Martes, Nobyembre 10, 2020

November 10, 2020

Play

Paggunita sa Dakilang Papa San Leon, Pantas ng Simbahan
Martes ng Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (II)

Tito 2, 1-8. 11-14
Salmo 36, 3-4. 18 at 23. 27 at 29

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Lucas 17, 7-10

Memorial of Saint Leo the Great, Pope and Doctor of the Church (White)
Tuesday of the Thirty-second Week in Ordinary Time (II)

UNANG PAGBASA
Tito 2, 1-8. 11-14

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito

Pinakamamahal, ang ituro mo’y yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila’y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matiyaga. Sa matatandang babae naman sabihin mong sila’y mamuhay nang maayos, huwag maninirang-puri at huwag mahilig sa alak; magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaing ito’y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos.

Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila’y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayun, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin.

Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya’t makapamumuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan – ang dakilang Araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti.

Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN
Salmo 36, 3-4. 18 at 23. 27 at 29

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Umasa ka sa Diyos, ang mabuti’y gawin,
at mananahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan,
at ang pangarap mo’y iyong makakamtan.

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Iingatan ng Diyos yaong masunurin,
ang lupang minana’y di na babawiin.
Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad,
ay ang Panginoon, nang upang maligtas;
sa gawain niya, ang Diyos nagagalak.

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Ang mabuti’y gawin, masama’y itakwil,
at mananahan kang lagi sa lupain.
Ang mga matuwid, ligtas na titira
at di na aalis sa lupang minana.

Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

ALELUYA
Juan 14, 23

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA
Lucas 17, 7-10

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, “Ipalagay nating kayo’y may aliping nag-aararo, o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, ‘Halika at nang makakain ka na’? Hindi! Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo: ‘Ipaghanda mo ako ng hapunan; magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako’y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.’ Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo; kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, ‘Kami’y mga aliping walang kabuluhan; tumupad lamang kami sa aming tungkulin.’”

Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

PANALANGIN NG BAYAN

Pages: 1 2

Mga Pagbasa Kahapon
«
Mga Pagbasa Bukas
»

MAGNILAY TAYO!

Pagnilayan natin ang Salita ng Diyos, ang salitang nagbibigay buhay! Mahalaga ang ang pagbabahagi ng pagninilay upang mas maunawan pa natin ang mensahe ng ating Diyos para sa bawat isa sa atin.

{ 6 comments… read them below or add one }

Reynald Perez November 12, 2018 at 10:15 am

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin kung paano dapat nating pahalagahan ang paglilingkod. Bilang mga indibdiwal, tayo ay hindi may-ari ng ating buhay, kundi ang Panginoong Diyos ang nabigay nito at may karaptang kunin muli ito mula sa atin sa nakatakdang panahon. Tayo lamang ay itinuturing na may tungkuling alagaan at igalang ang buhay ng ibinigay niya hindi lang sa atin, kundi ang buhay na para sa ibang tao. Kaya nga ikinuwento ni Hesus ang isang talinghaga tungkol sa lingkod na pinagsabi ng kanyang panginoon na kumain at makisalo sa handaan. Ngunit tugon naman ng lingkod ay ginagawa niya ang kanyang trabaho na walang hinihintay na kapalit. Ito yung parang paningin/disposiyon na ang bawat nagtratrabaho ay sinusunod lamang ng utos na galing sa matataas na panunungkulan. Ganun rin sa ating buhay bilang mga Kristiyano na tayo’y mga anak ng Diyos at inaasahang gawin makabuluhan ang buhay na ibinigay niya sa atin. Tayo ay tinatawag na maglingkod sa kanya at sa ibang tao nang may pagmamahal at paggawa ng tama at mabuti. At kapag ginagawa natin ito, kung minsa’y tayo’y binibigyan ng pagpapala ay nasa isip at puso natin na hindi natin inaasahan ng kapalit. Kaya ipinapaala sa atin ni San Pablo sa Unang Pagbasa na gumawa ng kabutihan sa bawat tao ng mundo, kahit matanda siya o bata, babae man o lalaki. Tayo’y inaatasan na ituro ang aral na galing sa Panginoon upang patuloy itong ipangaral sa mga darating na henerasyon.

Reply

Melba G. De Asis November 13, 2018 at 7:57 am

Ang bawat salita at turo ng Panginoon ay siyang gabay nating lahat para makamtam ang mapayapang buhay.

Sa pagiging tagapaglingkod ay mahalaga ang pagsunod. Naway magampanan natin ng maayos ang mga tungkuling iniuutos ng Diyos sa mga lalaki at babae, gayundin sa mga kabataan, sapagkat ang itinuturo ay tunay na mabuti para sa ating lahat. Amen

Reply

Susilia Fabello Faderon November 10, 2020 at 6:18 am

Ang pagiging lingkod ay kasama ang mga ugaling pagiging tapat sa tungkulin.Inuuna muna ang kapakanan ng iba o ng pinaglilingkuran bago ang sarili.
Ito ay nakakamtan sa uri ng paghubog at kinagawian na mula pa sa pagkabata.
Nawa tayong lahat ay pagkalooban ng Panginoon ng mga pagpapala upang tayoy gawing mabuting mga lingkod.
At mas piliing maging mga lingkod sa halip na pinaglilingkuran.Kasihan nawa tayo ng Diyos.

Reply

Marilyn Esmaña November 10, 2020 at 7:47 pm

Salamat sa Diyos. Amen. Aleluya.

Reply

Lee-Ghi November 10, 2020 at 11:09 pm

From Fr. Luciano Felloni

Almusalita Daily Gospel and Meditation
Tuesday (November 10, 2020): “We Have Only Done Our Duty”

Scripture: Luke 17:7-10
#Almusalita #NotForTheLikes

“Sabi ng Ebanghelyo,
‘Who among you would say to your servant
coming in from the fields after plowing
or tending sheep, ‘Go ahead and have
your dinner.’ No. You tell him, ‘Prepare my dinner,
put on the apron, wait on me while I eat and drink.’
Therefore, when you have done all that you have
been told to do, you should say, ‘We are no more
than servants; we have only done our duty.’

Ang big lesson ng Panginoon
sa atin ngayon, huwag hanapin
ang recognition. Huwag kang gumawa
ng kabutihan lang dahil sa pasasalamat.
Huwag kang gumalaw sa buhay dahil lang
sa likes, sa appreciation, sa bilang ng mga followers,
o sa dami ng shares ng posts mo.

You post what is right because it’s right. Period.
You help a person because that person needs
help. Period. Alisin mo iyong parte ng recognition
dahil sa pagkilala, sa palakpakan, o sa appreciation.
Madalas nandiyan iyong tampo dahil hindi inaappreciate
o pinapasalamatan.

Kapag inalis mo iyong recognition,
you do what is right because it’s right, period.
I-recognize man ng iba o hindi, ipagpatuloy ang gumawa ng tama.
Napaka-liberating po nito. Hindi ka nabubuhay dahil sa bilang
ng mga likes, followers, palakpak, certificates, o recognition.
Lahat po iyan ay mawawala at ang maiiwan
ay goodness for goodness, truth for truth.

Sana ganito po tayo.
Iyan ang tunay na paglilingkod
na sa mata ng Diyos ay kalugod-lugod.”

Pray: “Lord Jesus, fill my heart with love, gratitude and generosity. Make me a faithful and zealous servant for you. May I generously pour out my life in loving service for you and for others, just as you have so generously poured yourself out in love for me.”
Amen.

Read! Reflect! Pray! Share!
Let’s all be cybermissionaries using social media!
Let’s make the Word of God viral! God bless.

Reply

PATRICK CU November 11, 2020 at 7:40 am

Salamat sa Diyos! AMEN!

Reply

Leave a CommentPrevious post:

Next post: