Sabado, Nobyembre 14, 2020

November 14, 2020

Play

Sabado ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

3 Juan 5-8
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

Lucas 18, 1-8


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Saturday of the Thirty-second Week in Ordinary Time (II) (Green)
or mass of BVM on Saturday (White)

UNANG PAGBASA
3 Juan 5-8

Pagbasa mula sa ikatlong sulat ni Apostol San Juan

Mahal kong kaibigang Gayo, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid, kahit hindi mo kilala, ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpatotoo sila sa simbahan rini tungkol sa iyong pag-ibig. At lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay, gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos. Sapagkat humayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos. Dapat natin silang tangkilikin upang tayo’y makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 111, 1-2. 3-4. 5-6

Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.
o kaya: Aleluya.

Mapalad ang tao na may takot sa Diyos,
Siyang sumusunod nang buong alindog.
Ang kanyang lipi’y magiging dakila,
pati mga angkan ay pinagpapala.

Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

Magiging sagana sa kanyang tahanan
katarungan niya’y walang katapusan.
Ang taong matuwid, may bait at habag,
kahit sa madilim taglay ay liwanang.

Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

Ang mapagpautang nagiging mapalad,
kung sa hanapbuhay siya’y laging tapat.
Hindi mabibigo ang taong matuwid,
di malilimutan kahit isang saglit.

Mapalad s’ya na may takot sa D’yos na magandang-loob.

ALELUYA
2 Tesalonica 2, 14

Aleluya! Aleluya!
Tayo’y tinawag ng Diyos
upang magningning na lubos
sa aral ni Kristo Hesus.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 18, 1-8

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kaniyang na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa.

“Sa isang lunsog,” wika niya, “may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lungsod ding iyon ay may isang babaing balo na punta nang punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili: ‘Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na katarungang hinihingi ng babaing ito sapagkat lagi niya akong ginagambala – baka pa ako mainis sa kapaparito niya,’” At sinabi ng Panginoon, “Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gani, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 9 comments… read them below or add one }

Reynald David Perez November 17, 2018 at 7:50 am

Mula kay Fr. Rey Anthony Yatco:
MAGANDANG BALITA NGAYON – SABADO NG IKA-32 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON

LUKAS 18:1-8 Noong panahong iyon, isinaysay ni Hesus sa kanyang mga alagad ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalanging lagi at huwag manghinawa.

“Sa isang lunsod,” wika niya, “may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Sa lunsod din iyon ay may isang babaeng balo na punta nang punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili: ‘Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kaninuman, igagawad ko na ang katarungang hinihingi ang babaeng ito sapagkat lagi niya akong ginagambala – baka pa mainis ako sa kapaparito niya.'” At sinabi ng Panginoon, “Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan. Ngunit pagdating ng Anak ng Tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya?”

MANALANGIN: Ang talinghaga ay tungkol sa kung paano ipapakita ng Diyos at kung paano natin mahahanap ang paraan upang makamit ang ating panalangin sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Sa panalangin nagsasalubong ang awa ng Diyos at pagkilos natin. Sa panalangin nagkakamit tayo ng karunungan at lakas.

MANALANGIN: Panginoon, turuan mo kaming magtiyaga sa pananalangin.

GAWIN: Huwag magsawang magdasal.

Reply

Melba G. De Asis November 17, 2018 at 4:03 pm

Ibinibigay ng Diyos ang ating mga hinihingi sa panalangin matuto lamang tayong maghintay kung kailan Niya ito ipagkakaloob.

Panginoon nawa’y patawarin Mo ako sa aking mga kasalanan at pagkukulang . Ako’y umaasa at nagtitiwala na ipagkakaloob Mo ang aking mga hinihiling ng naayon sa Iyong kagustuhan sa tamang panahon Amen

Reply

Reynald Perez November 12, 2020 at 4:18 pm

Pagninilay: Paano natin masusukatan ang katapatan ng Diyos? Ito ay walang hanggan sa bawat tao na sumasamo sa kanyang ngalan. At dito pumapasok ang kapangyarihan ng panalangin. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 18:1-8), nagkwento si Hesus ng isang talinghaga tungkol sa kahalagahan ng palaging manalangin nang walang humpay. Nakita natin sa katauhan ng biyuda ang kanyang pagtitiis na ibigay ng di matapat na hukom ang makatarungang hatol sa ari-ariang kinuha ng kanyang mga ahente. Kaya nagdalawang-isip ang hukom na dahil kinukulit na siya ng balo, ibibigay na niya ang hatol nito upang hinda na siya makulitan. Makikita natin dito ang paglalarawan sa kapangyarihan ng dasal at katatagan ng taong nananalanging hindi sumusuko agad.

Ang katapatan ng Diyos ay nakikita sa kanyang kagandahang-loob tungo sa mga taong nangangailangan. Makikita natin ang pananampalataya ng tao ay mas higit pa kaysa sa anumang sitwasyon o di kanais-nais na pangyayari, na ang bawat taong nananalig sa kanya ay kanyang ididinig. Ngunit minsan sa bawat panahon na tayo ay nagdadasal, matagal pang maganap ang tugon ng Diyos. May iilan na nga ang nagsusumbat sa kanya kung bakit hinayaan niya ang mga masamang bagay. Subalit sa totoong realidad, may mga tanong sa ating buhay na hindi agad maisasagot. Ang kailangan lang natin ay ang pagiging matiyaga sa ating buhay-panalangin. Hindi naman ito ibig sabihin na pabalbal na dasal. Kundi ang pananalangin ay dapat nagmumula sa ating puso, na ang hangarin natin ang kabutihan natin at ng ibang tao. Ang Diyos ay tutugon sa ating bawat kahilingan sa kanyang oras at ayon sa kanyang kalooban.

Reply

Jhenny November 14, 2020 at 7:30 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn Esmaña November 14, 2020 at 6:27 pm

Salamat sa Diyos.

Reply

Bless November 14, 2020 at 9:02 pm

Ang bawat kahilingan natin ay ipinagkakaloob ng Panginoon sa tamang panahon! Hindi Siya nakakalimot.

Panginoon, turuan mo po kaming umasa sa Iyong awa at biyaya. Amen ??

Reply

Bless November 14, 2020 at 9:03 pm

Ang bawat kahilingan natin ay ipinagkakaloob ng Panginoon sa tamang panahon! Hindi Siya nakakalimot.

Panginoon, turuan mo po kaming umasa sa Iyong awa at biyaya. Amen ??

Reply

Bless November 14, 2020 at 9:03 pm

Ang bawat kahilingan natin ay ipinagkakaloob ng Panginoon sa tamang panahon! Hindi Siya nakakalimot.

Panginoon, turuan mo po kaming umasa sa Iyong awa at biyaya. Amen ??

Reply

PATRICK CU November 15, 2020 at 9:48 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: