Linggo, Nobyembre 15, 2020

November 15, 2020

Play

Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)

Kawikaan 31, 10-13. 19-20. 30-31
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

1 Tesalonica 5, 1-6
Mateo 25, 14-30

Thirty-third Sunday in Ordinary Time (A)

UNANG PAGBASA
Kawikaan 31, 10-13. 19-20. 30-31

Pagbasa mula sa aklat ng Mga Kawikaan

Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga.

Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit niya.

Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila’y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan.

Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana.

Siya’y gumagawa ng mga sinulid, at humahabi ng sariling damit.

Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad.

Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda ngunit ang babaing may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana.

Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 127, 1-2. 3. 4-5

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot,
ang maalab na adhika’y sumunod sa kanyang utos.
Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan,
ang buhay ay maligaya’t uunlad ang kanyang buhay.

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Sa tahanan, ang asawa’y parang ubas na mabunga.
Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak n’ya.

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin,
buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain.
Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin,
at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem.

Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa D’yos.

IKALAWANG PAGBASA
1 Tesalonica 5, 1-6

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica

Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng Araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, “Tiwasay at panatag ang lahat,” biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito’y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaing manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya’t hindi kayo mabibigla sa Araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan — sa panig ng araw — hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo’y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip — di tulad ng iba.

Ang Salita ng Diyos.

ALELUYA
Juan 15, 4a. 5b

Aleluya! Aleluya!
Sa Poon ay manatili
siya’y sa atin lalagi
mamungang maluwalhati.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Mateo 25, 14-30

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito: May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan: binigyan niya ang isa ng limanlibong piso, ang isa nama’y dalawanlibong piso, at ang isa pa’y sanlibong piso. Pagkatapos, siya’y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng limanlibong piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng limanlibong piso. Gayun din naman, ang tumanggap ng dalawanlibong piso ay nagtubo ng dalawanlibong piso. Ngunit ang tumanggap ng sanlibong piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang panginoon.

Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libo. Wika niya, ‘Panginoon, heto po ang limanlibo na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang limanlibo na tinubo ko.’ Sinabi sa kanya ng panginoon, ‘Magaling! Tapat at mabuting alipin! Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan!’ Lumapit din ang tumanggap ng dalawanlibong piso, at ang sabi, ‘Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong dalawanlibong piso. Heto naman po ang dalawanlibong piso na tinubo ko.’ Sinabi ng kanyang panginoon, ‘Magaling! Tapat at mabuting alipin! Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan.’ At lumapit naman ang tumanggap ng sanlibong piso. ‘Alam ko pong kayo’y mahigpit,’ aniya. ‘Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan, at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya’t ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang sanlibong piso ninyo.’ ‘Masama at tamad na alipin!’ Tugon ng kanyang panginoon. ‘Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan! Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko, di sana’y may nakuha akong tubo ngayon? Kunin ninyo sa kanya ang sanlibong piso at ibigay sa may sampunlibong piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, at mananagana; ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Doo’y tatangis siya at magngangalit ang kanyang ipin.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

o kaya: Maikling Pagbasa
Mateo 25, 14-15. 19-21

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito: “Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito: May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan: binigyan niya ang isa ng limanlibong piso, ang isa nama’y dalawanlibong piso, at ang isa pa’y sanlibong piso. Pagkatapos, siya’y umalis.

Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libo. Wika niya, ‘Panginoon, heto po ang limanlibo na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang limanlibo na tinubo ko.’ Sinabi sa kanya ng panginoon, ‘Magaling! Tapat at mabuting alipin! Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan!’

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 5 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 6, 2020 at 12:09 pm

Pagninilay: Malapit na tayo sa katapusan ng Taong Panliturhiya ng Simbahan. Ito ang huling Linggo bago ang Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari sa susunod na Linggo. At papasok naman tayo sa Bagong Taon sa pagsisimula ng Panahon ng Pagdating (Adbiyento). Kaya ang bilang ng Linggo ngayon ay ika-33, na sumisimbolo sa edad ni Kristo nang siya ay mamatay sa Krus, muling mabuhay, at umakyat sa langit. Isinasaad ng pagtatapos ng Kalendaryo ng Simbahan ang pagwakas ng lahat ng makamundong bagay, na si Kristo ay ang ating simula (Alpha) at katapusan (Omega). At ang mga Ebanghelyo nitong darating na araw ay isang paanyaya ni Kristo na paghandaan natin ang kanyang muling pagpaparito at/o kaya pati na rin ang katapusan ng buhay na hindi natin alam kung kailan.

At bilang paghahanda sa kanyang pagdating, dapat natin ipayaman ang ating misyon at ang ating mga talento mula sa Ebanghelyo natin ngayon. Hindi sinusukat ng Diyos sa pagpapareho ng paghahati ng kanyang mga pamanana sa atin dahil kahit ano mang bilang ng mga buto na ibinigay niya sa atin, pwede pa rin mag-ani ng sagana sa mundo, ang ani ng kabutihan. Kahit ang pinakamaliit na bagay ay makakamtan ang isang malaking diperensya. Kahit anong gagawin nating mabuti, kahit malaki o maliit, makaparehong sukat ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya huwag natin ibaon sa lupa ang ating mga pamana, kundi isabuhay ito sa pag-aani ng sangkatauhan. Sa ating paglakbay sa daang ito, nawa’y gamitin natin ang ating mga talento para ipayaman ang ating bansa at ang buong mundo.

Reply

Rosanna Cruz November 9, 2020 at 4:01 pm

maishare ko lang ang sermon ng pari sa ganito ring kwento. ang sabi nya, ang taong gumagawa ng mali o di tama ay makasalanan.Ngunit hindi sapat na hindi ka nagkakasala, sapagkat gayon din naman ang taing hindi rin gumagawa ng tama, o kabutihan sa kapwa… hindu rin tayo maisasalba kung magsimba tayo, magnobena o di kaya’y magdasal.Kailangan na lapatan ng kabutihan at kawanggawa upang makasama natin angPanginoon sa kanyang pagbabalik.

Reply

Cris November 10, 2020 at 5:42 pm

Thanks po.

Reply

MARY JANE November 15, 2020 at 4:37 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

PATRICK CU November 16, 2020 at 11:11 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: