ama naming Diyos, punuin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong mapagligtas na tulong kapag kami ay magkasala at nawa’y panatilihin mo kami sa iyong pagkalinga. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 7 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 19, 2018 at 10:09 pm

Pagninilay: Ang Panginoon ay dakila sa kanyang pagmamahal sa atin na bagamat tayo ay nagkakalasa at nagkukulang ay patuloy pa rin tayong minamahal. Ang Ebanghelyo ay isang pagtatagpo ni Hesus sa isang publikanong si Zaqueo. Ang mga publikano/maniningil ng buwis noong kapanahunan ni Hesus ay itinuturing na mga makasalanan at traydor: makasalanan sapagkat sila’y nandadaya sa pangongolekta ng buwis, at mga traydor sapagkat sila’y nangongolekta ng buwis mula sa kanilang mga kapwa-Hudyo bilang bahagi ng sistema ng mga Romano. Si Zaqueo na taga-Jerico ay isang publikano na sinasabi rito na siya’y maliliit. Ang pagiging pandak niya ay hindi lang pisikal, kundi maaring pandak rin siya sa mga espirituwal na bagay. Siya’y ikinagagalit ng kanyang mga kababayan dahil sa kanyang pandaraya at pagtratrabaho para sa mga Romano. Pumasok sa loob niya’y nais niyang makita ang Panginoon, ngunit dahil siya’y maliliit ay umakyat siya sa puno ng sikamoro. Hindi niyang akalaing sa paghahanap niya kay Kristo, si Kristo pala ang humahanap sa kanya. Napansin siya ni Hesus at iniutos na bumaba mula sa puno upang makituloy ito sa bahay ni Zaqueo. Ito’y nagkaroon ng mainit na reaksyon mula sa taongbayan na isang itinuturing na banal na tao ay papasok sa tahanan ng isang makasalanan. Kaya buong kababaang-loob nangaki si Zaqueo na kalahati ng kanyang ari-arian ay ibibigay sa mga mahihirap at ang mga dinaya niya ay kanyan isasauli ng apat na beses. Kaya ipinahayag ng Panginoon na dumating ang kaligtasan sa kanyang tahanan, at ito’y nagpapatunay ang misyon ni Hesus na tawagin ang mga makasalanan tungo sa pagpapanumbalik ng kalooban sa Diyos. Kaya ang disposiyon natin bilang mga Kristiyano ay paging magpakumbaba sa pag-aamin na tayo’y mga tao lamang na may pagkakataong magkukulang at magkakamali. Subalit tayo rin ay may kakayahan na ipagmalaki ang ating pananampalataya sa Panginoon. Katulad ni Zaqueo, minsan inaakyat natin ang mga puno ng sikamoro na sumisimbolo sa mga pagkakataong hinahanap natin ang Panginoon. At mahalaga rin na bumaba tayo mula sa mga punong ito sa pagiging magpakumbaba sa paagawa ng kabutihan sa kapwa. At nawa’y mabuksan rin ang aming mga puso sa misyon ng awa ng Diyos na bukas para sa lahat, lalung-lalo na sa mga makasalanan. Huwag po natin hadlangan ang mga masasamang tao na lumapit sa presensiya ng Banal na Awa. Bagkus tulungan natin sila na makapanumbalik muli sa Panginoon.

Reply

Melba G. De Asis November 20, 2018 at 4:18 am

Ang Panginoon ay pumarito para iligtas ang mga makasalanan at may nakalaang pagpapatawad sa mga nagkasala na nagsisisi at umaamin sa mga nagawang kasalanan at nagbabslik loob sa Kaniya.

Panginoon pinupuri kita at pinasasalamatan sa Iyong kabutihan at pagmamahal na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin.Panginoon nawa’y mapatawad mo ako sa mga nagawa kong pagkakasala at kamalian sa aking buhay lalung lalo na sa mga nagawa kong kasalanan sa aking mga magulang. Ako’y naniniwala na sa kabila ng mga pagkakasala ko ay may nakalaan kang kapatawaran at inaangkin ko na ako ay pinatawad mo na. Salamat sa mga biyayang patuloy mong ipinagkakaloob sa amin sa araw araw. Mahal na Birheng Maria at lahat ng mga Santo at mga Anghel ipanalangin nyo kami. Amen

Reply

Aida Ramirez November 20, 2018 at 6:05 am

Pinupuri ka namin Panginoong Hesukristo.Salamat sa araw araw na Mabuting balita , mga reflection at mga panalangin.
Panginoon pinupuri at pinasasalamatan kita.
Patuloy po akong humiihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang mga pagkakasala.
Patuloy ko pong hinihiling na malampasan ng aming pamilya ang kasalukuyang pagsubok .
Patuloy kaming maglilingkod sa iyo Panginoon sa munti naming kakayanan sa pamamagitan ng paglilingkod sa simbahan at sa iba’t ibang religious community.
Salamat Panginoon.

Reply

Cristy Guarin November 20, 2018 at 6:08 am

Panginoon tulad ni Zaqueo, magkaroon ako ng maalab na pagnanais na makita at makilala ka. Huwag kong gawing dahilan ang mga balakid tulad ng mga kaabalahang idinudulot ng pagkataon. Bagkus ay gumawa rin ako ng paraan upang makaniig at makilala ka. Patawarin mo ako sa mga pagkakataon na nandaya ako sa aking kapwa at inisip na mas nakahihigit ako sa kanila. Tulungan mo akong magpakababa at mahalin maging ang mga taong nakakasakit sa akin. Patuloy kong maibahagi ang mga kayamanan, oras at talento na ipinagkakaloob mo sa akin. Maraming salamat Panginoon sa mga pagkaataong ipinag kakaloob mo sa akin upang ikaw ay mapaglingkura sa pamamagitan ng aking kapwa.

Reply

Jhenny November 17, 2020 at 7:20 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn Esmaña November 17, 2020 at 1:11 pm

Pinupuri ka namin Panginoon Hesukriso. ALELUYA ! AMEN!

Reply

PATRICK CU November 18, 2020 at 5:24 pm

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: