Huwebes, Nobyembre 12, 2020

November 12, 2020

Play

Paggunita kay San Josafat, Obispo at Martir
Huwebes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Filemon 7-20
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Lucas 17, 20-25


Subscribe to Awit at Papuri Communications YouTube Channel

Memorial of Saint Josaphat, Bishop and Martyr (Red)
Saturday of the Thirty-second Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Filemon 7-20

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon

Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal.

Dahil kay Kristo, maaari kong sabihing dapat mong gawin ito; gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Hesus at ngayo’y nakabilanggo dahil sa kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako’y naririto sa bilangguan. Dati, wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayo’y malaking tulong siya sa ating dalawa.

Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang, sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako’y nabibilanggo dahil sa Mabuting Balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin.

Marahil, nawalay sa iyo nang kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya’y makasama mo siya habang panahon – hindi na bilang alipin kungi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo – hindi lamang bilang isang alipin kundi isang kapatid pa sa Panginoon!

Kaya’t kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya ma’y nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito; Ako, si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagbigyan mo ang aking kahilingan, dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo!

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10

Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.
o kaya: ALeluya.

Ang maaasahang lagi’y Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa, sa nangagugutom.

Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Pinalaya niya ang mga nabihag;
isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapo ay itinataas,
ang mga hinirang niya’y nililingap.

Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Isinasanggalang ang mga dayuhang
sa lupain nila’y doon tumatahan;
tumutulong siya sa balo’t ulila,
masamang balangkas pinipigil niya.

Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Walang hanggang Hari, ang Diyos na Panginoon!
Ang Diyos mo, Sion, ay mananatili sa lahat ng panahon!

Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

ALELUYA
Juan 15, 5

Aleluya! Aleluya!
Ako’y puno, kayo’y sanga;
kapag ako ay kaisa,
kayo’y t’yak na namumunga.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 20-25

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, si Hesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, “Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo’y nagsimula nang maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa kanya.”

At sinabi niya sa mga alagad, “Darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw na Anak ng Tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, ‘Naroon siya!’ o, ‘Narini siya!’ Huwag kayong pumunta upang siya’y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao’y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap, at itakwil ng mga tao sa ngayon.”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 8 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 12, 2018 at 10:34 am

Pagninilay: Malapit nang matapos ang Taong Panliturhiya ng ating Simbahan, at sa darating ng 2 Linggo, ipagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ng ating Kristong Hari. Kaya tinanong ng mga Pariseo kay Hesus sa Ebanghelyo ngayon kung kailan itatatag ang Kaharian ng Diyos. Ang naging tugon ng Panginoon ay walang nakakalam kahit ng palatandaan kung kailan darating ang oras na iyon. Ngunit sinabi rin niya na ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay alam na ng mga nananalig sa kanya. Kaya nga nang magsimula si Hesus na mangaral sa Galilea, sinabi niya na dumating na ang Kaharian ng Diyos upang sila’y magsisi mula sa kanilang pagkakasala at maniwala sa Mabuting Balita. Kaya bilang mga mananampalatayang Kristiyano, tayo’y inaanyahan ni Kristo na paghandaan ang pagpaparito ng Kaharian ng Diyos. Ang paghaharing ito ay nakilala natin sa ating pananampalataya sa ating pakikinig sa Salita ng Diyos, pakikibahagi sa Katawan at Dugo ng kanyang Anak, at ang pakikipagkapwa sa ibang tao lalung-lalo ang mga nangangailangan. Huwag po tayong malinlang ng mga gustong makipagsabi na alam nila kung kailan tatapos ang mundo, kundi dapat may pananabik tayo na salubungin ang Panginoon sa bawat oras at yugto ng ating buhay ngayon at kailanman. Kaya nga isinalaysay ng Unang Pagbasa ang pagtatapo nina Onesimo, Filemon, at San Pablo. At makikita dito na si Onesimo ay nasa bilangguhan dahil siya’y pinagbintangan ng isang tao. Ngunit si Filemon ay palaging nagmamahal at nag-aaruga sa kanya. Kaya nang pumunta si Onesimo kay San Pablo, sumulat ang Apostol ng isang liham na tanggapin ni Filemon ang kanyang nawalay na mahal sa buhay. Kaya nawa’y magkaroon tayo ng mga pusong tumatanggap sa ibang tao at gumagawa ng kabutihan sa kanila upang maghari nawa ang pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan na nagtatag sa Paghahari ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit.

Reply

PATRICK CU November 15, 2018 at 3:54 am

Salamat sa Diyos!

Marapat ka pong papurihan sa dakila mong kabutihan, pagmamahal at katapatan kahit sa oras ng aming pagtataksil sa pamamagitan ng pagkakasala at pagsuko sa tukso.

Kay buti niyo po Panginoon!

Liwanagan niyo po kami ng inyong banal na kaloob na Espiritu.

AMEN!

Reply

Aida Ramirez November 15, 2018 at 6:12 am

Pinupuri at pinasasalamatan ka namin Panginoon.Kami po ay dumudulog sa iyo Panginoon na patuloy ka pong maghari sa aming buhay.Dahil ano man po ang aming pinagdadaanan sa ngaun alam po namin na ikaw ay laging nandyan upang kami ay gabayan at patnubayan sampu ng aming bawat pamilya at mahal sa buhay.Amen.?

Reply

Melba G. De Asis November 15, 2018 at 6:20 am

Sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari sa aking buhay, ay patuloy akong nananalig sa Panginoong Hesukristo at nawa’y dumating ang araw na ang lahat ng aking pagdurusa sanhi ng aking mga karamdaman ay papawiin Mo Panginoon at pagkakalooban mo ako ng kumpletong kagalingan. Nawa’y ipagkaloob mo sa akin, sa aking asawa at anak at pati na sa iba ko pang pamilya at sa lahat ng tao ang kabanal banalang Ispirito Santo na Siyang gagabay sa amin sa lahat ng sandali. Amen.

Reply

Jhenny November 12, 2020 at 8:50 am

Pinupuri ka namin mahal na Panginoon Hesukristo

Reply

Marilyn Esmaña November 12, 2020 at 2:06 pm

Salamat sa Diyos!

Reply

PATRICK CU November 13, 2020 at 10:12 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Lee-Ghi November 13, 2020 at 1:34 pm

From Fr. Luciano Felloni

Almusalita Daily Gospel Meditation
Thursday (November 12): “The coming of Christ’s kingdom”

Scripture: Luke 17:20-25
#Almusalita #WithinU

“Sabi ni Hesus:
The Pharisees asked Jesus
when the Kingdom of God
was to come. He answered,
‘The Kingdom of God is not like
something you can observe and say,
‘Oh, look. Here it is!’ or ‘There it is!’
for the Kingdom of God is within you.

Wow! That is powerful.
The Kingdom is within.
Kaya naman huwag mong
hanapin ang Kingdom sa labas.
Hindi mo titingnan iyong mga
palatandaan na darating ang
Kingdom of God. Titingin ka sa loob
at tatanungin mo kung pinaghaharian
ng Diyos ang iyong damdamin, desisyon,
relasyon, gawa, at pananalita.

Ang Kingdom of God ay dumadating
sa atin kapag pinapasok natin ito
sa loob, at mula sa kalooban,
doon siya magiging bukal o batis
na lahat ng magagandang damdamin,
salita, ideas, kalooban, plano, ginagawa,
interpretasyon sa nangyayari sa mundo,
o mga pananaw. Ang paghahari ng
Diyos ay nagaganap sa loob
at nagaganap kapag tinanggap
sa loob ang paghahari ng Diyos.

Stop looking for external signs
and try to see if God is having
the control of your life.

Kung hawak Niya ang manibela
ng puso mo, kung Siya nga ang
nagbibigay ng direksyon nito,
kung Siya nga ang nagsasabi
kung ano ang dapat at hindi —
dapat gawin, isipin, at sabihin,
then pinaghaharian ka na
ng Diyos.

That’s good news.”

Pray: “Lord Jesus Christ, may your kingdom come and my your will be done on earth as it is in heaven. Be the Ruler of my heart and the Master of my life that I may always live in the freedom of your love and truth.”

Amen.

Read! Reflect! Pray! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: